Op deze pagina vindt u actuele vragen over de NIPTniet-invasieve prenatale test .

In- en exclusiecriteria

De kosten en de betaling

Toestemming voor deelname

Uitslag van de NIPT

Gebruikte techniek

Peridos

Overig


In- en exclusiecriteria

 

Welke zwangeren kunnen deelnemen aan de NIPT als eerste screeningstest?

De NIPT kost voor de zwangere €175. De kosten van de test zijn in werkelijkheid veel hoger. De test kan voor €175 euro worden aangeboden omdat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidie beschikbaar stelt. Niet iedereen die in Nederland komt, kan van deze subsidieregeling gebruik maken. De subsidie is beschikbaar voor zwangeren met een zorgverzekering (volgens de Zorgverzekeringswet) en voor die groepen waarop, ondanks dat zij geen zorgverzekering hebben, het basispakket van toepassing is. Er is voor deze voorwaarden gekozen, omdat er wordt nagedacht over de mogelijke opname van de NIPT in het basispakket. De doelgroep die nu deel mag nemen aan de NIPT komt (in hoofdzaak) overeen met de doelgroep die in aanmerking komt voor het basispakket. Momenteel kunnen alleen vrouwen die binnen de doelgroep van de subsidieregeling vallen deelnemen aan TRIDENT-2.

Een zwangere met ernstig overgewicht wil graag de NIPT, kan dat?

Ja, zij kan deelnemen aan de NIPT. Bij zwangeren met ernstig overgewicht (obesitas) mislukt de test wel iets vaker en is de test ook iets minder betrouwbaar.

Moet een zwangere voldoende Nederlands kunnen spreken om mee te kunnen doen aan de NIPT?

Nee, de Nederlandse taal machtig zijn is geen voorwaarde. Maar het is wel een voorwaarde dat de zwangere - naar uw oordeel - het doel van het onderzoek kan begrijpen en dus weet waar ze toestemming voor geeft. Dat mag bijvoorbeeld in het Engels of eventueel met hulp van een tolk, zoals een echtgenoot die wel Nederlands spreekt. Ook kunt u gebruikmaken van de vertaalde folders die begin april te downloaden zijn vanaf www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo/materialen en www.rivm.nl/down-edwards-patau/folder.

Waarom moet een zwangere ouder dan 18 jaar zijn om deel te nemen aan de studie?

De TRIDENT studies zijn wetenschappelijke implementatiestudies. De zwangere moet daar schriftelijk toestemming voor geven. Om dat te kunnen doen, moet ze meerderjarig zijn.

Wat wordt bedoeld met immunotherapie als exclusiecriterium voor NIPT?

Het gaat hierbij om immunotherapie bij kanker. Dit is een exclusiecriterium omdat deze therapie de eigen afweer versterkt tegen kankercellen. Hierdoor komt er een verhoogde hoeveelheid DNAdeoxyribonucleic acid van de tumor in de bloedbaan, de uitslag van de NIPT is daardoor minder betrouwbaar. Andere immunotherapie is geen exclusie.

Wat is de definitie van een vanishing twin als exclusiecriterium voor de NIPT?

Een vanishing twin is een tweelingzwangerschap in aanleg waarbij één vitaal embryo wordt gezien en een tweede vruchtzak met óf een niet-vitaal embryo óf geen embryo.
Voor de NIPT gelden beide situaties als exclusiecriterium, ook als er sprake is van een grotere meerling (bijvoorbeeld een vitale tweeling met daarnaast een lege vruchtzak of een niet-vitaal embryo).

Waarom komt een zwangere niet in aanmerking voor de NIPT als zij zwanger is van een dichoriale tweeling?

Bij een dichoriale tweeling is de NIPT minder betrouwbaar en kan geen onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende foetussen.

Is meedoen aan de NIPT toegestaan als iemand zwanger is na een eiceldonatie?

Ja, de zwangere komt dan gewoon in aanmerking voor de NIPT. Eiceldonatie valt niet onder de exclusiecriteria.

Waarom vallen orgaan- en stamceltransplantatie onder de exclusiecriteria voor de NIPT?

