Public Health Foresight Report 2018 - A healthy prospect

Public Health Foresight Report 2018 - A healthy prospect

Go to abstract

Abstract

Het gaat goed met de volksgezondheid in Nederland. We worden steeds ouder, en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Toch staan we voor een paar grote toekomstige opgaven. In deze synthese van de zevende Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) staat beschreven wat er op ons afkomt en hoe we daarmee om kunnen gaan. De VTV-2018 laat zien hoe onze volksgezondheid en zorg zich de komende 25 jaar ontwikkelen als we als maatschappij niets extra's zouden doen. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe. Ook wonen zij vaker alleen en zelfstandig. Er zijn straks meer mensen met chronische aandoeningen als dementie, kanker en hart- en vaatziekten, en deze aandoeningen komen vaker tegelijkertijd voor. Daardoor wordt de zorg complexer. De zorg verandert ook door technologische ontwikkelingen en omdat patiënten steeds meer zelf doen. Er komt meer druk op mantelzorgers. Daarnaast hebben we last van de drukke stad en flexibel werk. Jongeren ervaren steeds meer prestatiedruk. Dit zijn een aantal van de belangrijke opgaven waar we voor staan. Deze opgaven vragen om een nieuwe manier van werken. We zullen meer moeten samenwerken: beleidsmakers, burgers, patiënten, zorgverleners, onderzoekers én maatschappelijke organisaties. Daarbij staat de persoonlijke situatie van mensen centraal. Dit betekent ook over de grenzen van volksgezondheid en zorg heen kijken: voor een gezonde toekomst zijn een gezonde omgeving, school en werkplek van groot belang. Er gebeurt al veel in de maatschappij voor de volksgezondheid en zorg om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Hier kunnen we van leren en verder op bouwen. De VTV verschijnt elke vier jaar, in opdracht van het ministerie van VWS. Hiermee draagt het RIVM bij aan het volksgezondheidsbeleid in Nederland. De volledige VTV-2018 is te vinden op www.vtv2018.nl

Abstract

The prospects for future public health in the Netherlands are good. Our life expectancy is steadily increasing, and most people feel healthy and do not experience activity limitations. Nevertheless, we face some major future challenges. The seventh Public Health Foresight study describes the societal challenges we will be facing and how we can deal with them.

The Public Health Foresight study 2018 shows how our public health and health care sector will develop over the coming 25 years if we, as a society, do not take any extra measures. Our ageing population results in an increase in the number of older persons. These persons also live alone and independently more frequently. More people will suffer from chronic diseases such as dementia, cancer, and cardiovascular diseases, and these diseases will also occur more often in combination with each other. As a result, health care will become more complex. Care is also changing as a result of technological developments and because patients are increasingly doing more themselves. More pressure is being put on informal caregivers. In addition, we are faced with increasingly busy cities and flexible contracts, and young people are feeling increasing levels of pressure to perform. The above are some of the major challenges we are facing.

These challenges demand a new way of working. We will have to collaborate more; this applies to policymakers, citizens, patients, caregivers, researchers, and social organisations. While doing so, the focus should be on the personal situation of each individual. This also means that we need to look beyond the scope of the public health sector and care sector as such. A healthy environment, school, and workplace are essential for a healthy future.

Much is already being done within society in relation to public health and care to be better prepared for the future. We can learn from this and use it as a base to build on further.

The Public Health Foresight study is published once every four years at the request of the Ministry of Health, Welfare and Sport. Through this study, RIVM contributes to public health policy in the Netherlands. The complete Public Health Foresight study 2018 can be accessed at www.vtv2018.nl <http://www.vtv2018.nl/

Remaining

Size
2.83MB