Onderzoek naar een methode om de gezondheidskundige effecten van geluid te beoordelen - een handreiking voor lokale overheden in Europa

Onderzoek naar een methode om de gezondheidskundige effecten van geluid te beoordelen - een handreiking voor lokale overheden in Europa

Go to abstract

Abstract

De Europese richtlijn voor de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (Environmental Noise Directive, END) is voor lokale overheden het belangrijkste instrument om niveaus van geluidoverlast te bepalen. Tevens is de richtlijn bedoeld om vanuit het gezondheidsperspectief de effecten van maatregelen te evalueren. Ook kan ze de effecten van alternatieve oplossingen inzichtelijk maken. Daarnaast stimuleert de richtlijn dat de lidstaten actie ondernemen om de effecten van geluidsoverlast te beperken. Annex III van de richtlijn wordt op dit moment aangepast en zal een methode bevatten om de gezondheidseffecten van omgevingsgeluid van verschillende bronnen, zoals weg- en treinverkeer, volgens de nieuwste inzichten te berekenen. Als voorbereiding op deze update heeft het RIVM in samenwerking met internationale partners een handreiking opgesteld. Hierbij worden niet alleen hinder en slaapverstoring als gezondheidseffecten meegenomen, maar ook hart- en vaatziekten en cognitieve effecten bij kinderen (extra leesachterstand door geluid). Het document is toegankelijk verwoord zodat lokale overheden er eenvoudig gebruik van kunnen maken. De handreiking is opgesteld in opdracht van de EU. In het document worden de stappen van een gezondheidskundige evaluatie voor omgevingsgeluid (Health Impact Assessment) een voor een beschreven. Daarnaast worden de bijbehorende aannames, beslissingen en eisen uitgelegd. Vervolgens worden voor twee indicatoren de feitelijke rekenmethodes verder toegelicht: het aantal gezonde levensjaren gecorrigeerd voor ziekte, handicap en dood (DALY), en het aantal mensen dat nadelige effecten ondervindt van geluid (NafP). Tot slot wordt als voorbeeld een gezondheidskundige evaluatie van geluid in Düsseldorf beschreven.

Abstract

The Environmental Noise Directive (END) is for local authorities the most important instrument to determine the levels of noise pollution. Also, the Directive is aimed at the evaluation of effect of measures and can make the effects of alternative measures visible. The Directive stimulates the Member States to take action to reduce the adverse effects of environmental noise .

Annex III of the Directive is currently under revision and will include a method to calculate the effects of different noise sources, such as road- and rail traffic, according to the latest scientific evidence. In preparation of this update, RIVM in collaboration with international partners has prepared a guidance document. Not only annoyance and sleep disturbance are addressed as health effects, but also cardiovascular effects and cognitive impact in children (comprehensive reading impairment). The document is worded in such a way that it is easily used by local authorities. The guidance document was prepared on request of the EU commission.

The document describes the steps of a health impact assessment one by one and explains the accompanying decisions and conditions. Next, the actual calculation methods are further explained for two indicators: the number of healthy life years adjusted for disease, disability and death (DALY) and the number of people that experiences adverse effects of noise ((NafP). Finally, as an example, the health impact of noise in Düsseldorf is described.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
3.31MB