Op deze pagina vind je het archief van de wekelijkse update: Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma.

01-06-2021 | 16:10 uur

Vaccinatiecijfers 24 tot en met 30 mei 2021

Tot en met zondag 30 mei zijn in Nederland naar schatting ruim 9,3 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er ruim 6,5 miljoen eerste vaccinaties en 2,8 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard. Het werkelijk aantal toegediende vaccinaties ligt circa 78.000 hoger. Dat heeft te maken met de nog te verwerken registratie van het Janssen vaccin door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, waarmee sinds 28 mei wordt gevaccineerd.

Opkomst
Vanaf deze week wordt de opkomst niet alleen berekend met GGD-gegevens, maar nu ook aangevuld met gegevens van andere vaccinatie-uitvoerders, zoals huisartsen, ziekenhuizen en instellingen. De gegevens van andere uitvoerders komen uit het landelijk registratiesysteem (CIMS). De registratie van die gegevens is nog niet compleet, dat geldt met name voor de 60-64-jarigen die door de huisarts wordt gevaccineerd. De daadwerkelijke opkomst zal daardoor wat hoger liggen.  

De opkomst onder de leeftijdsgroepen vanaf 65 jaar varieert per leeftijdsgroep van 82% tot 92% voor de eerste vaccinatie. De opkomst voor de eerste vaccinatie van de 55-59-jarigen ligt nu op 59% en die van de 50-54-jarigen op 25%. Gemiddeld heeft 87% van de mensen van 65 jaar en ouder nu hun eerste vaccinatie gehaald. Het RIVM rapporteerde hier afgelopen vrijdag al over.

Opkomst per gemeente

Regionaal zijn er weinig verschillen te zien. In de meeste gemeenten ligt de opkomst boven de 75% en nog vaker boven de 85%.

 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 30 mei 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 21 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Leeftijdsgroepen (inclusief zorgmedewerkers) gevaccineerd door GGD2   COM/AZ/MOD      
 • 90-plussers
26-01-2021     67.905    62.934    130.839
 • 85-89-jarigen
29-01-2021     189.202   176.321    365.523
 • 80-84-jarigen
05-02-2021     375.683  352.054    727.737
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021     567.149 522.095  1.089.244
 • 70-74-jarigen
06-04-2021      828.936   564.086  1.393.022
 • 65-69-jarigen
19-04-2021     728.180   120.281   848.461
 • 60-64-jarigen
       63.461   47.051    110.512
 • 55-59-jarigen
27-04-2021     678.160    60.859   739.019
 • 50-54-jarigen
20-05-2021     279.132    52.675    331.807
 • ​​45-49-jarigen
       175.291   38.122    213.413
 • 40-44-jarigen
       121.894   28.975     150.869
 • 35-39-jarigen
       97.225    24.409     121.634
 • 30-34-jarigen
       86.961    23.038      109.999
 • 25-29-jarigen
      81.829    23.146      104.975
 • 20-24-jarigen
       87.838   28.663      116.501
 • <20 jaar
       41.950      12.210       54.160

Leeftijd onbekend

            868         202          1.070
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3,4 15-02-2021 AZ 1.228.601   300.383 1.528.984
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,5,6 06-01-2021 COM/MOD/AZ/JANSS    851.812   367.570 1.219.382
Totaal     6.552.077 2.805.074 9.357.151

Voetnoot tabel:

 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MODMilieu Ongevallen Dienst= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie.
 2. Door de GGD worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen (dit zal voor de oudste leeftijdsgroepen minder vaak het geval zijn dan voor jongere leeftijdsgroepen), zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die normaliter in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021) en thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021). De startdatum in de tabel heeft betrekking op de eerst genoemde groep. Op de Waddeneilanden is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog) en vanaf 25 mei 2021 met personen van 18 jaar en ouder. De 60-64-jarigen worden voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (leeftijd 65-67 jaar), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (AstraZeneca) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956 t/m 1960. Deze groep mag zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laten vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd. De toegediende vaccinaties met het vaccin van Janssen zijn nog niet meegenomen in deze cijfers. Dat zijn ongeveer 26.000 vaccinaties per dag. De GGD is op 28-05-2021 gestart met het Janssenvaccin. Dit betekent dat er een onderschatting van ongeveer 78.000 vaccinaties is in het cijfer van door de GGD toegediende vaccinaties van afgelopen week.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna®, 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca) en 5 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor AZ toegediend; op basis van het uitrolschema voor AZ en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60% eerste dosis en 40% tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70% eerste dosis en 30% tweede dosis voor AZ-vaccinaties toegediend door huisartsen. Vanaf week 20 wordt er van uitgegaan dat het 100% tweede doses betreft.
 5. 156.277 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders betreffen vaccinaties met COVID-19 Vaccine Janssen®. Hierbij gaat het in alle gevallen om de eerste dosis, omdat 1 dosis volstaat voor dit vaccin. 6. Voor AZ wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie voetnoot 4). Voor MOD wordt aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Vanaf week 17 is voor leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.

25-05-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 17 tot en met 23 mei 2021

Tot en met zondag 23 mei zijn in Nederland naar schatting ruim 8,4 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er ruim 6,1 miljoen eerste vaccinaties en 2,3 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard

Vaccinatiegraad op basis van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijke Gezondheidsdienst -gegevens
Het aantal mensen dat door de GGD wordt gevaccineerd neemt wekelijks snel toe. De vaccinatiegraad van de 55-59- jarigen voor de eerste vaccinatie is gestegen naar 42%. De vaccinatiegraad voor de 50-54-jarigen is voor het eerst opgenomen en staat nu op 16% voor de eerste vaccinatie.

De vaccinatiegraad onder de thuiswonende leeftijdsgroepen vanaf 65 jaar en ouder is ook gestegen en varieert per leeftijdsgroep van 73% tot 91% voor de eerste vaccinatie. Dit neemt nog steeds elke week iets toe. De leeftijdsgroep 60-64-jarigen is niet in deze grafieken met GGD-gegevens opgenomen, omdat die mensen vooral door de huisartsen zijn gevaccineerd.

Aantallen toegediende vaccinaties
De weekrapportage is gebaseerd op het aantal geregistreerde vaccinaties door de GGD en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 23 mei 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 20 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Leeftijdsgroepen (inclusief zorgmedewerkers) gevaccineerd door GGD2   COM/AZ/MODMilieu Ongevallen Dienst      
 • 90-plussers
26-01-2021     67.802    62.198    130.000
 • 85-89-jarigen
29-01-2021     188.890   174.689    363.579
 • 80-84-jarigen
05-02-2021     374.898   347.665    722.563
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021     563.578   460.534  1.024.112
 • 70-74-jarigen
06-04-2021      813.695   336.600  1.150.295
 • 65-69-jarigen
19-04-2021     717.866    40.202    758.068
 • 60-64-jarigen
       62.067    42.376    104.443
 • 55-59-jarigen
27-04-2021     525.395    51.648    577.043
 • 50-54-jarigen
20-05-2021     204.615    44.783    249.398
 • ​​45-49-jarigen
       140.507    32.300    172.807
 • 40-44-jarigen
       101.353   24.239     125.592
 • 35-39-jarigen
       81.381    20.383     101.764
 • 30-34-jarigen
       73.234    19.370      92.604
 • 25-29-jarigen
       69.031    19.610       88.641
 • 20-24-jarigen
       74.600    24.246       98.846
 • <20 jaar
       34.312      10.444       44.756

Leeftijd onbekend

             833         147              980
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3,4 15-02-2021 AZ 1.228.601   226.737 1.455.338
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,5,6 06-01-2021 COM/MOD/AZ/JANSS    830.697   366.391 1.197.088
Totaal     6.153.355 2.304.562 8.457.917
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieu Ongevallen Dienst = COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie.
 2. Door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen (dit zal voor de oudste leeftijdsgroepen minder vaak het geval zijn dan voor jongere leeftijdsgroepen), zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die normaliter in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021) en thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021). De startdatum in de tabel heeft betrekking op de eerst genoemde groep. Op de Waddeneilanden is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog). De 60-64-jarigen worden voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (leeftijd 65-67 jaar), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (AstraZeneca) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956 t/m 1960. Deze groep mag zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laten vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna®, 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca) en 5 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor AZ toegediend; op basis van het uitrolschema voor AZ en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60% eerste dosis en 40% tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70% eerste dosis en 30% tweede dosis voor AZ-vaccinaties toegediend door huisartsen. Vanaf week 20 wordt er van uitgegaan dat het 100% tweede doses betreft.
 5. 142.069 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders betreffen vaccinaties met COVID-19 Vaccine Janssen®. Hierbij gaat het in alle gevallen omde eerste dosis, omdat 1 dosis volstaat voor dit vaccin.
 6. Voor AZ wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie voetnoot 4). Voor MOD wordt aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Vanaf week 17 is voor leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.

