Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt reisadviezen om Nederlanders die naar het buitenland willen reizen goed te informeren over de veiligheidssituatie op een bestemming. Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  adviseert, op basis van de analyses van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het ministerie van Buitenlandse Zaken op het gebied van risico’s voor de gezondheid van reizigers en de risico’s voor de volksgezondheid in Nederland. 

Hoe het in een land staat met de verspreiding van het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 is een belangrijk onderdeel van dit advies. Op dit moment geldt een Europees inreisverbod voor inwoners van buiten de EUEuropean Union , Schengen en het VK. In de EU wordt gezamenlijk afgesproken welke landen buiten de EU, Schengen en het VK veilig worden geacht en waarvoor het inreisverbod dus kan worden opgeheven.

Belangrijke rol voor het 'Europese RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het ECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control, het Europees RIVM, maakt ook wekelijks een kaart waarop de Europese landen een kleurcodering krijgen (groen, oranje, rood). Als een (deel van een) land een groene kleur krijgt, is er weinig verspreiding van het virus. Als het land rood kleurt, vindt een hoge verspreiding van het virus plaats. Het ECDC neemt in de afweging ook het aantal positieve testen, afgezet tegen het aantal afgenomen testen mee (positiviteitspercentage). Om tot een goede inschaling te komen, leveren landen zelf de meest actuele cijfers bij het ECDC aan. Het RIVM maakt ook gebruik van deze cijfers om tot een advies te komen. 

Analyse door het RIVM

Voor de reisadviezen verzamelt het RIVM wekelijks verschillende gegevens en analyseert de risico’s in de verschillende Europese landen. In de analyse wordt zoveel mogelijk gekeken naar de situatie op regionaal niveau. De analyse wordt door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt voor de reisadviezen met betrekking op deze landen. Hiervoor worden de volgende gegevens gebruikt:

 • Wat is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners?
  Op verzoek van het ministerie van VWS gaan we daarbij uit van een signaalwaarde van 100 gevallen per 100.000 inwoners per twee weken. 
 • Wordt er voldoende getest?
  We gaan hierbij uit van het aantal uitgevoerde testen per 100.000 inwoners per dag. Hierbij kijken we altijd naar de relatie met het aantal mensen met COVID-19 in het land. Bij meer besmettingen is meer testen belangrijk om zicht te houden op de epidemie. Test een land meer, dan is de kans ook aanwezig dat er meer besmettingen worden vastgesteld. Er zijn landen waar heel veel wordt getest. Daardoor kan het aantal mensen waarbij COVID-19 is vastgesteld hoger zijn zonder dat het risico er echt hoger is. 
 • Zijn er signalen van stijgende aantallen besmettingen of uitbraken en verschillen binnen een land?
  Als het aantal mensen met COVID-19 stijgt in een land, dan wordt gekeken of dat komt door een stijging in een bepaalde regio of in een bepaalde stad. We brengen de situatie van een land dan verder in kaart en kijken naar de gegevens die een land beschikbaar stelt via bijvoorbeeld nationale website en dashboards. Zo kunnen we soms een specifiekere afweging maken voor bepaalde regio’s in een land. 
 • Krijgen veel mensen die recent zijn teruggekomen uit het land COVID-19?
  Het RIVM kijkt bij het aantal meldingen van besmettingen of mensen recent na een reis uit een land zijn teruggekeerd naar Nederland.  Als veel mensen uit een bepaald land na terugkomst in Nederland besmet blijken met SARS-CoV-2, dan kan dit duiden op een verhoogd risico in dit land.
 • Is er informatie beschikbaar over de maatregelen die een land neemt bij uitbraken of een stijging van het aantal besmettingen?
  En houdt men zich hier aan? Dit kunnen maatregelen in het land, in de regio’s of steden zijn bij een uitbraak of toenemend aantal besmettingen.

Niet alle beschikbare informatie is betrouwbaar of bruikbaar voor een goede inschatting van de situatie in een land. In sommige gevallen vraagt het RIVM via het ministerie van VWS extra informatie op, bijvoorbeeld bij ambassades of consulaten in bepaalde landen. 

Deze data en gegevens gebruiken we om een goede afweging te kunnen maken of er in een land of regio een hoger risico is op besmetting. Hoe meer gegevens er beschikbaar zijn over de verspreiding van het virus in het land, hoe specifieker en toegespitster de afweging is. 

Het uiteindelijke reisadvies vind je op Nederlandwereldwijd.nl.