Radon is een radioactief edelgas dat van nature overal voorkomt. Als radon vervalt, ontstaat er een serie kortlevende vervalproducten die allemaal radioactief zijn. Deze vervalproducten zijn niet gasvormig en hechten zich daarom aan stofdeeltjes (aërosolen). Als die worden ingeademd kunnen ze achterblijven in de luchtwegen en daar straling afgeven.

Waar komt radon vandaan? 

Radon ontstaat uit radium, dat van nature voorkomt in vrijwel elke bodemsoort. Het zit daarom ook in steenachtige bouwmaterialen zoals beton. Omdat radon gasvormig is, zal een gedeelte ontwijken (exhaleren). De hoeveelheid radon die vrijkomt hangt niet alleen af van de radiumconcentratie, maar ook van de materiaaleigenschappen.

Blootstelling aan radon

Mensen worden vooral binnenshuis aan radon blootgesteld. Niet alleen zijn we meer binnen dan buiten, maar ook is de radonconcentratie binnen aanzienlijk hoger dan buiten. In 2010 zijn de resultaten van de derde nationale radonsurvey gepubliceerd. Uit die survey bleek dat de gemiddelde radonconcentratie in woningen gebouwd tussen 1994 en 2003 13,5 Bq/m3becquerel per kubieke meter bedraagt. Meer informatie vindt u in het onderwerp Radon.

Gezondheidseffecten van radon

Straling van ingeademde vervalproducten van radon beschadigt het longweefsel. Dit verhoogt de kans op longkanker. Rokers lopen extra gevaar. Dit komt allereerst omdat er door roken meer stofdeeltjes in het binnenmilieu vrijkomen, waar radonvervalproducten zich aan kunnen hechten. Daarnaast versterken de schadelijke gezondheidseffecten van tabaksrook en radon elkaar. Blootstelling aan radon leidt naar schatting tot enkele honderden extra gevallen van longkanker per jaar.

Vermindering van het risico

Door het ministerie van BZKBinnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zijn afspraken gemaakt met de bouwwereld om de stijging van de radonconcentratie in de nieuwbouw een halt toe te roepen. Uit de radonsurveys moet blijken of deze afspraken succesvol zijn.