18-05-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 10 tot en met 16 mei 2021

Tot en met zondag 16 mei zijn in Nederland naar schatting ruim 7,4 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er ruim 5,6 miljoen eerste vaccinaties en bijna 1,8 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard

Vaccinatiegraad op basis van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -gegevens
Vanaf deze week zijn er weer grafieken te zien met de vaccinatiegraad. Het gaat om de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep op basis van de gegevens van de GGD.  Het aantal mensen dat door de GGD wordt gevaccineerd stijgt nu wekelijks snel. De vaccinatiegraad onder thuiswonende 65-plussers ligt op dit moment boven de 70% voor de eerste vaccinatie en neemt nog toe. 

De vaccinatiegraad onder alle 65-plussers is hoger dan wat we op basis van GGD cijfers rapporteren, omdat in deze groep ook mensen in instellingen en door de huisarts zijn gevaccineerd. De leeftijdsgroep 60-64-jarigen is niet in deze grafieken opgenomen. Die groep wordt vooral door de huisartsen gevaccineerd en de registratie van de gegevens is nog niet volledig. 

Aantallen toegediende vaccinaties
De weekrapportage is gebaseerd op het aantal geregistreerde vaccinaties door de GGD en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 16 mei 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 19 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Leeftijdsgroepen (inclusief zorgmedewerkers) gevaccineerd door GGD2   COM/AZ/MOD      
 • 90-plussers
26-01-2021      67.584    61.386    128.970
 • 85-89-jarigen
29-01-2021     188.360   172.739    361.099
 • 80-84-jarigen
05-02-2021     373.439   341.726    715.165
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021     558.072   322.516    880.588
 • 70-74-jarigen
06-04-2021      802.828   146.983    949.811
 • 65-69-jarigen
19-04-2021     704.934    16.417    721.351
 • 60-64-jarigen
       60.773    40.814    101.587
 • 55-59-jarigen
27-04-2021     359.812    49.536    409.348
 • 50-54-jarigen
      126.847    42.794    169.641
 • ​​45-49-jarigen
       90.420    30.659    121.079
 • 40-44-jarigen
       67.020    22.730      89.750
 • 35-39-jarigen
       55.203    19.036      74.239
 • 30-34-jarigen
       50.781    18.153      68.934
 • 25-29-jarigen
       48.235    18.256       66.491
 • 20-24-jarigen
       54.660    22.797       77.457
 • <20 jaar
       23.777      9.912       33.689

Leeftijd onbekend

             770         128              898
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3,4 15-02-2021 AZ 1.228.601   90.322  1.318.923
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,5,6 06-01-2021 COM/MOD/AZ/JANSS    799.914   359.995 1.159.909
Totaal     5.662.030 1.786.899 7.448.929
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieu Ongevallen Dienst = COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie.
 2. Door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen (dit zal voor de oudste leeftijdsgroepen minder vaak het geval zijn dan voor jongere leeftijdsgroepen), zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en personen die normaliter in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021). De startdatum in de tabel heeft betrekking op de eerst genoemde groep. Op de Waddeneilanden is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog). De 60-64-jarigen worden voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021) en personen die normaliter in aanmerking komen voor de griepvaccinatie. Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (leeftijd 65-67 jaar), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (AstraZeneca) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956 t/m 1960. Deze groep mag zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laten vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna®, 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca) en 5 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor AZ toegediend; op basis van het uitrolschema voor AZ en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60% eerste dosis en 40% tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70% eerste dosis en 30% tweede dosis voor AZ-vaccinaties toegediend door huisartsen.
 5. 124.373 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders betreffen vaccinaties met COVID-19 Vaccine Janssen®. Hierbij gaat het in alle gevallen om de eerste dosis, omdat 1 dosis volstaat voor dit vaccin.
 6. Voor AZ wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie voetnoot 4). Voor MOD wordt aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Vanaf week 17 is voor leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.

11-05-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 3 tot en met 9 mei 2021

Tot en met zondag 9 mei zijn in Nederland naar schatting ruim 6,4 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er bijna 5 miljoen eerste vaccinaties en ruim 1,4 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard

De huisartsen zijn de afgelopen week gestart met toedienen van de tweede vaccinatie aan met name 60-64-jarigen. Mensen van 65+ die eerder niet op de uitnodiging voor vaccinatie zijn ingegaan, kunnen nog steeds een afspraak maken: Oproep aan alle 65-plussers: maak nu een vaccinatie-afspraak.

Aantallen toegediende vaccinaties
De weekrapportage is gebaseerd op het aantal geregistreerde vaccinaties door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 9 mei 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 18 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Thuiswonende ouderen gevaccineerd door de GGD2          
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 67.112 60.713 127.825
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 186.785 170.996 357.781
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 370.079 336.728 706.807
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021 COM 550.946 230.068 781.014
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 COM  783.223 49.591 832.814
 • 65-69-jarigen
19-04-2021 COM/AZ 592.880 13.810 606.690
 • 60-64-jarigen
divers COM/AZ 59.357 36.918 96.275
 • 55-59-jarigen
27-04-2021 COM/AZ 173.845 43.875 217.720

Zorgmedewerkers 18-54 jaar gevaccineerd door de GGD

06-01-2021 COM/AZ 353.256 156.965 510.221
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3,4 15-02-2021 AZ 1.115.125 41.945  1.157.070
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,5,6 06-01-2021 COM/MOD/AZ/JANSS 738.620 329.659 1.068.279
Totaal     4.991.228 1.471.268 6.462.496
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieu Ongevallen Dienst = COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie.
 2. Door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen (dit zal voor de oudste leeftijdsgroepen minder vaak het geval zijn dan voor jongere leeftijdsgroepen) en zorgmedewerkers. De startdatum in de tabel heeft betrekking op de eerst genoemde groep. Op de Waddeneilanden is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog). Zorgmedewekers werden al vanaf 06-01-2021 gevaccineerd door de GGD. De 60-64-jarigen worden in principe via de huisarts uitgenodigd voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. De 60-64-jarigen in deze tabel betreft dus niet dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en daarnaast inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (leeftijd 65-67 jaar), kunnen ook door hun huisarts worden benaderd voor een vaccinatie. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (AstraZeneca) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956 t/m 1960. Deze groep mag zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laten vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna®, 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca) en 5 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor AZ toegediend; op basis van het uitrolschema voor AZ en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60% eerste dosis en 40% tweede dosis voor AZ-vaccinaties toegediend door huisartsen.
 5. 95.466 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders betreffen vaccinaties met COVID-19 Vaccine Janssen®. Hierbij gaat het in alle gevallen om de eerste dosis, omdat 1 dosis volstaat voor dit vaccin.
 6. Voor AZ wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie voetnoot 4). Voor MOD wordt aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Vanaf week 17 is voor leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.

04-05-2021 | 16:45 uur

Vaccinatiecijfers 26 april tot en met 2 mei 2021

Tot en met zondag 2 mei zijn in Nederland naar schatting ruim 5,6 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er ruim 4,4 miljoen eerste vaccinaties en ruim 1,2 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard

Aantallen toegediende vaccinaties
In de rapportage over  de afgelopen week zijn de aantallen toegediende vaccinaties weergegeven. In deze rapportage zijn bij door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  gevaccineerde groepen nu ook de leeftijdsgroepen van 55-59 jarigen en 60-64 jarigen opgenomen. Binnen die laatste leeftijdsgroep worden mensen meestal door de huisartsen gevaccineerd maar in bijzondere situaties door de GGD. Denk aan zorgmedewerkers of bewoners van de Waddeneilanden.

