Towards an integrated system for product improvement in the Netherlands : Advice of the Committee Criteria Product Improvement

Towards an integrated system for product improvement in the Netherlands : Advice of the Committee Criteria Product Improvement

Go to abstract

Abstract

In Nederland kennen we verschillende systemen die de samenstelling van levensmiddelen kunnen helpen verbeteren: het Akkoord Verbetering Productsamenstelling tussen de overheid en het bedrijfsleven, het Vinkje op verpakkingen dat wordt uitgefaseerd, en de Schijf van Vijf. Ze bevatten afspraken of criteria voor de gehalten zout, verzadigd vet en suiker in producten. De systemen vertonen weinig samenhang: ze gebruiken verschillende productgroepen, voedingsstoffen en criteria. Er is een nieuw integraal systeem gewenst met één samenhangende set criteria die voor alle producten in de productgroepen geldt. Dat adviseert de onafhankelijke Commissie Criteria Productverbetering. Volgens de commissie is het mogelijk om een getrapt systeem voor productverbetering te ontwikkelen. Dit houdt in dat per productgroep minimale eisen voor productverbetering (ten aanzien van zout, verzadigd vet, suiker, calorieën en vezel) worden bepaald die voor alle producten in die productgroep gelden. Daarnaast worden er extra criteria gedefinieerd voor producten die hier de beste resultaten in behalen (‘koplopers’). De commissie adviseert om een werkgroep van deskundigen de opdracht te geven het voorgestelde systeem technisch verder uit te werken. Om dit systeem te laten slagen is het belangrijk om draagvlak te creëren door maatschappelijke organisaties en de industrie intensief te betrekken. Daarnaast is het van belang dat de criteria vanuit de rijksoverheid worden vastgesteld en regelmatig worden aangescherpt. Ten slotte moet een onafhankelijke organisatie bijhouden of producten aan de criteria voldoen. Ervaringen uit het buitenland leren dat een set met criteria alleen niet voldoende is. Fabrikanten dienen continu gestimuleerd te worden om de samenstelling van hun producten stapsgewijs aan te passen. Het is belangrijk uit te zoeken welke prikkels hierbij werken, van wettelijke of financiële maatregelen tot communicatie naar de consument bijvoorbeeld via een nieuw voedselkeuzelogo. De onafhankelijke Commissie Criteria Productverbetering werd ingesteld door het ministerie van VWS en bestond uit wetenschappers uit de Wetenschappelijke Adviescommissie van het voormalige Vinkje (Wecom), de Wetenschappelijke adviescommissie van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (WAC) en het Voedingscentrum. De commissie werd voorgezeten en begeleid door het RIVM.

Abstract

Various systems have been established in the Netherlands aimed at improving the composition of food products. They include the National Agreement to Improve Product Composition between the government and industry, a front-of-pack logo called “het Vinkje” which is currently being phased out, and the Wheel of Five. They contain agreements on the amount of salt, saturated fat and sugar in products. There is little coherence between the systems as they use different product classifications, nutrients and criteria. A new integrated system is needed with a coherent set of criteria that applies to all products in all product groups. This is the advice of the independent Criteria Committee for Product Improvement. According to the committee, it will be possible to develop a multi-stage system for product improvement. This means that per product group minimum standards for product reformulation are set for salt, saturated fat, sugar, calories and fibre for all products. In addition, criteria for products that achieve the best results per group (‘frontrunners’) will be set. The committee recommends that a working group of experts be assigned to carry out the technical development of the proposed system. To increase this system’s chances of success it is important to mobilize support by closely involving social organizations and industry. In addition, it is important that criteria are set by the central government and are regularly refined. Finally, an independent organization should monitor whether or not the products meet the criteria. We know from other countries that a set of criteria alone is insufficient. Producers must be constantly encouraged to steadily improve the composition of their products. It is important to identify the most effective incentives, ranging from legal or financial measures to communication to the consumer (for example via a new logo on the packaging). The independent Criteria Committee was appointed by the Ministry of Health, Welfare and Sport and consisted of scientists from the Scientific Advisory Committee of the (previous) Vinkje (Wecom), the scientific advisory committee of the National Agreement to Improve Product Composition (WAC) and the Dutch Nutrition Centre. It was chaired and supported by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

Remaining

Size
0MB