Methodiekrapport om emissies door productgebruik te berekenen

Methodiekrapport om emissies door productgebruik te berekenen

Go to abstract

Abstract

Het RIVM heeft beschreven hoe de Nederlandse Emissieregistratie de uitstoot berekent van verontreinigende stoffen door het gebruik van producten. Nederland is vanwege internationale verdragen, zoals het Kyoto-protocol, de EU-Emissieplafonds (NEC-Directive) en de Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP), verplicht om jaarlijks volgens de meest actuele wetenschappelijk inzichten te rapporteren over de uitstoot van broeikasgassen, verzurende stoffen en stoffen die gerelateerd zijn aan grootschalige luchtverontreiniging. De gerapporteerde uitstoot door productgebruik wordt met de methoden beschreven in dit rapport onderbouwd. Deze rapportage is bedoeld voor de (internationale) reviewers die de Nederlandse rapportages aan de EU en VN valideren.

Abstract

This report describes the methods used to calculate emissions from product usage by consumers, construction and services by the Dutch PRTR for reporting greenhouse gas (GHG) emissions under UNFCCC, Kyoto Protocol, EU Monitoring Mechanism Regulation (MMR) and EU Effort Sharing Decision (ESD), and for international reporting obligations of other pollutants under CLRTAP and the NEC Directive.

Remaining

Size
1.22MB