The use of nature on public health in practice : Use, experience and health status prior to the restructuring of a neighbourhood park in Breda

The use of nature on public health in practice : Use, experience and health status prior to the restructuring of a neighbourhood park in Breda

Go to abstract

Abstract

Natuur kan positieve effecten hebben op de (mentale) gezondheid en het welbevinden, doordat het mensen stimuleert elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te bewegen. Om beter te begrijpen wat 'groenprojecten' in gemeenten concreet opleveren voor de gezondheid is het van belang de effecten te evalueren. Dit kan alleen als voorafgaand aan de verandering het gebruik van een locatie en de lokale gezondheid in beeld worden gebracht (nulmeting). Het RIVM heeft met het onderzoeksinstituut Alterra (tegenwoordige Wageningen Environmental Research) een dergelijke nulmeting uitgevoerd voor een groenproject in Breda. Daar is een park met bewoners van de buurt Geeren-Zuid opnieuw ingericht om het aantrekkelijk te maken voor ontmoetingen, ontspanning en bewegen. In Geeren-Zuid wonen veel mensen met een lage sociaaleconomische status, bij wie naar verwachting het effect van natuur op gezondheid het grootst is. In de nulmeting is het gebruik en de beleving van groen en de gezondheid van bewoners in kaart gebracht voordat het park opnieuw werd ingericht. Daarnaast zijn de betrokken professionals uit de wijk en gemeente geïnterviewd over hun verwachtingen van het effect van de herinrichting van het wijkpark. De bewoners bleken het wijkpark nog maar beperkt te gebruiken, voornamelijk voor korte bezoeken. Zij waren vooral niet tevreden over de inrichting van het groen en de beperkte mogelijkheden om het te gebruiken. Wel dacht de meerderheid dat ze het park meer zouden gaan gebruiken na de herinrichting, vooral om er te zitten, te zonnen en te kletsen, maar ook voor een wandelingetje of om de hond uit te laten. De mentale en ervaren gezondheid van de bewoners van Geeren-Zuid was slechter dan van de gemiddelde Nederlandse bevolking. De betrokken professionals uit de wijk en gemeente verwachtten dat het park door de herinrichting meer zal worden gebruikt. Inmiddels is het wijkpark heringericht en vinden er activiteiten door en met bewoners plaats. Vervolgonderzoek is nodig om te kunnen vaststellen welk effect de herinrichting en deze activiteiten op de gezondheid en het welbevinden hebben.

Abstract

Nature can have beneficial effects on (mental) health and wellbeing, because it stimulates people to meet, to relax, and to be physical active. To get a better insight into the impacts of local green space interventions on health, it is important to evaluate these green space interventions. This is only possible if the use and the public health status of the residents in the proximity at a location where such an intervention is being planned, is assessed a priori (baseline measurement). RIVM and research institute Alterra (now called Wageningen Environmental Research) have conducted such a baseline measurement in the city of Breda. The municipality and residents of neighbourhood Geeren-Zuid worked together to restructure an urban park there, to make it more convenient for meeting people, relaxation, and physical activity.

In this neighbourhood many residents have a low socio-economic status (SES). The hypothesis is that the effect of nature on health is largest in low SES populations. In the baseline measurement the use and perception of green space and health has been assessed before the park was restructured. In addition, the professionals from the municipality have been interviewed on their expectations regarding the effect of the restructuring of the park.

The baseline measurement revealed that the residents used the park only to a limited extent, mainly for short visits. They were not satisfied with the design of the park and the possibilities to use it. More than half of the study population expected to use it more after the restructuring, in particular to sit, sunbath, meet, and walk with or without a dog. Furthermore, the mental health and general health of the study population appeared to be worse than that of the average Dutch population.

The professionals from the municipality expected that the park would be used more after the restructuring. In the meantime, the park has been restructured and there are activities organised for and with residents. To evaluate the effects of the restructuring and these activities on health and wellbeing of the residents, follow up research is needed.

Remaining

Size
1.85MB