De weekrapportage is gebaseerd op het aantal geregistreerde vaccinaties door de GGD en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 2 mei 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 17 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Thuiswonende ouderen gevaccineerd door de GGD2          
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 66.623 60.006 126.629
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 184.976 169.095 354.071
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 367.143 329.635 696.778
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021 COM 542.819 133.453 676.272
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 COM  744.418 4.738 749.156
 • 65-69-jarigen
19-04-2021 COM/AZ 360.019 12.404 372.423
 • 60-64-jarigen
divers COM/AZ 58.296 32.415 90.711
 • 55-59-jarigen
27-04-2021 COM/AZ 89.310 37.814 127.124

Overige personen gevaccineerd door de GGD

06-01-2021 COM/AZ 318.505 130.806 449.311
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3 15-02-2021 AZ 1.052.207 1.052.207
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,4,5 06-01-2021 COM/MOD/AZ/JANSS 664.414 292.747 957.161
Totaal     4.448.730 1.203.113 5.651.843

 

 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD Milieu Ongevallen Dienst = COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie.
 2. Behalve door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  kunnen ouderen ook door de huisarts gevaccineerd worden. Dit is het geval als mensen niet mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen (dit zal voor de oudste leeftijdsgroepen vaker het geval zijn dan voor jongere leeftijdsgroepen). In principe worden 60-64-jarigen via de huisarts uitgenodigd voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. De 60-64-jarigen in deze tabel betreft zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021) die door de GGD zijn gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin of Comirnaty®. Verder kunnen mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (leeftijd 65-67 jaar), woonachtig in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Zeeland ook door hun huisarts worden benaderd voor een vaccinatie. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (AstraZeneca) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956 t/m 1960. Deze groep mag zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laten vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd. Omdat we deze personen niet kunnen onderscheiden, zijn deze wel meegeteld in deze categorie.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna®, 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca) en 5 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend.
  Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. 48.422 geschatte vaccinaties door overige uitvoerders betreft vaccinaties met COVID-19 Vaccine Janssen®. Hierbij gaat het in alle gevallen om de eerste dosis, omdat 1 dosis volstaat voor dit vaccin.
 5. T/m week 12 wordt van leveringen van Pfizer aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Wanneer er geen onderscheid mogelijk is tussen eerste en tweede dosis (dit geldt voor 54.083 vaccinaties) dan is de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Vanaf week 17 wordt deze aanname toegepast voor alle uitvoerders behalve GGD en huisartsen, en niet toegepast voor AZ. Voor Moderna geldt dat aangenomen is dat alle 2e doses exact 4 weken na de 1e doses plaatsvinden.

29-04-2021 | 10:00 uur

Vaccinatiecijfers 19 tot en met 25 april 2021

Tot en met zondag 25 april zijn in Nederland naar schatting bijna 5 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er bijna 4 miljoen eerste vaccinaties en ruim 1 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard

Aantallen toegediende vaccinaties
In de rapportage van week 16 zijn de aantallen toegediende vaccinaties weergegeven. In deze rapportage wordt nu ook de leeftijdsgroep 66-69 jarigen genoemd, omdat deze groep nu ook voor vaccinatie in aanmerking komt.

De weekrapportage is gebaseerd op het aantal geregistreerde vaccinaties door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst  en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.

Op 28 april is een correctie doorgevoerd van vaccinatiecijfers gerapporteerd op 13 en 20 april. Zie hiervoor het nieuwsbericht: Correctie vaccinatiecijfers: totaal aantal prikken naar beneden bijgesteld.

Aantal toegeleverde vaccins
Het aantal aan Nederland toegeleverde doses COVID-19-vaccins worden voortaan op het Coronadashboard getoond.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 25 april 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 16 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Thuiswonende ouderen gevaccineerd door de GGD2          
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 66.116 59.420 125.536
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 183.571 167.105 350.676
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 364.462 319.766 684.228
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021 COM 532.614   86.637 619.251
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 COM  587.801      3.597  591.398
 • 66-69-jarigen
19-04-2021 COM 122.563      6.199 128.762

Overige personen gevaccineerd door de GGD

06-01-2021 COM/AZ 435.434 204.838 640.272
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3 15-02-2021 AZ 963.629               0 963.629
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,4,5 06-01-2021 COM/MOD/AZ/JANSS 624.222 263.829 888.051
Totaal     3.880.412 1.111.391 4.991.803
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MODMilieu Ongevallen Dienst= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie.
 2. Behalve door de GGD kunnen ouderen ook door de huisarts gevaccineerd worden. Dit is het geval als mensen niet mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen (dit zal voor de oudste leeftijdsgroepen vaker het geval zijn dan voor jongere leeftijdsgroepen). Verder kunnen mensen geboren in 1955, 1954, 1953, woonachtig in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Zeeland ook door hun huisarts worden benaderd voor een vaccinatie. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (AstraZeneca) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956 t/m 1960. Deze groep mag zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laten vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd. Omdat we deze personen niet kunnen onderscheiden, zijn deze wel meegeteld in deze categorie.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna®, 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca) en 5 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend.
  Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. 8.883 geschatte vaccinaties door overige uitvoerders betreft vaccinaties met COVID-19 Vaccine Janssen®. Hierbij gaat het in alle gevallen om de eerste dosis, omdat 1 dosis volstaat voor dit vaccin.

T/m week 12 wordt van leveringen aan zorginstellingen van hetzelfde product (merknaam en opslagconditie) die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Wanneer er geen onderscheid mogelijk is tussen eerste en tweede dosis (dit geldt voor 53.506 vaccinaties) dan is de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis).


20-04-2021 | 16:00 uur (herzien 28-04-2021)

Vaccinatiecijfers 12 tot en met 18 april 2021

Tot en met zondag 18 april zijn in Nederland naar schatting ruim 4,3 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er bijna 3,4 miljoen eerste vaccinaties en bijna 1 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard

Aantallen toegediende vaccinaties
In de rapportage van week 15 zijn de aantallen toegediende vaccinaties weergegeven. Dit is gebaseerd op het aantal geregistreerde vaccinaties door de GGD en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.

Aantal toegeleverde vaccins
Het aantal aan Nederland toegeleverde doses COVID-19-vaccins worden voortaan op het Coronadashboard getoond.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 18 april 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 15 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Thuiswonende ouderen gevaccineerd door de GGD2          
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 65.393 58.372 123.765
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 181.906 162.770 344.676
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 360.218 289.845 650.063
 • 75-79 jarigen 
06-03-2021 COM 474.724   37.456 512.180
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 COM 355.683      2.423  358.106

Overige personen gevaccineerd door de GGD

06-01-2021 COM/AZ 458.394 208.146 666.540
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3 15-02-2021 AZ 862.524               0 862.524
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,4 06-01-2021 COM/MOD/AZ 605.016 235.085 840.101
Totaal     3.363.858 994.097 4.357.955
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); voor alle vaccins die op dit moment worden ingezet worden 2 doses aanbevolen.
 2. Thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het
  zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een instelling wonen door de GGD gevaccineerd, en personen geboren in 1947 en 1948 konden al iets eerder een afspraak maken dan dat zij een uitnodiging ontvingen.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle
  andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca). Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn
  toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. T/m week 12 wordt van leveringen van Pfizer aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Wanneer er geen onderscheid mogelijk is tussen eerste en tweede dosis (dit geldt voor 48.057 vaccinaties) dan is de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Voor Moderna geldt dat aangenomen is dat alle 2e doses exact 4 weken na de 1e doses plaatsvinden.

13-04-2021 | 21:24 uur (herzien 28-04-2021)

Vaccinatiecijfers 5 tot en met 11 april 2021

De vaccinatiecijfers die vandaag zijn gepubliceerd in de rapportage van het RIVM en op het coronadashboard, vallen hoger uit dan in de voorgaande weken. In het nieuwsbericht over de vaccinatiecijfers staat dit verder toegelicht.

Tot en met zondag 11 april zijn in Nederland naar schatting ruim 3,5 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er bijna 2,7 miljoen eerste vaccinaties en ruim 900.000 tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard. 

Aantallen toegediende vaccinaties
In de rapportage over week 14 zijn de aantallen toegediende vaccinaties weergegeven. Dat gebeurt op basis van het aantal gezette vaccinaties door de GGD en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van de vaccinaties.

Aantal toegeleverde vaccins
In week 14 heeft Nederland 487.890 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen en 55.440 doses van AstraZeneca.
 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 11 april 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 14 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Thuiswonende ouderen gevaccineerd door de GGD2          
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 64.514 56.751 121.265
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 179.931 156.123 336.054
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 354.126 241.389 595.515
 • 75-79 jarigen 
06-03-2021 COM 339.357  16.927 356.284
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 COM  158.082      2.007  160.089

Overige personen gevaccineerd door de GGD

06-01-2021 COM/AZ 428.410 205.150 633.560
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3 15-02-2021 AZ 583.254               0 583.254
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,4 06-01-2021 COM/MOD/AZ 553.078 225.164 778.242
Totaal     2.660.752 903.511 3.564.263
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); voor alle op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 2. Thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een
  instelling wonen door de GGD gevaccineerd, en personen geboren in 1947 en 1948 konden al iets eerder een afspraak maken dan dat zij een uitnodiging ontvingen. 
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend  (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty®  (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca). Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. T/m week 12 wordt van Pfizer leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Wanneer er geen onderscheid mogelijk is tussen eerste en tweede dosis (dit geldt voor 36.033 vaccinaties) dan is de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Voor Moderna geldt dat aangenomen is dat alle 2e doses exact 4 weken na de 1e doses plaatsvinden.

