|   print

[  ]
 
Annema JA ; Wolf T de

68 p in Dutch   1997

download pdf (2589Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The aim of this report is to answer the question: what are the environmental effects of construction and improvement of transport infrastructure on a national scale? In this report a rough calculation is made of the effects of construction and improvement of main infrastructure in the Netherlands in the period 1995-2020. It is indicated that: a) on a national scale the expected construction and improvement of main infrastructure will increase the environmental pressure of transport. Without the infrastructure improvement energy use of transport in 2020 will be 2-6% lower, b) this increase is caused by the expected extension of road infrastructure in the period 1995-2020 which will lead to induced traffic. Construction of High-Speed rail and a new freight rail will result in a somewhat lower energy use, but this effect is very small compared to the increase of energy use because of the road infrastructure extension.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De vraagstelling van dit rapport is: welke verandering in landelijke milieudruk brengt aanleg en verbetering van de hoofdinfrastructuur in Nederland met zich mee? Er is een indicatieve berekening gemaakt van de gevolgen van uitbreiding en aanpassing van de hoofdinfrastructuur (uitbreiding hoofdwegennet, aanleg HSL-Zuid en -Oost en Betuwelijn) in Nederland voor de periode 1995-2020. De hoofdconclusies hieruit zijn: a) de voorziene uitbreiding en aanpassing van de hoofdinfrastructuur in de periode 1995-2020 heeft een milieudruk-verhogend effect. Zonder uitbreiding van de hoofdinfrastructuur zou in 2020 het energiegebruik van de doelgroep verkeer en vervoer op Nederlands grondgebied ongeveer 2-6% lager zijn, b) de toename van de milieudruk op Nederlands grondgebied wordt veroorzaakt door de voorgenomen uitbreiding van de weginfrastructuur die tot generatie van wegverkeer leidt. De aanleg van hogesnelheidslijnen en de Betuwelijn leiden weliswaar tot een lager energiegebruik, maar deze verlaging is ten opzichte van de verhoging door uitbreiding van de weginfrastructuur zo weinig, dat de invloed op het netto-effect gering is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-12-31 )