Bij orgaan- en stamceltransplantatie worden niet-lichaamseigen cellen afgebroken. Hiervan kan ook DNA in de bloedbaan komen en dat kan de analyse voor de NIPT verstoren. Vandaar dat deze behandelingen onder de exclusiecriteria vallen voor de NIPT.

Waarom is een NIPT wel mogelijk bij een Robertsoniaanse translocatie [13,21] en niet bij translocatie [14,21]? 

NIPT kijkt naar de chromosomen 13, 18 en 21, voor 14 is het geen gevalideerde test. Om de zwangere bij een Robertsoniaanse translocatie zo goed mogelijk verder te kunnen helpen, moet zij altijd doorverwezen worden naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Daar krijgt zij alle noodzakelijke en beschikbare informatie.


De kosten en de betaling

 

Waarom moet de zwangere een betalingsbewijs meenemen naar de bloedafnamelocatie?

De kosten van de NIPT als eerste screeningstest worden gedeeltelijk vergoed vanuit een subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de uiteindelijke verrekening met de laboratoria is het belangrijk dat vóór de bloedafname zeker is dat de zwangere betaald heeft.

Zwangeren moesten tot nu toe het betalingsbewijs van de NIPT printen en dit papier laten zien bij de bloedafnamelocatie. Vanaf 8 mei 2017 kan het ook anders: voortaan mag de zwangere ook digitaal het betaalbewijs laten zien (via smartphone of tablet). De rest van de procedure blijft hetzelfde. Als de zwangere voor de NIPT betaald heeft via www.niptbetalen.nl, ontvangt ze een betalingsbewijs op het door haar opgegeven e-mailadres. Als ze bij de bloedafnamelocatie geen bewijs (op papier of digitaal) kan laten zien, wordt geen bloed afgenomen voor de NIPT.

Wat te doen bij een mislukte NIPT als de zwangere geen betalingsbewijs meer heeft?

Dit is geen probleem, de zwangere hoeft bij de hertest NIPT geen e-ticket meer te laten zien bij de bloedafname . In Peridos is een nieuw aanvraagformulier beschikbaar voor de hertest NIPT. Op dit formulier staat aan­gegeven dat het een hertest is en dat de test reeds betaald is. Zie voor meer informatie over de betaling van de NIPT www.niptbetalen.nl.

Als iemand die geen Nederlandse zorgverzekering heeft, bereid is om het volledige, ongesubsidieerde bedrag voor de NIPT te betalen, mag diegene dan wel meedoen aan TRIDENT-2?

Nee, dat is niet mogelijk.

Kan de NIPT in sommige gevallen vergoed worden uit een aanvullende verzekering?

De NIPT (TRIDENT-2) wordt nooit vergoed door de zorgverzekeraar, ook niet uit de aanvullende verzekering. Bij een medische indicatie/verhoogd risico wordt de NIPT (TRIDENT-1) wel door de zorgverkeraar vergoed. Dit kan ten koste gaan van het eigen risico. Kijk voor meer informatie over de kosten op www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo/kosten.


Toestemming voor deelname

 

Het 15 jaar archiveren van de toestemmingsformulieren neemt nogal wat ruimte in beslag. Mag ik de formulieren scannen en digitaal archiveren?

Vanaf nu mag het ‘Toestemmingsformulier: Prenatale screening NIPT (TRIDENT-2 studie)’ ook digitaal bewaard worden. Voorheen mocht alleen een papieren versie bewaard worden.
Houd bij het digitaal opslaan wel rekening met de volgende zaken:
- Controleer na het inscannen of het formulier leesbaar is en er niets van de inhoud verloren is gegaan.
- Sla het formulier veilig op in het dossier van de zwangere.
- Zorg ervoor dat de formulieren - als ze opgevraagd worden - digitaal makkelijk te vinden zijn.

Kan een zwangere zich terugtrekken uit de studie (NIPT)?