09-04-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 29 maart tot en met 4 april 2021

Tot en met zondag 4 april zijn in Nederland naar schatting ruim 2,8 miljoen vaccinaties toegediend. In week 13 heeft Nederland 326.430 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen, 145.200 doses van Moderna en 430.320 doses van AstraZeneca.

In de rapportage over week 13 wordt, net als in vorige rapportages, schattingen weergegeven van het totaal aantal toegediende vaccinaties op basis van het aantal uitgeleverde vaccins. Het is echter niet meer mogelijk om voor alle uitvoerders een onderscheid te maken tussen het totaal aantal gezette eerste en tweede doses. Dit komt doordat dezelfde doelgroepen nu zowel een eerste als tweede vaccinatie kunnen ontvangen. Een vaccinatiegraad voor thuiswonende ouderen is ook niet meer te berekenen. Deze groep wordt nu namelijk niet alleen door de GGD maar ook door huisartsen.  Het RIVM ontvangt op dit moment alleen van de door de GGD gevaccineerde personen volledige informatie over het aantal toegediende vaccinaties. 

Een dagelijkse schatting van het aantal uitgevoerde vaccinaties is terug te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 4 april 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 13 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Thuiswonende ouderen gevaccineerd door de GGD2          
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 63.731 54.566 118.297
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 177.945 145.706 323.651
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 346.431 157.544 503.975
 • 75-79 jarigen 
06-03-2021 COM 242.759    7.303 250.062
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 COM  54.790    1.670  56.460

Overige personen gevaccineerd door de GGD

06-01-2021 COM/AZ 423.573 202.057 625.630
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3 15-02-2021 AZ 331.774               0 331.774
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3 06-01-2021 COM/MOD/AZ 416.559 237.578 654.137
Totaal     2.057.562 806.424 2.863.986
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); voor alle op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 2. Thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een instelling wonen door de GGD gevaccineerd, en personen geboren in 1947 en 1948 konden al iets eerder een afspraak maken dan dat zij een uitnodiging ontvingen.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS. Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVM op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen (25% per dag) worden toegediend. Voor leveren van diepgevroren Comirnaty® wordt aangenomen dat dit in tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor Vaxzevria ® (AstraZeneca) over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief de dag van levering). Voor leveringen aan instellingen of ziekenhuizen van Vaxzevria ® (AstraZeneca) of COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over tien werkdagen. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca).
 4. Vanaf week 13 kan op dit moment geen onderscheid gemaakt worden tussen eerste en tweede doses voor vaccinaties door overige uitvoerders en wordt de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling tot en met week 12 voor overige uitvoerders (dwz 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Dit onderscheid kan weer gemaakt worden zodra het landelijke registratiesysteem CIMS gebruikt kan worden voor rapportage.

30-03-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers  21 tot en met 28 maart 2021

Tot en met zondag 28 maart hebben naar schatting bijna 1,7 miljoen mensen in Nederland tenminste één coronavaccinatie ontvangen en bijna 700.000 mensen een tweede vaccinatie. 

Vaccinatiegraad

De voorlopige vaccinatiegraad onder de thuiswonende 90-plussers staat nu op 68% voor de eerste vaccinatie en 55% voor de tweede vaccinatie. Onder thuiswonende 85-89-jarigen is de vaccinatiegraad 79% voor de eerste vaccinatie en 57% voor de tweede. Voor de thuiswonende 80-84-jarigen is dat 82% voor de eerste vaccinatie en 24% voor de tweede. Bij de thuiswonende 75-79-jarigen is de vaccinatiegraad voor de eerste vaccinatie naar 23% gestegen. 

De vaccinatiegraad binnen de leeftijdsgroepen boven de 80 jaar neemt minder toe. Mensen binnen deze leeftijdsgroepen kunnen nog steeds bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst terecht om een afspraak voor vaccinatie te maken. De vaccinatiegraad binnen de leeftijdsgroepen boven de 80 jaar neemt minder toe. Mensen binnen deze leeftijdsgroepen kunnen nog steeds bij de GGD terecht om een afspraak voor vaccinatie te maken. Dat kan via het landelijk afspraaknummer dat in de uitnodigingsbrief staat. 

Vanaf volgende week worden mensen die niet mobiel genoeg zijn om naar een vaccinatielocatie te komen thuis gevaccineerd. De huisarts vaccineert hen met het vaccin van AstraZeneca. De vaccins worden gefaseerd geleverd per provincie. De huisartsen in Drenthe krijgen eind deze week extra vaccins geleverd voor deze groep. Volgende week volgen leveringen aan de huisartsen in Noord-Holland, Overijssel, Groningen en Friesland. De niet-mobiele thuiswonenden in andere provincies zijn daarna aan de beurt, wanneer daarvoor weer voldoende vaccins zijn geleverd. 

Toegeleverde vaccins

In de afgelopen week heeft Nederland 326.430 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen en 44.880 doses van AstraZeneca.

Rapportage

Binnenkort gaat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de vaccinatiecijfers vanuit het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) weergeven. 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 28 maart 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Huisartsen

22-01-2021 MOD 14.300 14.050
Andere zorgmedewerkers & thuiswonende ouderen <75 jaar 06-01-2021 COM/AZ 400.946 201.123
Thuiswonenden        
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 62.986 50.953
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 175.827 127.491
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 338.640 97.129
 • 75-79 jarigen 
06-03-2021 COM 144.754 4.400
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19 (schatting)
15-02-2021 AZ 198.945          0
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts & GGZgeestelijke gezondheidszorg
18-01-2021 COM/MOD/AZ 199.827 149.497
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD/COM 112.265 5.419
Totaal     1.688.490 690.062
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en ICintensive care), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • Andere zorgmedewerkers: zorgmedewerkers in verpleeghuizen, klinische medisch specialistische revalidatie, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, WMOWet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen-ondersteuning en PGBpersoonsgebonden budget-zorgverleners.
 • Thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een instelling wonen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst gevaccineerd.
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19: vanwege de beperkte beschikbaarheid van het AstraZeneca-vaccin, worden eerst alle mensen uitgenodigd die zijn geboren in 1956 of 1957. Daarnaast worden ook groepen gevaccineerd die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat hierbij in eerste instantie om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (Body Mass Index (BMIBody Mass Index) >40 kgkilogram/m2). Verder worden ook de praktijkmedewerkers gevaccineerd.
 • GGZgeestelijke gezondheidszorg: dit betreft zowel cliënten in de intramurale GGZ als zorgmedewerkers in de GGZ en GGZ-crisisdiensten.
 • Bewoners overige instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • De vaccinaties die sinds week 12 aan medisch hoog-risico patiënten worden gegeven in de ziekenhuizen zijn met de huidige methode niet te onderscheiden van de vaccinaties die in GGZ instellingen worden gezet.
 • COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MODMilieu Ongevallen Dienst= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= COVID-19 Vaccine AstraZeneca®’; voor alle op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT kan nog geen volledig onderscheid worden gemaakt tussen andere zorgmedewerkers en thuiswonende ouderen. Wel kunnen personen worden onderscheiden met een geregistreerde leeftijd van 75 jaar of ouder (zie onder thuiswonenden en hoofdstuk 4). Indien leeftijd onbekend is, worden zij weergegeven bij de groep <75 jaar.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen en door huisartsen (60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19). Daarom wordt voor deze doelgroepen tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen (25% per dag) worden toegediend. Voor de vaccinatie door huisartsenposten (HAPs) wordt aangenomen dat er niet in het weekend wordt gevaccineerd, en dat wanneer zij diepgevroren Comirnaty® krijgen dit gedurende tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca® over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief de dag van levering). Voor vaccinaties in GGZ-instellingen wordt uitgegaan van leveringen aan instellingen of ziekenhuizen van COVID-19 Vaccine AstraZeneca® of COVID-19 Vaccine Moderna®, waarbij wordt uitgegaan van toediening verdeeld over tien werkdagen. Als een instelling een tweede keer beleverd wordt, met minstens 3 weken er tussen, wordt ervan uitgegaan dat dit een tweede doses betreft. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca®.
 • In week 11 zijn, na advies van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBGCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen, uit voorzorg tijdelijk geen vaccins van AstraZeneca toegediend. Op 18 maart heeft de minister de tijdelijke pauze opgeheven en zijn de vaccinaties met AstraZeneca weer zo spoedig mogelijk hervat.

