Emissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2016

Emissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2016

Go to abstract

Abstract

In 2016 is de totale uitstoot van broeikasgassen van Nederland met ongeveer 0,2 procent gestegen ten opzichte van de uitstoot in 2015. Deze stijging komt vooral doordat er meer aardgas is verbruikt om ruimtes te verwarmen. Daarentegen staat dat de uitstoot van de electriciteitsproductie is afgenomen. De totale uitstoot van broeikasgassen naar de lucht wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten en bedroeg in 2016 195,2 miljard kilogram. Ten opzichte van het zogeheten Kyoto-basisjaar (222,9 miljard kilogram CO2-equivalenten) is dit een afname van ongeveer 12,4 procent. Dit basisjaar, dat afhankelijk van het broeikasgas 1990 of 1995 is, dient voor het Kyoto Protocol als referentiejaar voor de uitstoot van broeikasgassen. De emissie van CO2 lag in 2014 voor het eerst onder het niveau van het basisjaar 1990. Sindsdien is de CO2-uitstoot toegenomen met circa 5 procent en komt hij boven het niveau van het basisjaar 1990 (+1,6 procent) te liggen. Deze toename werd voor de totale emissie van broeikasgassen ruim gecompenseerd door de lagere emissies van methaan, distikstofoxide en gefluoreerde gassen (CH4, N2O en F-gassen). Dit blijkt uit een inventarisatie van broeikasgasemissies die het RIVM jaarlijks op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opstelt. Met deze inventarisatie voldoet Nederland aan de nationale rapportageverplichtingen voor 2018 van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC), van het Kyoto Protocol en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De inventarisatie bevat verder trendanalyses voor de uitstoot van broeikasgassen in de periode 1990-2016, een analyse van belangrijkste emissiebronnen ('sleutelbronnen'), evenals de onzekerheid in hun emissies. Daarnaast zijn in de inventarisatie de gebruikte berekeningsmethoden beschreven, evenals databronnen en gebruikte emissiefactoren. Ten slotte bevat het een overzicht van het kwaliteitssysteem en de validatie van de emissiecijfers door de Nederlandse Emissieregistratie.

Abstract

Total greenhouse gas (GHG) emissions in the Netherlands in 2016 increased by approximately 0.2%, compared with 2015 emissions. This increase was mainly the result of increased natural gasconsumption for space heating. On the other hand, the emission of electricity production has declined.

In 2016, total GHG emissions (including indirect CO2 emissions and excluding emissions from Land use, land use change and forestry (LULUCF)) in the Netherlands amounted to 195.2 Tg CO2 eq. This is approximately 12.4% below the emissions in the base year2 (222.9 Tg CO2 eq.).

CO2 emissions in 2016 were still above the level in the base year (+1.6%). This increase was offset by the reduction since 1990 in emissions of methane, nitrous oxide and fluorinated gases (CH4, N2O and F-gases).

This report documents the Netherlands' annual submission for 2018 of its GHG emissions inventory in accordance with the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC, 2006) provided by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol (KP) and the European Union's Greenhouse Gas Monitoring Mechanism.

The report includes explanations of observed trends in emissions; an assessment of the sources with the highest contribution to total national emissions (key sources) and the uncertainty in their emissions; an itemization of methods, data sources and emission factors (EFs) applied; and a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data.

Remaining

Size
8.67MB