Ja, een zwangere kan zich altijd terugtrekken. Dit kan zij aangeven bij haar verloskundig zorgverlener. Wel is het zo dat als de buizen met bloed in het laboratorium zijn aangekomen er een uitslag zal komen, omdat het laboratoriumproces dan niet meer gestopt kan worden. Als een zwangere aangeeft zich terug te willen trekken, hoeft de verloskundig zorgverlener de uitslag niet aan de zwangere bekend te maken. De zwangere kan bovendien vragen om de (onderzoeks)gegevens te verwijderen.

Hoeveel jaar wordt het bloed van de zwangere bewaard? En gebeurt dat op naam of anoniem?
Na het uitvoeren van de NIPT willen de onderzoekers het restant van het bloed van de zwangere nog 15 jaar bewaren. Dit gebeurt zeer zorgvuldig: in lijn met alle regels in de zorg om de privacy van de zwangere te beschermen. Onderzoekers kunnen het bloed gebruiken voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek naar de werking en de verbetering van de laboratoriummethoden voor de NIPT. Of voor toekomstig onderzoek naar zwangerschapsuitkomsten. Als de zwangere niet wil dat het restant van het bloed bewaard én gebruikt wordt, kan ze dat aangeven bij haar verloskundig zorgverlener.

Kunnen de toestemmingsformulieren vooraf worden geprint?
Ja. Het toestemmingsformulier is te printen voordat u de NIPT-aanvraag definitief maakt met “valideer en print”. Wij adviseren u een aantal toestemmingsformulieren op voorraad te hebben. Het toestemmingsformulier is ook te downloaden op Peridos. Zwangeren kunnen het toestemmingsformulier (ook een Engelse versie) vinden op meerovernipt.nl.

Is het toestemmingsformulier voor deelname ook in een andere taal beschikbaar?
Het toestemmingsformulier is ook in het Engels te downloaden op Peridos. Zwangeren kunnen het toestemmingsformulier (ook een Engelse versie) vinden op meerovernipt.nl.


Uitslag van de NIPT

 

Wie geeft de uitslag van de NIPT en hoe?

Dit hangt af van de uitslag, er zijn drie mogelijkheden:

  • Wanneer de uitslag van de NIPT niet-afwijkend is en als er ook geen nevenbevinding is gevonden, geeft de counselor de uitslag zo spoedig mogelijk door aan de zwangere. Dit mag telefonisch. De zwangere moet in elk geval ook een schriftelijke bevestiging krijgen (de brief is te printen vanuit Peridos).
  • Bij een afwijkende uitslag voor down-, edwards- of patausyndroom geeft de counselor de uitslag telefonisch door.
  • De procedure voor het meedelen van de uitslag aan de zwangere als er een aanwijzing is voor een nevenbevinding, verschilt per regio: óf een klinisch geneticus neemt contact op met de zwangere over de uitslag en nodigt haar uit voor een gesprek óf de counselor deelt de uitslag mee aan de zwangere en verwijst haar naar de klinisch geneticus en/of gynaecoloog van het Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Krijgt een zwangere bij de uitslag van de NIPT ook het geslacht te horen?

Nee, het geslacht wordt niet onderzocht/gerapporteerd. Daar is geen vergunning voor.

Een zwangere doet mee aan TRIDENT-2 en heeft aangegeven geen nevenbevindingen bij de NIPT te willen weten. Toch krijgt zij deze wel in uitzonderlijke gevallen te horen. Hoe zit dit?
De zwangere krijgt bij deelname aan de TRIDENT-2 studie alleen informatie over nevenbevindingen als zij van tevoren expliciet heeft aangegeven deze te willen weten. Haar ‘recht op niet weten’ dient te worden gerespecteerd. Een uitzondering hierop wordt gemaakt als er sprake lijkt te zijn van nevenbevindingen die kunnen wijzen op een behandelbare ziekte van de zwangere zelf en het nadelig is voor haar of anderen als zij dit niet weet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij maternale kanker. Het laboratorium ziet deze afwijkingen normaal gesproken alleen als de zwangere heeft aangegeven nevenbevindingen te willen weten. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de analyse een verstoord beeld toont. Dit kan een aanwijzing zijn voor maternale maligniteit. Ook andere afwijkingen op de chromosomen 21, 18 en 13 anders dan trisomieën worden, indien dit klinische relevantie heeft, aan de zwangere meegedeeld.