23-03-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 14 tot en met 21 maart 2021

Tot en met zondag 21 maart hebben naar schatting bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland tenminste één coronavaccinatie ontvangen en ruim 600.000 mensen een tweede vaccinatie. Afgelopen week werd op 19 maart de 2 miljoenste vaccinatie gezet.

Het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin was tijdelijk gepauzeerd. Dat heeft effect op de vaccinatiecijfers van afgelopen week. Het gevolg van de tijdelijke pauze was dat mensen van 60 tot en met 64 jaar, mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas, patiënten en medewerkers in de GGZgeestelijke gezondheidszorg en zorgmedewerkers in de langdurige zorg, vorige week niet gevaccineerd zijn met AstraZeneca-vaccin. De vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca zijn deze week weer gestart.

Vaccinatiegraad

De voorlopige vaccinatiegraad onder de thuiswonende 90-plussers staat nu op 67% voor de eerste vaccinatie en 48% voor de tweede vaccinatie. Onder thuiswonende 85-89-jarigen is de vaccinatiegraad 78% voor de eerste vaccinatie en 45% voor de tweede. De vaccinatiegraad voor de thuiswonende 80-84-jarigen is gestegen naar 80% voor de eerste vaccinatie en 13% voor de tweede. Bij de thuiswonende 75-79-jarigen is de vaccinatiegraad voor de eerste vaccinatie naar 15% gestegen. 

De meeste mensen uit de leeftijdsgroepen boven de 80 hebben hun vaccinatie(s) ontvangen. De vaccinatiegraad in deze leeftijdsgroepen neemt minder snel toe dan in de eerste weken na de start van vaccinatie. Er zijn binnen deze leeftijdsgroepen mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Het is belangrijk dat mensen uit deze leeftijdsgroepen die een vaccinatie willen, zo snel mogelijk een afspraak maken. Op dit moment kunnen alle mensen uit deze oudere leeftijdsgroepen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst terecht om een vaccinatie-afspraak te maken. Zij kunnen een afspraak maken via het landelijk afspraaknummer dat in de uitnodigingsbrief staat. Voor thuiswonende ouderen die niet mobiel genoeg zijn om naar de GGD te kunnen komen, start binnenkort de vaccinatie door huisartsen. 

Toegeleverde vaccins

In de afgelopen week heeft Nederland 218.790 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen, van AstraZeneca 44.880 doses en van Moderna 96.000 doses.

Rapportage

Binnenkort rapporteert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de vaccinatiecijfers vanuit het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). Op basis van de gegevens in CIMS is het mogelijk de vaccinatiegraad weer te geven naar leeftijdsgroep, regio, gemeente en  geslacht. Het blijft mogelijk om het aantal toegediende vaccinaties uit te splitsen naar merk vaccin en type uitvoerder. De uitsplitsing naar doelgroep (zorgmedewerkers, huisartsen, instellingsbewoners en personen met een hoog risico op een ernstig beloop van COVID-19) vervalt.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 21 maart 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Huisartsen

22-01-2021 MOD 14.300 14.050
Andere zorgmedewerkers & thuiswonende ouderen <75 jaar 06-01-2021 COM/AZ 360.417 198.194
Thuiswonenden        
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 62.328 44.874
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 173.620 99.124
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 328.646 51.984
 • 75-79 jarigen 
06-03-2021 COM 94.649 2.349
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19 (schatting)
15-02-2021 AZ 154.803          0
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts & GGZ
18-01-2021 COM/MOD/AZ 171.929 149.497
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD/COM 91.797 5.419
Totaal     1.492.489 605.491
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en ICintensive care), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • Andere zorgmedewerkers: zorgmedewerkers in verpleeghuizen, klinische medisch specialistische revalidatie, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, WMOWet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen-ondersteuning en PGBpersoonsgebonden budget-zorgverleners.
 • Thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een instelling wonen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst gevaccineerd.
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19: vanwege de beperkte beschikbaarheid van het AstraZeneca-vaccin, worden eerst alle mensen uitgenodigd die zijn geboren in 1956 of 1957. Daarnaast worden ook groepen gevaccineerd die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat hierbij in eerste instantie om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (Body Mass Index (BMIBody Mass Index) >40 kgkilogram/m2). Verder worden ook de praktijkmedewerkers gevaccineerd.
 • GGZgeestelijke gezondheidszorg: dit betreft zowel cliënten in de intramurale GGZ als zorgmedewerkers in de GGZ en GGZ-crisisdiensten.
 • Bewoners overige instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MODMilieu Ongevallen Dienst= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= COVID-19 Vaccine AstraZeneca®’; voor alle op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT kan nog geen volledig onderscheid worden gemaakt tussen andere zorgmedewerkers en thuiswonende ouderen. Wel kunnen personen worden onderscheiden met een geregistreerde leeftijd van 75 jaar of ouder (zie onder thuiswonenden en hoofdstuk 4). Indien leeftijd onbekend is, worden zij weergegeven bij de groep <75 jaar.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen en door huisartsen (60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19). Daarom wordt voor deze doelgroepen tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen (25% per dag) worden toegediend. Voor de vaccinatie door huisartsenposten (HAPs) wordt aangenomen dat er niet in het weekend wordt gevaccineerd, en dat wanneer zij diepgevroren Comirnaty® krijgen dit gedurende tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca® over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief de dag van levering). Voor vaccinaties in GGZ-instellingen wordt uitgegaan van leveringen aan instellingen of ziekenhuizen van COVID-19 Vaccine AstraZeneca® of COVID-19 Vaccine Moderna®, waarbij wordt uitgegaan van toediening verdeeld over tien werkdagen. Als een instelling een tweede keer beleverd wordt, met minstens 3 weken er tussen, wordt ervan uitgegaan dat dit een tweede doses betreft. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca®.
 • In week 11 zijn vanuit het voorzorgprincipe, na advies van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBGCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen, tijdelijk geen vaccins van AstraZeneca toegediend.

16-03-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 8 tot en met 14 maart 2021

Tot en met zondag 14 maart hebben naar schatting bijna 1,4 miljoen mensen in Nederland tenminste één coronavaccinatie ontvangen en bijna 500.000 mensen een tweede vaccinatie.

Vaccinatiegraad
De voorlopige vaccinatiegraad onder de thuiswonende 90-plussers is toegenomen naar 66% voor de eerste vaccinatie en naar 37% voor de tweede vaccinatie. Onder thuiswonende 85-89-jarigen is de vaccinatiegraad 76% voor de eerste vaccinatie en ruim 21%% voor de tweede. De vaccinatiegraad van de thuiswonende 80-84-jarigen is nu 74% voor de eerste vaccinatie en van de thuiswonende 75-79-jarigen is dat 7%.

Mensen uit deze leeftijdsgroepen kunnen nog steeds bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst terecht om een afspraak voor vaccinatie te maken. Ook wordt binnenkort gestart met het vaccineren van de niet-mobiele thuiswonende ouderen die niet naar de GGD kunnen komen voor een afspraak. 

