De rijksbrede inkoopcategorie "Laboratorium" is toegewezen aan het IUC Inkoopuitvoeringscentrum  (Inkoopuitvoeringscentrum  )-RIVM. Dit betekent dat het IUC-RIVM rijksbreed alle contracten op laboratoriumgebied verzorgt. 

Welke organisaties maken gebruik van de inkoopcategorie "Laboratorium"?

De inkoopcategorie "Laboratorium" is er voor alle onderdelen van de rijksoverheid met een laboratoriumfunctie. Momenteel zijn dit er zeven:

Deze zeven onderdelen zijn vertegenwoordigd in de klantenraad, het afstemmingsplatform voor de inkoopcategorie.

Voor andere, niet-commerciële laboratoria (ook buiten de rijksoverheid) zijn mogelijkheden om aan te sluiten bij de activiteiten van de inkoopcategorie "Laboratorium". Neemt u daarvoor contact op met inkoop@rivm.nl.

Voor welke materialen en diensten?

De inkoopcategorie "Laboratorium" regelt de contracten voor materialen en diensten die nodig zijn voor de exploitatie van een laboratorium. 

Materialen

  • chemicaliën
  • (biologische) reagentia
  • laboratoriumartikelen (disposables, gebruiks- en verbruiksmaterialen)
  • gassen
  • algemene apparatuur
  • analyse-apparatuur

Diensten

  • onderhoud
  • kalibratie
  • uitbesteding van analyses

Uitgangspunten

De werkwijze voor de inkoopcategorie "Laboratorium" is uitgewerkt in het categorieplan (zie download hieronder). De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

1. "Trusted advisor" voor opdrachtgevers
2.  Maximal value for tax payers money - een scherpe afweging tussen doelmatigheid en rechtmatigheid met behoud van gewenste kwaliteit
3. Heldere procedures voor dienstverlening
4. Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Over de rijksbrede inkoopcategorieën

De goederen en diensten die de rijksoverheid inkoopt zijn onderverdeeld in een dertigtal inkoopcategorieën. De rijksoverheid beschikt hiervoor over zo’n  20 inkoopuitvoeringscentra  (IUC Inkoopuitvoeringscentrum  (Inkoopuitvoeringscentrum  )'s). De inkoopcategorie "Laboratorium" is toegewezen aan het IUC-RIVM. 
Elke categorie kent een categoriemanager en een contractmanager. Deze vormen de spil tussen gebruikers en leveranciers voor het vaststellen van de inkoopstrategie en het sluiten en uitvoeren van (raam)contracten.

De contracten die IUC's sluiten voor hun inkoopcategorieën staan vermeld in het Rijksinkoopregister (RIR). Vanuit het RIR wordt regelmatig een overzicht van alle rijkscontracten publiek beschikbaar gesteld.

Daarnaast wordt in de Rijksaanbestedingskalender bijgehouden welke aanbestedingen in de nabije toekomst uitgezet worden. Dit overzicht wordt ook gepubliceerd en regelmatig geactualiseerd.

Alle informatie over inkopen door de rijksoverheid vindt u bij "Zakendoen met het Rijk".

Categoriemanager en contractmanager

Elke inkoopcategorie heeft een categoriemanager. Deze categoriemanagers onderzoeken voor hun groep goederen of diensten de inkoopbehoefte van de hele rijksoverheid. Ook brengen zij de markt in kaart om op de hoogte blijven van de laatste mogelijkheden. De categoriemanagers zorgen op basis van inkoopstrategieën voor inkoopcontracten voor hun eigen categorie waar de hele rijksoverheid gebruik van kan maken. Hierbij houden ze rekening met maatschappelijk verantwoord inkopen.

Daarnaast zijn er contractmanagers. Zij zorgen voor de afhandeling van zaken die zich aandienen bij uitvoering van de contracten en vormen zo de spil tussen de gebruikers en de leveranciers. Te denken valt hierbij aan contractimplementatie en -migratie, rijksbreed contractbeheer (RIR), communicatie met deelnemers, incidentmanagement en strategische sturing. De ervaringen in de contractfase vormen input voor volgende aanbestedingen.

Contact met de inkoopcategorie "Laboratorium"

Categoriemanager inkoopcategorie "Laboratorium": 
Claes Wassenaar
T +31 (0)88 689 2656 | M +31 (0)6 5265 8498
E claes.wassenaar@rivm.nl

Contractmanager inkoopcategorie "Laboratorium":  
Thom Schrijer
T +31 (0)88 689 3318 | M +31 (0)6 10691482
E thom.schrijer@rivm.nl