Een zwangere krijgt een afwijkende uitslag van de NIPT, er zijn aanwijzingen voor nevenbevindingen gevonden. Wat zijn nu haar mogelijkheden?
Bij een aanwijzing voor een nevenbevinding krijgt de zwangere altijd een uitnodiging voor een counselingsgesprek met een klinisch geneticus en/of gynaecoloog bij een polikliniek klinische genetica verbonden aan een van de acht universitaire ziekenhuizen (of Centrum Prenatale Diagnostiek). Deze legt uit wat de nevenbevinding betekent en zal de mogelijkheden van vervolgonderzoek bespreken. Er is vervolgonderzoek nodig om een diagnose te kunnen stellen. In een enkel geval kan het voorkomen dat de betekenis van de nevenbevinding, ook na vervolgonderzoek, niet duidelijk wordt.

Als de NIPT-uitslag afwijkend is, is er een relatief hoge kans dat de afwijking ook bij de foetus aanwezig is. Waarom is dit niet altijd het geval?

  1. De NIPT zelf kan onterecht een afwijkende uitslag geven.
  2. De NIPT test placentair en moederlijk DNA. De afwijking kan zich alleen in de placenta bevinden, het zogenaamde placentaire mosaicisme.
  3. De NIPT test placentair en moederlijk DNA. De afwijking kan zich alleen in moeder bevinden.

Een NIPT-uitslag is niet binnengekomen. Waar kan ik terecht?

U kunt hiervoor het beste contact opnemen met het NIPT-laboratorium waar uw regio bij is aangesloten.
Voor de regio’s SPSAO, Regionaal Centrum VUmcVrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, SPSNN en SPSRU: NIPT-laboratorium Amsterdam (VUmc), Telefoon: 020-44 40 747 (algemeen) / 020-44 48 346 (patiëntensecretariaat), E-mail: NIPT_klingen@vumc.nl
Voor de regio’s SPN en Regionaal Centrum Zuidoost Nederland: NIPT-laboratorium Maastricht (MUMC+), Telefoon: 043 – 387 12 72 e/o  387 12 73 (stafsecretariaat  laboratorium Klinische Genetica), E-mail: NIPT@mumc.nl
Voor de regio’s RCNZH en SPSZN: NIPT-laboratorium Rotterdam, Telefoon: 010-70 36 915 (menu keuze 2 – 1), E-mail: ervo@erasmusmc.nl - Graag onder vermelding van: NIPT


Gebruikte techniek

 

Worden de geslachtschromosomen met NIPT ook onderzocht?

Nee, het laboratorium onderzoekt de geslachtchromosomen niet en geslachtsgebonden chromosoom afwijkingen worden niet gerapporteerd.

Kijkt de NIPT ook naar afwijkingen in een gen?

Nee, de NIPT kijkt naar afwijkingen van de chromosomen, zoals een chromosoom teveel bij downsyndroom. Het kan ook gaan om (relatief) kleinere afwijkingen, waarbij een deel van een chromosoom teveel aanwezig is of juist een deel mist. Het gaat dus altijd om afwijkingen op chromosoomniveau. De NIPT toont geen veranderingen (puntmutaties) aan in individuele genen.

Wat is de waarde van de combinatietest nog? De NIPT is toch gewoon beter?

De NIPT ontdekt inderdaad meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom. En de kans dat de uitslag klopt is groter. Maar het is te vroeg om daar al conclusies aan te verbinden over de waarde van de combinatietest. Er lopen momenteel twee TRIDENT studies naar de NIPT. Pas als daar de resultaten van bekend zijn, kan bekeken worden of het zinvol is de NIPT definitief in te voeren als eerste screeningstest. En wat dat dan zou betekenen voor de combinatietest.

Waarom kun je na een afwijkende uitslag van de NIPT een vlokkentest doen? Er wordt toch in beide gevallen naar de placenta gekeken?