Toegeleverde vaccins
In de afgelopen week heeft Nederland 218.790 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen en van AstraZeneca 95.040 doses. Moderna heeft in de afgelopen week geen vaccins geleverd. 
 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 14 maart 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Huisartsen

22-01-2021 MOD 14.300 13.300
Andere zorgmedewerkers & thuiswonende ouderen <75 jaar 06-01-2021 COM/AZ 356.972 196.083
Thuiswonenden        
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 61.258 34.345
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 169.045 47.681
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 305.321 5.713
 • 75-79 jarigen 
06-03-2021 COM 44.066 572
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19 (schatting)
15-02-2021 AZ 154.803 0
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts & GGZgeestelijke gezondheidszorg
18-01-2021 COM/MOD/AZ 168.241 150.010
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD/COM 80.597 5.419
Totaal     1.394.603 493.123

voetnoot Uitleg doelgroepen

 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en ICintensive care), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • Andere zorgmedewerkers: zorgmedewerkers in verpleeghuizen, klinische medisch specialistische revalidatie, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, WMOWet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen-ondersteuning en PGBpersoonsgebonden budget-zorgverleners.
 • Thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een instelling wonen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst gevaccineerd.
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19: vanwege de beperkte beschikbaarheid van het AstraZeneca-vaccin, worden eerst alle mensen uitgenodigd die zijn geboren in 1956 of 1957. Daarnaast worden ook groepen gevaccineerd die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat hierbij in eerste instantie om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (Body Mass Index (BMIBody Mass Index) >40 kgkilogram/m2). Verder worden ook de praktijkmedewerkers gevaccineerd.
 • GGZgeestelijke gezondheidszorg: dit betreft zowel cliënten in de intramurale GGZ als zorgmedewerkers in de GGZ en GGZ-crisisdiensten.
 • Bewoners overige instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MODMilieu Ongevallen Dienst= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= COVID-19 Vaccine AstraZeneca®’; voor alle op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT kan nog geen volledig onderscheid worden gemaakt tussen andere zorgmedewerkers en thuiswonende ouderen. Wel kunnen personen worden onderscheiden met een geregistreerde leeftijd van 75 jaar of ouder (zie onder thuiswonenden en hoofdstuk 4). Indien leeftijd onbekend is, worden zij weergegeven bij de groep <75 jaar.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen en door huisartsen (60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19). Daarom wordt voor deze doelgroepen tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen (25% per dag) worden toegediend. Voor de vaccinatie door huisartsenposten (HAPs) wordt aangenomen dat er niet in het weekend wordt gevaccineerd, en dat wanneer zij diepgevroren Comirnaty® krijgen dit gedurende tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca® over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief de dag van levering). Voor vaccinaties in GGZ-instellingen wordt uitgegaan van leveringen aan instellingen of ziekenhuizen van COVID-19 Vaccine AstraZeneca® of COVID-19 Vaccine Moderna®, waarbij wordt uitgegaan van toediening verdeeld over tien werkdagen. Als een instelling een tweede keer beleverd wordt, met minstens 3 weken er tussen, wordt ervan uitgegaan dat dit een tweede doses betreft. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca®.

09-03-2021 | 16:30 uur

Vaccinatiecijfers 28 februari tot en met 7 maart 2021

Tot en met zondag 7 maart hebben naar schatting ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland tenminste één coronavaccinatie ontvangen en ruim 400.000 mensen een tweede vaccinatie.

Vaccinatiegraad

De voorlopige vaccinatiegraad onder de thuiswonende 90-plussers staat op 64% voor de eerste vaccinatie en op 12% voor de tweede vaccinatie. De vaccinatiegraad onder thuiswonende 85-89-jarigen voor de eerste vaccinatie is 73% en bij de thuiswonende 80-84-jarigen is dat 63%. Onder de thuiswonende 75-79-jarigen is er een klein aandeel van 3% dat een eerste vaccinatie heeft gehad.

De leeftijdsgroep 75-79-jarigen ontvangt sinds afgelopen week een uitnodiging. Een klein aantal heeft iets eerder een eerste vaccinatie ontvangen. Het kan gaan om mensen die gelijk met de groep 80-84-jarigen zijn uitgenodigd, maar die toen nog net geen 80 waren en inwoners van de Waddeneilanden.

Toegeleverde vaccins

In de afgelopen week heeft Nederland 208.260 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen en van AstraZeneca 216.480 doses. Moderna heeft in de afgelopen week geen vaccins geleverd.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 7 maart 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Huisartsen

22-01-2021 MODMilieu Ongevallen Dienst 14.300 8.300
Andere zorgmedewerkers & thuiswonende ouderen <75 jaar 06-01-2021 COM/AZ 304.991 195.581
Thuiswonenden        
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 59.162 11.421
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 161.916 1.376
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 259.307 338
 • 75-79 jarigen 
06-03-2021 COM 19.259 289
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19 (schatting)
15-02-2021 AZ 120.674 0
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts & GGZgeestelijke gezondheidszorg geestelijke gezondheidszorg 
18-01-2021 COM/MOD/AZ 162.603 149.711
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD/COM 65.692 4.919
Totaal     1.207.904 411.935
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en ICintensive care intensive care ), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • Andere zorgmedewerkers: zorgmedewerkers in verpleeghuizen, klinische medisch specialistische revalidatie, gehandicaptenzorg en wijkverpleging, WMOWet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen -ondersteuning en PGBpersoonsgebonden budget persoonsgebonden budget -zorgverleners.
 • Thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder werden in sommige gevallen al gevaccineerd voorafgaand aan de hier genoemde officiële startdatum. Redenen hiervoor zijn: vanwege praktische redenen worden mensen soms net wat eerder uitgenodigd dan het moment waarop ze de betreffende leeftijd bereiken, op de Waddeneilanden zijn andere leeftijdsgrenzen aangehouden en is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog), het is mogelijk dat het zorgmedewerkers betreft die na de pensioengerechtigde leeftijd door zijn blijven werken, en er zijn soms ook mensen die in een instelling wonen door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijke Gezondheidsdienst  gevaccineerd.
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19: vanwege de beperkte beschikbaarheid van het AstraZeneca-vaccin, worden eerst alle mensen uitgenodigd die zijn geboren in 1956 of 1957. Daarnaast worden ook groepen gevaccineerd die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat hierbij in eerste instantie om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (Body Mass Index (BMIBody Mass Index Body Mass Index ) >40 kgkilogram kilogram /m2). Verder worden ook de praktijkmedewerkers gevaccineerd.
 • GGZgeestelijke gezondheidszorg geestelijke gezondheidszorg : dit betreft zowel cliënten in de intramurale GGZ als zorgmedewerkers in de GGZ en GGZ-crisisdiensten.
 • Bewoners overige instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MODMilieu Ongevallen Dienst Milieu Ongevallen Dienst = COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= COVID-19 Vaccine AstraZenceca®’; voor de op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland uit CoronIT kan nog geen volledig onderscheid worden gemaakt tussen andere zorgmedewerkers en thuiswonende ouderen. Wel kunnen personen worden onderscheiden met een geregistreerde leeftijd van 75 jaar of ouder (zie onder thuiswonenden en hoofdstuk 4). Indien leeftijd onbekend is, worden zij weergegeven bij de groep <75 jaar.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen en door huisartsen (60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19). Daarom wordt voor deze doelgroepen tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen (25% per dag) worden toegediend. Voor de vaccinatie door huisartsenposten (HAPs) wordt aangenomen dat er niet in het weekend wordt gevaccineerd, en dat wanneer zij diepgevroren Comirnaty® krijgen dit gedurende tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca® over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief de dag van levering). Voor vaccinaties in GGZ-instellingen wordt uitgegaan van leveringen aan instellingen of ziekenhuizen van COVID-19 Vaccine AstraZenceca® of COVID-19 Vaccine Moderna®, waarbij wordt uitgegaan van toediening verdeeld over tien werkdagen. Als een instelling een tweede keer beleverd wordt, met minstens 3 weken er tussen, wordt ervan uitgegaan dat dit een tweede doses betreft. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca®.

02-03-2021 | 16:30 uur

Vaccinatiecijfers 21 tot en met 28 februari

Tot en met zondag 28 februari hebben naar schatting ruim 1.000.000 mensen in Nederland tenminste één coronavaccinatie ontvangen.

Sinds vorige week worden in vier grote instellingen de GGZgeestelijke gezondheidszorg geestelijke gezondheidszorg -cliënten die daar wonen en de GGZ-zorgmedewerkers gevaccineerd door de medische dienst van de instelling. Wijkverpleegkundigen ontvangen ook sinds vorige week hun vaccinatie.

De vaccinatiegraad onder de thuiswonende ouderen is toegenomen. Van de 90-plussers heeft 61% een eerste prik gehad, van de thuiswonende 85-89-jarigen 68% en van de thuiswonende 80-84-jarigen 42%. Deze percentages stijgen nog meer in de komende periode, als meer mensen uit deze groepen hun vaccinatie hebben ontvangen.

Tweede vaccinatie
Naar schatting hebben ruim 331.000 mensen een tweede vaccinatie ontvangen.

Toegeleverde vaccins
In de afgelopen week heeft Nederland 200.070 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen, 72.000 van Moderna en 148.390 vaccins van AstraZeneca. 

