Op deze pagina vindt u vragen over eisen aan de bijscholing voor counselors


Hoeveel accreditatiepunten moet ik als counselor in 2019-2020 halen?

De bijscholingsronde 2017/2018 bestond uit het behalen van een aantal scholingen voor in totaal 12 accreditatiepunten. Naar aanleiding van meerdere signalen over het aantal te behalen punten, is de  bijscholing 2019/2020 bijgesteld. In onderstaand schema staat een overzicht van de te behalen accreditatiepunten in 2019-2020. De reguliere theoretische bijscholing (3 punten) is vervallen en de toets op counselingsvaardigheden (2 punten) is opgenomen.

Wat

Frequentie

Aantal accreditatie-punten
per scholing

Reguliere bijscholing prenatale counseling
     Counselingsvaardigheden¹

 


Nog vast te stellen

E-learning prenatale screening voor counselors

1 keer/2 jaar

3

Toets counselingsvaardigheden

1 keer/2 jaar

2

Scholing op het gebied van prenatale screening
(bv regiobijeenkomsten georganiseerd door het RC)

In 2 jaar

2

Totaal

 

7 + deel nog vast te stellen¹


¹Begin 2019 vindt er een evaluatie plaats, op basis hiervan wordt besloten hoe de vaardigheidstraining vorm te geven in 2020.

Waarom moet ik als counselor zoveel verplichtte accreditatiepunten halen?

Onderzoek (Martin, 2013; Gitsels-van der Wal, 2015) toonde al eerder aan dat zwangeren behoefte hebben aan betere ondersteuning bij het maken van de soms lastige keuzes bij prenatale screening. Daarom is in een projectgroep met afgevaardigden van onder andere de KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie gewerkt aan een plan om de counseling te verbeteren. Onderdeel hiervan is de bijscholing.

We beseffen dat er nogal wat gevraagd wordt van verloskundig zorgverleners. Tijdens de snelle invoering van de TRIDENT-2 studie in het kader van de NIPTniet-invasieve prenatale test in 2017 kwamen daar ook nog eens de extra eisen bij. Begin 2019 vindt er een procesevaluatie plaats om na te gaan in hoeverre de juiste eisen aan de counseling prenatale screening zijn gesteld en in hoeverre deze eisen haalbaar zijn in de praktijk. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Aan counselors wordt gevraagd wat goed gaat, wat tegenvalt of niet lukt. Zo krijgen we een beeld van de uitvoering en succes- en verbeterfactoren. Daarnaast loopt er een studie naar de ervaringen van vrouwen en hun partners met de counseling prenatale screening. Deze input wordt gebruikt om het pakket aan maatregelen gaandeweg bij te sturen, om de kwaliteit van de counseling én de uitvoering ervan te optimaliseren.

Waarom wordt er vanaf 2019 op counselingsvaardigheden getoetst?

Onderzoek (Martin, 2013; Gitsels-van der Wal, 2015) toonde al eerder aan dat zwangeren behoefte hebben aan betere ondersteuning bij het maken van de soms lastige keuzes bij prenatale screening. Met de introductie van de NIPT als eerste screeningstest in 2017, heeft de minister aangegeven dat daarmee de counseling aan zwangeren complexer is geworden. Het ontwikkelen en uitvoeren van een toetsingssysteem voor de kwaliteit van de counseling werd om die reden verplicht gesteld in de WBOWet op het bevolkingsonderzoek vergunning.  De letterlijke tekst in de WBO vergunning, ingegaan per 1 april 2017, luidt:

“De vergunninghouder is -  in samenwerking met het CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek* -  verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een toetsingssysteem voor de kwaliteit van de counseling.”

*CvB = Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Waarom word ik op hele algemene competenties zoals hulp bij besluitvorming en waardenvrij communiceren getoetst, terwijl deze horen bij de opleiding tot verloskundige?

Het is ons bekend dat counselingsvaardigheden tijdens de opleiding worden geleerd.  De regionale centra hebben vanuit de WBO-vergunning de taak om de kwaliteit te toetsen. Dit gebeurt al meerdere jaren voor de echoscopisten en wordt vanaf 2019 ook ingezet bij counselors. De toets wordt in 2019-2020 formatief (lerend) ingezet. In plaats van het hanteren van een norm waarop afgerekend wordt, ontvangen de deelnemers een spiegelteruggave. Counselors kunnen zo zien hoe zij de toets gemaakt hebben ten opzichte van hun collega’s.

Wat er gebeurt er met de beelden die ik van mijzelf opneem voor de toets?