Het klopt dat de vlokkentest net als de NIPT de placenta onderzoekt. Maar de NIPT onderzoekt de buitenste cellaag en een vlokkentest onderzoekt de binnenste cellaag. De binnenste cellaag lijkt qua chromosoomsamenstelling meer op de foetus zelf omdat ze dezelfde embryologische oorsprong hebben. Daarom is een vlokkentest vaak wel zinvol na een afwijkende NIPT. Maar dit geldt niet altijd. Een definitieve diagnose is soms alleen te krijgen met behulp van een vruchtwaterpunctie. Dit is afhankelijk van de aard van de gevonden chromosoomafwijking.

Hoeveel % van alle foetus met downsyndroom vindt de NIPT bij zwangeren zonder verhoogd risico?
De NIPT vindt 96% van alle foetus met downsyndroom.

Hoeveel % van alle foetus met edwards- en patausyndroom vindt de NIPT bij zwangeren zonder verhoogd risico?
De NIPT vindt 87% van alle foetus met edwardssyndroom en 78% van alle foetus met patausyndroom.


Peridos

 

Ik ben in meerdere praktijken werkzaam als counselor, hoe komt dan de uitslag?

Als u inlogt in Peridos, en bij meerdere praktijken werkzaam bent, is het belangrijk dat u de praktijk kiest waarvoor u op dat moment aan het werk bent. De praktijknaam waarbij u bent ingelogd wordt vastgelegd bij de labaanvraag. De notificatie e-mail, die wordt gestuurd als de NIPT uitslag in Peridos bekend is, gaat naar de praktijk die de labaanvraag heeft gedaan. De uitslag is alleen in te zien bij de aanvragende praktijk. Wilt u uitslagen van de verschillende praktijken zien waar u werkzaam bent, dan dient u voor elke praktijk apart in te loggen in Peridos om de uitslagen voor die praktijk te bekijken. Zie voor meer informatie 'Handleiding notificaties en uitslagen NIPT'.

Kan iemand anders de uitslag van de NIPT krijgen als ik op vakantie ben?

Ja dat kan, maar dat moet u wel zelf met uw collega’s regelen. Om bericht te krijgen dat een uitslag bekend is en klaarstaat, moet de zorginstellingbeheerder een e-mailadres toevoegen in Peridos. Het is belangrijk dat dit e-mailadres voor meer dan 1 persoon toegankelijk is, zodat ook bij ziekte en vakantie de uitslagen gedownload kunnen worden. Kijk voor de instructie voor het instellen van de notificatie e-mails en meer informatie op de website van Peridos.

Wat kan ik zien met rol ‘Praktijkondersteuner NIPT’?
Als u de rol “Praktijkondersteuner NIPT” hebt dan kunt u aanvragen doen voor de NIPT. Daarnaast kunt u in Peridos het uitslagenoverzicht NIPT bekijken en zien welke uitslagen door het laboratorium zijn aangeleverd. U kunt de uitslagen niet inzien of printen.

Soms weet een zwangere pas na het counselingsgesprek of zij wel of niet kiest voor de NIPT (TRIDENT-2 studie). Kan de praktijkondersteuner na het counselingsgesprek de labaanvraag voor de NIPT doen?

Ja, dat kan. In Peridos is het mogelijk om de labaanvraag NIPT te laten invullen door de counselors en de praktijkondersteuner. Let op: op de aanvraag moet worden aangegeven dat het toestemmingsformulier is ondertekend door de counselor/zorgverlener. Dat houdt in dat de counselor nog wel een rol heeft in het proces. De mogelijkheid dat een praktijkondersteuner een labaanvraag kan invullen is nieuw. Gebruikers die dit willen dienen hiervoor contact op te nemen met het Regionaal Centrum. Kijk voor meer informatie op de website van Peridos.

Ik kan geen labaanvraag invullen; Peridos meldt dat de combinatie geboortedatum – BSNburgerservicenummer niet geldig is terwijl dit gecheckt is. Wat nu?
Hierover kunt u het beste een e-mail sturen naar de helpdesk van Peridos (helpdesk@peridos.nl) Vermeldt in uw e-mail altijd de Peridoscode van de labaanvraag waarover u vragen heeft en de in Peridos bekende geboortedatum van de cliënt.