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 28 februari 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Huisartsen

22-01-2021 MODMilieu Ongevallen Dienst 14.300 3.000
Andere zorgmedewerkers & thuiswonende ouderen <80 jaar 06-01-2021 COM/AZ 297.919 192.556
Thuiswonenden        
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 56.747 196
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 150.859 200
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 172.523 214
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19 (schatting)
15-02-2021 AZ 63.002 0
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts & GGZ
18-01-2021 COM/MOD/AZ 156.477 92.988
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD/COM 52.930 2.517
Totaal     1.004.757 331.671
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en ICintensive care intensive care ), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • Andere zorgmedewerkers: zorgmedewerkers in verpleeghuizen, klinische medisch specialistische revalidatie, gehandicaptenzorg en wijkverpleging.
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19: vanwege de beperkte beschikbaarheid van het AstraZeneca-vaccin, worden eerst alle mensen uitgenodigd die zijn geboren in 1956 of 1957. Daarnaast worden ook groepen gevaccineerd die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat hierbij in eerste instantie om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (Body Mass Index (BMIBody Mass Index Body Mass Index ) >40 kgkilogram kilogram /m2). Verder worden ook de praktijkmedewerkers gevaccineerd.
 • GGZgeestelijke gezondheidszorg geestelijke gezondheidszorg : dit betreft zowel cliënten in de intramurale GGZ als zorgmedewerkers in de GGZ en GGZ-crisisdiensten.
 • Bewoners overige instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MODMilieu Ongevallen Dienst Milieu Ongevallen Dienst = COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= COVID-19 Vaccine AstraZenceca®’; voor de op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijke Gezondheidsdienst  GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland uit CoronIT kan nog geen volledig onderscheid worden gemaakt tussen andere zorgmedewerkers en thuiswonende ouderen. Wel kunnen personen worden onderscheiden met een geregistreerde leeftijd van 80 jaar of ouder (zie onder thuiswonenden en hoofdstuk 4). Indien leeftijd onbekend is, worden zij weergegeven bij de groep <80 jaar.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen en door huisartsen (60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19). Daarom wordt voor deze doelgroepen tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen (25% per dag) worden toegediend. Voor de vaccinatie door huisartsenposten (HAPs) wordt aangenomen dat er niet in het weekend wordt gevaccineerd, en dat wanneer zij diepgevroren Comirnaty® krijgen dit gedurende tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca® over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief de dag van levering). Voor vaccinaties in GGZ-instellingen wordt uitgegaan van leveringen aan instellingen of ziekenhuizen van COVID-19 Vaccine AstraZenceca® of COVID-19 Vaccine Moderna®, waarbij wordt uitgegaan van toediening verdeeld over tien werkdagen. Als een instelling een tweede keer beleverd wordt, met minstens 3 weken er tussen, wordt ervan uitgegaan dat dit een tweede doses betreft. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna® en 11 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca®.

23-02-2021 | 16:00 uur

Voor een toelichting op de cijfers, lees het nieuwsbericht: Eerste cijfers vaccinatiegraad in beeld

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 28 februari 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Huisartsen

22-01-2021 MOD 14.300 0
Andere zorgmedewerkers / thuiswonende ouderen <80 jaar 06-01-2021 COM/AZ 252.615 161.520
Thuiswonenden        
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 53.280 106
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 134.687 104
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 109.727 154
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19 (schatting)
15-02-2021 AZ 13.386 0
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts
18-01-2021 COM 152.061 16.829
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD/COM 25.270 0
Totaal     795.326 218.713
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en ICintensive care), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • Andere zorgmedewerkers: zorgmedewerkers in verpleeghuizen, klinische medisch specialistische revalidatie en gehandicaptenzorg.
 • Bewoners instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • 60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19: vanwege de beperkte beschikbaarheid van het AstraZeneca-vaccin, worden eerst alle mensen uitgenodigd die zijn geboren in 1956 of 1957. Daarnaast worden ook groepen gevaccineerd die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat hierbij in eerste instantie om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (Body Mass Index (BMIBody Mass Index) >40 kgkilogram/m2). Verder worden ook de praktijkmedewerkers gevaccineerd.
 • COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MODMilieu Ongevallen Dienst= COVID-19 Vaccine Moderna ®; AZ= COVID-19 Vaccine AstraZenceca®’; voor de op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT kan nog geen volledig onderscheid worden gemaakt tussen andere zorgmedewerkers en thuiswonende ouderen. Wel kunnen personen worden onderscheiden met een geregistreerde leeftijd van 80 jaar of ouder (zie onder thuiswonenden en hoofdstuk 4). Indien leeftijd onbekend is, worden zij weergegeven bij de groep <80 jaar.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen en door huisartsen (60-64-jarigen & hoog risico ernstig beloop COVID-19). Daarom wordt voor deze doelgroepen tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses op de dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna in gelijke delen (25% per dag) worden toegediend. Voor de vaccinatie door huisartsenposten (HAPs) wordt aangenomen dat er niet in het weekend wordt gevaccineerd, en dat wanneer zij diepgevroren Comirnaty® krijgen dit gedurende tien werkdagen wordt gebruikt. Voor COVID-19 Vaccine Moderna ® wordt uitgegaan van toediening verdeeld over negen werkdagen en voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca ® over tien werkdagen (in het geval van huisartsen: tien werkdagen exclusief de dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna ® en 11 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine AstraZeneca ®.

16-02-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 7 tot en met 14 februari

Tot en met zondag 14 februari hebben naar schatting ongeveer 629.000 mensen in Nederland een eerste coronavaccinatie ontvangen. Sinds vorige week ontvangen de eerste zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg en revalidatiezorg de eerste vaccinatie van AstraZeneca. Dat gebeurt ook met verpleeghuismedewerkers die nog niet eerder een afspraak konden plannen. 

Sinds gisteren worden de eerste mensen uit de leeftijdsgroep 60-64-jarigen bij de huisarts gevaccineerd en mensen die een hoog risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Daarbij gaat het om mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (BMI Body Mass Index  >40). Zij krijgen ook het vaccin van AstraZeneca.

Tweede vaccinatie
Naar schatting hebben ruim 154.400 mensen een tweede vaccinatie ontvangen. Voor een optimale bescherming tegen het coronavirus is met de huidige vaccins een tweede vaccinatie nodig.

Toegeleverde vaccins
In de afgelopen week heeft Nederland 159.120 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen, 95.040 vaccins van AstraZeneca en 38.400 van Moderna.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 14 februari 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Huisartsen

22-01-2021 MOD 14.300 0
Andere zorgmedewerkers / thuiswonende 80-plussers 06-01-2021 COM/AZ 414.776 97.616
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts
18-01-2021 COM 152.006 16.829
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD 7.911 0
Totaal     628.993 154.445
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en IC), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • Andere zorgmedewerkers: zorgmedewerkers in verpleeghuizen, klinische medisch specialistische revalidatie en gehandicaptenzorg.
 • Bewoners instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD= COVID-19 Vaccine Moderna ®; AZ= COVID-19 Vaccine. AstraZenceca®’; voor de op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGD GHOR Nederland uit CoronIT kan nog geen onderscheid worden gemaakt tussen zorgmedewerkers, en thuiswonende 80-plussers.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen. Daarom wordt voor deze doelgroep tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Deze schatting is gebaseerd op de aantallen doses die in opdracht van het RIVM zijn uitgeleverd op de vaccinatielocaties. Deze doses worden op dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna toegediend. Hierbij geldt de aanname dat dit in gelijke delen (25% per dag) gebeurt. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) en 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna ®.

09-02-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 1 tot en met 7 februari

Tot en met zondag 7 februari hebben ruim 500.000  mensen in Nederland een eerste coronavaccinatie ontvangen. Daar bevinden zich ook ongeveer 13.600 huisartsen onder. Vorige week vrijdag hebben de eerste mensen uit de leeftijdsgroep 80-84-jarigen een uitnodiging ontvangen om een afspraak te maken voor een coronavaccinatie bij een GGD. 

Tweede vaccinatie
Ruim 66.000 mensen hebben een tweede vaccinatie ontvangen. Daarvan zijn 40.000 mensen werkzaam in de direct gerelateerde COVID-19 zorg in de ziekenhuizen. Deze groep is nu volledig gevaccineerd. Voor een optimale bescherming tegen het coronavirus is met de huidige vaccins een tweede vaccinatie nodig.

