|   print

[  ]
 
Franken ROG

24 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
This report includes information with respect to soil protection on industrial sites. Essential is to define which industrial activities need protection and how to make it adequate protection. Protection options may have a general character, like waste prevention or environmental care, or directly be related to soil or groundwater (like impermeable floors and groundwater monitoring). In this report the emphasis on the later. Dutch policy, legislation and regulation with respect to the subject is presented. To support authorities and industry in their performance, National Guidelines on Soil protection will be developed. To support the development of these Guidelines, all relevant documents have been traced (included in the appendices).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt ingegaan op preventieve bodembescherming bij bedrijfsmatige activiteiten. Aangegeven is wat de beleidsuitgangspunten zijn, hoe het bodembeschermingsbeleid zich ontwikkelt en langs welke lijnen de uitvoering van dit beleid verder vorm gegeven wordt. Voor een belangrijk deel moet bodembescherming bij bedrijfsmatige activiteiten worden gereguleerd door het opnemen van voorschriften in de vergunning (Wet milieubeheer). De informatie daartoe is echter versnipperd over diverse documenten en veelal niet samenhangend. In de komende jaren zal in het kader van de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming (NRB) aangegeven worden wat de stand der techniek is van de verschillende bodembeschermende voorzieningen en hoe de samenhang daarbij is, mede in relatie tot bodembeschermende maatregelen. Vooruitlopend op de NRB wordt in dit rapport vermeld welke informatie op het gebied van preventieve bodembescherming beschikbaar is. Tenslotte wordt aangegeven hoe wordt voorzien in de kennis- en informatiebehoefte op het gebied van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen, in het bijzonder wordt daarbij ingegaan op de betekenis van het Expertise Netwerk Bodembescherming, een "help-desk" op het gebied van preventieve bodembescherming.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-06-30 )