Overig

 

De zwangere wil haar keuze voor nevenbevindingen bij de NIPT aanpassen. Kan dat?
De keuze om wel of geen nevenbevindingen te horen, kunt u (de verloskundig zorgverlener) aanpassen tot het moment dat de buizen met het bloed verstuurd zijn naar het laboratorium. Medewerkers van het laboratorium kunnen deze wijziging niet doorvoeren! Zie voor meer informatie ‘Invulinstructie labaanvraag NIPT’.

Een zwangere wil graag naast de NIPT ook een NT-meting. Hoe ga ik hiermee om?

Een zwangere die kiest voor de NIPT (TRIDENT-2) krijgt niet ook nog een NT-meting. De NIPT heeft een hogere sensitiviteit en specificiteit dan de combinatietest. Een NT-meting heeft dan voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom geen toegevoegde waarde meer. Daar is ook geen vergunning voor.

Mag een zwangere er bij de NIPT ook voor kiezen om het kind alleen te laten onderzoeken op (nevenbevindingen bij) edwards- en patausyndroom en niet op (nevenbevindingen bij) downsyndroom?

Dat kan niet. Als een zwangere kiest voor de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom, krijgt ze altijd alle drie de uitslagen. En als ze daarnaast aangeeft de nevenbevindingen te willen weten dan krijgt ze ook die volledig te horen. Ze kan er dus niet voor kiezen om het kind alleen te laten onderzoeken op (nevenbevindingen bij) edwards- en patausyndroom.

Hoe is de procedure bij een verdikte nekplooi zichtbaar voor 10 weken zwangerschap?

Als er sprake is van een echoscopisch vastgestelde verdikte nekplooi (NT ≥ 3.5 mm) bij de foetus, komt de zwangere niet in aanmerking voor de NIPT. Bij structurele afwijkingen kan er sprake zijn van allerlei chromosoomafwijkingen, (veel) meer dus dan down-, edwards- of patausyndroom. Dit geldt ook voor foetussen met een verdikte nekplooi in het eerste trimester. Een NIPTzou dan  valse zekerheid geven en zorgen voor vertraging. De zwangere wordt daarom - als zij dat wenst - doorverwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek voor verder onderzoek. Zij komt in aanmerking voor zowel invasieve prenatale diagnostiek als voor geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO), maar niet voor de NIPT.

Waarom mogen de verloskundigen niet zelf bloed prikken voor de NIPT? 

Dat heeft te maken met allerlei praktische, kwalitatieve en financiële overwegingen. Om een voorbeeld te geven: een testpakket voor de NIPT kost bijna € 20,-. Als verloskundigen overal in Nederland bevoorraad zouden moeten worden, zou dat financieel niet te verantwoorden zijn. Als u meer wilt weten over de precieze invulling van de wetenschappelijke implementatiestudie, kijk dan op www.meerovernipt.nl.

Ik twijfel of mijn organisatie een bloedafnamelocatie is voor de NIPT. Waar kan ik meer informatie krijgen?

Als het goed is heeft uw organisatie in maart een e-mail ontvangen met informatie over of uw organisatie wel of niet een locatie wordt om bloed te laten prikken voor de NIPT. Voor informatie hierover kunt u het beste een e-mail sturen naar trident-studie@vumc.nl.

Wat moet ik doen wanneer de NIPT is mislukt?

Als de NIPT-analyse niet verricht kan worden of geen resultaat heeft, krijgt de counselingspraktijk hierover via Peridos een bericht van het NIPT-laboratorium. Als de zwangere ervoor kiest om opnieuw (kosteloos) de NIPT te laten doen, dan kunt u hiervoor een nieuwe aanvraag aanmaken. Meer informatie vindt u op www.peridos.nl (zie: uitgebreide invulinstructie labaanvraag, hoofdstuk 4.3, p. 15).

Een derde NIPT is alleen zinvol als de NIPT voor de tweede keer mislukt vanwege lab-technisch of logistieke redenen (bijvoorbeeld gebroken bloedbuizen.Verwijs zwangeren voor counseling naar een centrum voor prenatale diagnostiek na tweemaal mislukte NIPT vanwege lage foetale fractie of een niet-conclusieve fractie. Meer informatie hierover vindt u op www.niptconsortium.nl.