Detectiegrenzen en normen

De bepaling van de waterkwaliteit per regio of bedrijfstype gaat in een aantal stappen. Het proces loopt van de bemonstering van meerdere monsterpunten op een bedrijf, de analyse van mengmonsters in het laboratorium tot de aggregatie van analyseresultaten naar gemiddelden voor regio’s en bedrijfstypen. Op de pagina Berekening waterkwaliteit wordt dit proces uitgelegd. Hier is ook terug te vinden hoe omgegaan wordt met detectiegrenzen en het minimum aantal bedrijven dat nodig is om een gemiddelde te kunnen bepalen. Op deze pagina staan de detectiegrenzen en normen die we hebben gebruikt voor de data van 2017.

Tabel 1. Toegepaste detectiegrenzen in 2017.

Watertype Parameter Detectiegrens (mg/l)
Slootwater winter en zomer Nitraat 0,31
Uitspoelingswater Nitraat 1
Slootwater winter en zomer Stikstof (Totaal-N) 0,2
Alle watertypes Fosfor (Totaal-P) 0,062

 

Tabel 2. Normen waaraan getoetst is in de jaarrapportage 2017. 

Component Grondwater
  Norm (mg/l)
Nitraat  50
Stikstof (Totaal-N) -
Fosfor (Totaal-P) 2,0 / 6,9
Toelichting tabel

Voor Nitraat is de Europese norm gegeven zoals genoemd in de Europese Grondwaterrichtlijn. Voor Stikstof is er geen norm. Voor Fosfor zijn de geldende grondwaterkwaliteitsnormen voor zoet water (1e getal) en voor brak of zout water (2e getal) weergegeven. Voor slootwater zijn er regionale normen, geen landelijke. Daarom toetsen we in het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) niet aan deze normen.

Terugvinden normen

De grondwaterkwaliteitsnormen zijn te vinden in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (geldend van 01-01-2017-heden). De Europese norm voor nitraat zoals genoemd in de Europese Grondwaterrichtlijn is te vinden in tabel 1 van Bijlage II van dit besluit