Er is bewust gekozen voor een online oplossing, omdat dit ons in staat stelt (a) de gehele sector te bereiken terwijl we hen minimaal belasten en (b) één uniform beoordelingskader te stellen voor iedereen. We zijn ons zeer bewust van de zorgen omtrent privacy en hebben dit daarom zwaarwegend gemaakt in de selectie van een leverancier. Samen met een juridisch adviseur hebben we tijdens de ontwikkeling van deze toets de privacy voorwaarden besproken. De filmpjes die je als counselor opneemt, worden in de beveiligde omgeving van TrainTool in Nederland opgeslagen. Alleen de coach bekijkt deze filmpjes om de toets te kunnen beoordelen. De coaches geven aan wanneer zij de counselor kennen en daarom niet de aangewezen persoon zijn om te toets te beoordelen.

De opgenomen filmpjes blijven volgens de wettelijke bewaartermijn 6 weken bewaard nadat de licentie van 2 maanden is afgelopen. Dit geeft de counselor de ruimte om eventueel bezwaar te maken. Daarna worden de filmpjes en persoonsgegevens vernietigd. De Regionale Centra hebben geen toegang tot de opgenomen filmpjes. De TrainTool software voldoet aan de strengste eisen omtrent informatiebeveiliging, is hiervoor gecertificeerd (ISO27001) en voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de AVGalgemene verordening gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 in werking is getreden.

Hoe wordt gezorgd voor kwalitatief goede beoordelingen?

De coaches  van de toets volgen een uitgebreid inwerktraject, waarbij zij zelf de toets maken en een aantal proefbeoordelingen doen. Tijdens de pilot is gekeken hoelang coaches doen over het beoordelen van één enkele toets. Deze duur is gebruikt voor het vaststellen van de betaling aan de coaches. Een coördinator controleert periodiek een aantal beoordelingen, om de kwaliteit van de beoordelingen te handhaven. Daarnaast vinden er regelmatig afstemmingsbijeenkomsten plaats met alle coaches.

Hoe is de toets counselingsvaardigheden ontwikkeld?

In een projectgroep met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen waaronder verloskundigen namens de KNOV, de NVOG, het RIVM en de regionale centra is lang met elkaar nagedacht hoe we de counselingsvaardigheden kunnen toetsen. Tijdens dit traject zijn veel verschillende methodes besproken. Het uitgangspunt hierbij is een zo min mogelijke belasting voor cliënten en counselors. Met de gekozen toets is het mogelijk om per persoon te onderzoeken of vaardigheden aanwezig zijn in simulatievorm, in wisselende combinaties toegepast. Dit geeft een gericht en genuanceerd beeld van de individuele kwaliteit, waar individueel en gericht feedback op gegeven kan worden. In een pilot onder 50 counselors is de toets getest. Uit de pilot is inmiddels bekend geworden dat het meerendeel van de counselors de toets leerzaam vonden en de individuele feedback enorm waarderen.

Met wie is de toets counselingsvaardigheden ontwikkeld?

In een projectgroep met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen waaronder de KNOV, de NVOG, het RIVM en de regionale centra is de toets ontwikkeld. Tijdens de ontwikkeling is de toets ook besproken in de werkgroep voorlichting & deskundigheidsbevordering, met daarin vertegenwoordigers van de BEN, NVOG, VKGNVereniging Klinisch Genetica Nederland, Regionale Centra, KNOV, NVKNederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde, NHGNederlands Huisartsen Genootschap, VSOPVereniging Samenwerkende Ouder- en Patientenorganisaties en het Erfocentrum. Uiteindelijk heeft de Programmacommissie Prenatale screening een positief advies over de toets gegeven.

Wat als ik de toets counselingsvaardigheden niet haal?

Er is in 2019-2020 geen sprake van slagen of zakken voor de toets. Er is gekozen voor een constructieve aanpak waarbij iedereen meedoet aan de toets en waarbij het accent in 2019-2020 ligt op deskundigheidbevordering.

Waarom kost het toetsen op counselingsvaardigheden zoveel geld?

De methode van Traintool is in vergelijking met andere vormen van kwaliteitsborging als beste naar boven gekomen, zowel in kwaliteit als in tijdsinvestering voor de counselors en coaches.
Het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de counseling door circa 3.000 counselors in Nederland is inderdaad een kostbare zaak. Dit zou efficiënter kunnen als counseling prenatale screening alleen gedaan zou mogen worden door daartoe gespecialiseerde counselors. De counseling is echter laagdrempelig beschikbaar voor zwangeren, namelijk in vrijwel elke verloskundige praktijk en in vrijwel elk ziekenhuis.