Ecosystemen verarmen als luchtverontreinigende stoffen neerslaan in de natuur. Dit probleem overstijgt de grenzen van landen en maatregelen raken aan andere beleidsvelden. Daarom informeert het Coördination Centre for the Effects (CCECoordination Centre for Effects) beleidsmakers over de effecten van luchtverontreiniging op verschillende ecosystemen en het rendement van maatregelen.

Verschillende ecosystemen reageren uiteenlopend op de neerslag van stoffen. Zo kunnen heidevelden vergrassen door stikstof. Landbouwgewassen zijn gevoelig voor ozon, waardoor oogstverlies optreedt. Verzuring en overmatige blootstelling aan ozon en stikstof verlagen de weerstand van bossen en andere natuur tegen plagen, klimaatverandering en extreme weersomstandigheden.

Brede aanpak nodig

Voor de aanpak van luchtverontreiniging zijn maatregelen nodig die landsgrenzen en beleidsvelden overstijgen. Luchtverontreiniging verspreidt zich immers over landsgrenzen heen en maatregelen om luchtverontreiniging tegen te gaan hebben hun weerslag op andere maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering en landbouw. Beleidsmakers hebben daarom steeds meer gedetailleerde informatie nodig over de effecten van luchtverontreiniging op biodiversiteit, menselijke gezondheid en natuurlijke hulpbronnen.

Het Coördination Centre for the Effects (CCECoordination Centre for Effects) geeft inzicht in de effecten van maatregelen op de biodiversiteit. Dit doet het CCE op (inter)nationaal en lokaal niveau. Bovendien geeft het CCE inzicht in het effect van maatregelen op verschillende ecosystemen.

Het CCE levert Verenigde Naties (LRTAPLong-range Transboundary Air Pollution Conventie) en de Europese Commissie de wetenschappelijke kennisbasis die nodig is om het rendement van verschillende maatregelen tegen elkaar af te wegen. Zo ondersteunt het CCE internationale onderhandelingen over luchtverontreiniging.

Modellen

Onze modellen en databases zijn ontwikkeld om veranderingen in biodiversiteit en chemische samenstelling van de bodem te berekenen. Modellen van het CCE geven aan wat de drempelwaarde is waarboven de neerslag van luchtverontreinigende stoffen risico’s voor biodiversiteit met zich meebrengt.

Samenwerking

Het CCE werkt samen met 30 centra in Europa die voor hun landen de benodigde informatie aanleveren over bodem kwaliteit en begroeiing in (beschermde) natuurgebieden. Daarmee berekent het CCE drempelwaarden voor luchtverontreiniging. Met behulp van deze informatie en modellen berekent het CCE de gevolgen van luchtverontreiniging voor de natuur.

Verenigde Naties

Het CCE opereert onder de vlag van de Verenigde Naties, met name onder de ‘Conventie voor grootschalige grensoverschrijdende luchtverontreiniging’.