Convenant met afspraken over de uitwisseling van gegevens ten behoeve van de uitvoering van en het beschikbaar stellen van gegevens vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Om het bevolkingsonderzoek darmkanker uit te kunnen voeren, worden de daarvoor noodzakelijke gegevens vastgelegd en vindt gegevensuitwisseling plaats tussen de betrokken ketenpartijen. Het convenant gegevensuitwisseling darmkanker vermeldt de uitgangspunten en

Bijlagen bij het convenant
1. Adviesstructuur (Landelijke Commissie en werkgroepen)
2. Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker
3. Juridisch kader gegevensuitwisseling