Toegeleverde vaccins
Verder heeft Nederland vorige week de eerste vaccins van AstraZeneca ontvangen: 79.200 doses. Daarnaast zijn er in de afgelopen week nog 159.120 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 7 februari 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Eerste dosis Tweede dosis

Directe COVID-19-zorgmedewerkers

06-01-2021 COM   40.000 40.000

Verpleeghuismedewerkers/thuiswonende 80-plussers

06-01-2021 COM 294.633 26.409

Huisartsen

22-01-2021 MOD 13.600 0
Bewoners instellingen voor langdurige zorg (schatting)        
 • Verpleeghuizen en zorginstellingen met instellingsarts
18-01-2021 COM 151.584 0
 • Kleinschalige woonvormen vallend onder huisarts
25-01-2021 MOD 4.919 0
Totaal     504.736 66.409
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en IC), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Bewoners instellingen: dit betreft grotendeels bewoners maar als er vaccin over is, wordt dit ook gegeven aan medewerkers van deze instellingen.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen: afgeronde cijfers.
 • COM=Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD= COVID-19 Vaccine Moderna ®; voor de op dit moment beschikbare vaccins worden 2 doses aanbevolen.
 • In de data van GGD GHOR Nederland uit CoronIT kan nog geen onderscheid worden gemaakt tussen verpleeghuismedewerkers en thuiswonende 80-plussers.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen. Daarom wordt voor deze doelgroep tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Deze schatting is gebaseerd op de aantallen doses die in opdracht van het RIVM zijn uitgeleverd op de vaccinatielocaties. Deze doses worden op dag van uitlevering zelf en gedurende de drie dagen daarna toegediend. Hierbij geldt de aanname dat dit in gelijke delen (25% per dag) gebeurt. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) en 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna ®.

 02-02-2021 | 16:30 uur

Vaccinatiecijfers 25 tot en met 31 januari

Tot en met zondag 31 januari hebben 327.834 mensen in Nederland een eerste coronavaccinatie ontvangen. 15.692 zorgprofessionals hebben inmiddels een tweede vaccinatie gekregen. Verder heeft Nederland afgelopen week 191.880 doses vaccin van BioNTech/Pfizer toegeleverd gekregen en 19.200 doses van het Moderna-vaccin. 

Naast de doelgroepen die al werden gevaccineerd, is afgelopen week ook een start gemaakt met het vaccineren van de 90-plussers. Op vrijdag 29 januari hebben de eerste 85-89-jarigen een uitnodiging ontvangen om een vaccinatieafspraak te maken bij een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -vaccinatielocatie. 

Tweede vaccinatie
Voor optimale bescherming tegen het coronavirus is met de huidige vaccins die gebruikt worden een tweede vaccinatie nodig. In de week van 25 tot en met 31 januari hebben 13.500 medewerkers in de acute COVID-zorg een tweede vaccinatie ontvangen. Zij zijn nu volledig gevaccineerd. Ook is de tweede vaccinatieronde van verpleeghuismedewerkers afgelopen week gestart.  

Vaccinatiecijfers 6 t/m 31 januari 2021

Doelgroep Startdatum Vaccin Aantal personen bij wie de vaccinatie gestart is Aantal personen volledig gevaccineerd

Directe COVID-19-zorg

06-01-2021 COM   40.000 13.500

Verpleeghuismedewerkers/thuiswonende 85-plussers

06-01-2021 COM 186.008 2.192

Huisartsen

22-01-2021 MOD  6.000 0
Instellingen voor langdurige zorg (schatting) 18-01-2021 COM/MOD  95.826 0
Totaal     327.834 15.692
 • Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en IC intensive care ), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
 • Directe COVID-19-zorg en huisartsen afgerond op duizendtallen.
 • Vaccinatie gestart = één dosis ontvangen
 • Volledig gevaccineerd = gevaccineerd met het totale aantal doses dat voor het betreffende merk vaccin wordt aanbevolen door de fabrikant. Voor de op dit moment beschikbare vaccins is dat 2 doses. COM=Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MOD = COVID-19 Vaccine Moderna ®.
 • In de data van GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  Nederland uit CoronIT kan nog geen onderscheid worden gemaakt tussen doelgroepen. Daarom wordt in de tabel de gecombineerde groep ‘Verpleeghuismedewerkers / thuiswonende 85-plussers’ weergegeven.
 • Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden in instellingen. Daarom wordt voor deze doelgroep tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal op vaccinatielocaties afgeleverde doses. Deze schatting is gebaseerd op de aantallen doses die in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  zijn afgeleverd op de vaccinatielocaties. Deze doses worden op dag van aflevering zelf en gedurende de drie dagen daarna toegediend. Hierbij geldt de aanname dat dit in gelijke delen (25% per dag) gebeurt. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) en 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna.

26-01-2021 | 16:45 uur

In totaal ruim 160 duizend mensen gevaccineerd

In de week van 18 t/m 24 januari zijn ruim 80 duizend mensen gevaccineerd. Dit zijn voornamelijk zorgmedewerkers. Ook bewoners van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en verpleeghuizen ontvingen een eerste prik. Alle gevaccineerde mensen moeten nog een tweede vaccinatie krijgen voor optimale bescherming. In totaal zijn tot en met 24 januari ruim 160.000 mensen gevaccineerd.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  publiceert sinds 19 januari wekelijks een update met cijfers uit het vaccinatieprogramma. Ook op het coronadashboard van de Rijksoverheid worden sinds vandaag vaccinatiecijfers gepubliceerd. In de rapportage van het RIVM zijn nog geen cijfers over vaccinaties in de verpleeghuizen en van de huisartsen opgenomen, omdat er nog geen continue datastroom is gerealiseerd.

Verpleeghuisbewoners, mensen met een verstandelijke beperking in een instelling en huisartsen
Maandag 18 januari is gestart met de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij ontvangen het vaccin Comirnaty® van fabrikant BioNTech/Pfizer. Uit een eerste inventarisatie van het RIVM onder de 12 verpleeghuizen en zorginstellingen waar het vaccineren is gestart, blijkt dat circa 17.000 personen een vaccinatie hebben ontvangen. Onder hen zijn circa 2000 zorgmedewerkers. Vrijdag 22 januari is ook een start gemaakt met het vaccineren van de eerste huisartsen. Zij ontvangen het COVID-19 Vaccine® van fabrikant Moderna. De vaccinatie van de huisartsen is op dit moment nog bezig.

Nieuwe gegevens
De rapportage is deze week uitgebreid met aantallen geleverde doses COVID-19-vaccins. Nederland ontving in de week van 18 tot en met 24 januari 92.430 doses van de fabrikant BioNTech/Pfizer. Deze week worden ruim 200 duizend vaccinaties gezet. Op dit moment is het aandeel gevaccineerde personen in de bevolking nog niet hoog genoeg om een effect te kunnen zien op het beloop van de epidemie.

 

Vaccinatiecijfers 6 t/m 24 januari 2021

Doelgroep   Startdatum Aantal personen bij wie de vaccinatie gestart is
Zorgmedewerkers     146.612
  Directe COVID-19-zorg 06-01-2021   40.000
  Verpleeghuizen 06-01-2021 106.612
Totaal     146.612

• Directe COVID-19-zorg: zorgmedewerkers die directe COVID-19-zorg verlenen (klinisch en ICintensive care intensive care ), spoedeisende hulp en de ambulances voor COVID-19-zorg.
• Vaccinatie gestart = één dosis ontvangen


19-1-2021 | 13:20 uur

Wekelijkse update vaccinatiecijfers vanuit RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Vanaf vandaag publiceert het RIVM elke dinsdag een update met cijfers uit het COVID-19-vaccinatieprogramma. Deze week worden de eerste cijfers over het aantal toegediende vaccinaties gemeld. De komende weken zal de data geactualiseerd en aangevuld worden. Op termijn is de data ook beschikbaar in open data sets en op het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Op 6 januari is Nederland gestart met vaccineren. Tot en met zondag 17 januari hebben in totaal circa 77.000 zorgmedewerkers een eerste COVID-19-vaccinatie ontvangen. In de ziekenhuizen zijn in anderhalve week circa 40.000 zorgmedewerkers werkzaam in de direct COVID-gerelateerde acute zorg gevaccineerd. Via de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijke Gezondheidsdienst  ’en hebben in dezelfde periode circa 37.000 verpleeghuismedewerkers een vaccin ontvangen.  Deze gevaccineerden ontvingen het vaccin Comirnaty® van fabrikant Pfizer/BioNTech en krijgen de komende weken een tweede vaccinatie. Op basis van de huidige cijfers is er nog geen effect te zien op het beloop van de epidemie.

Vaccinatiecijfers 6 t/m 17 januari 2021

Doelgroep   Aantal personen bij wie de vaccinatie gestart is
Zorgpersoneel   77.000
  Ziekenhuismedewerkers acute zorg  40.000
  Verpleeghuizen 37.000
Totaal   77.000

• Ziekenhuismedewerkers acute zorg: verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-19-afdelingen en ambulancemedewerkers.