Het draaiboek beschrijft wat nodig is om de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen. Het draaiboek richt zich op professionals die betrokken zijn bij de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek.

Draaiboek: bindende richtlijn

De uitvoering van de prenatale screening op down,- edwards- en patausyndroom en het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek moet plaatsvinden binnen de wet- en regelgeving, en binnen de door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek gestelde landelijke kaders. Alle professionals en organisaties die betrokken zijn bij beide screeningsprogramma’s dienen het draaiboek als professionele standaard te gebruiken. Het draaiboek prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO is bindend bij de uitvoering.

Het draaiboek beschrijft onder andere:

  • De doelstelling van beide programma’s
  • Het primaire proces van beide programma’s
  • Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de actoren (betrokken partijen) in de zorgketen
  • Kwaliteitseisen die gesteld worden aan onder andere de counselor, het laboratorium en de echoscopist
  • Kwaliteitsbewaking via monitoring en evaluatie
  • De registratie van gegevens en infrastructuur van de digitale gegevensuitwisseling
  • Organisatie en financiering

Nieuw in draaiboek versie 9.0 (juni 2019):

• Cijfers sensitiveit NIPTniet-invasieve prenatale test en positief voorspellende waarde NIPT.
• Periode uitvoering SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek.
• Verantwoordelijkheid doorverwijzing bij afwijkende uitslag SEO.
• Exclusiecriterium (geen BSNburgerservicenummer nummer) NIPT.
• Indicatie invasieve diagnostiek na 2x mislukte NIPT vanwege lage foetale fractie.
• Communicatie over nevenbevindingen.