Whooping cough vaccination of pregnant women and the vaccination schedule for their babies. Adjustment needed?

Whooping cough vaccination of pregnant women and the vaccination schedule for their babies. Adjustment needed?

Go to abstract

Abstract

De kinkhoestbacterie kan een infectie van de luchtwegen veroorzaken waardoor hevige hoestbuien ontstaan. Bij hele jonge baby's kunnen de ademhalingsproblemen zo groot zijn dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en soms zelfs overlijden. Door vrouwen tijdens de zwangerschap te vaccineren tegen kinkhoest zijn baby's direct vanaf de geboorte beschermd. De kinkhoestvaccinatie wordt vanaf eind 2019 landelijk aan zwangere vrouwen aangeboden. Hierdoor zijn baby's vanaf de geboorte tegen kinkhoest beschermd. De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS of het huidige schema voor baby's moet worden aangepast nadat de kinkhoestvaccinatie van zwangere vrouwen is ingevoerd. Als ondersteuning voor dit advies heeft het RIVM informatie over de beschermende effecten van twee vaccinatieschema's op de baby op een rij gezet. Het gaat niet alleen om kinkhoest maar om alle ziekten waartegen in het eerste levensjaar wordt gevaccineerd, zoals difterie, tetanus en polio. Wanneer een zwangere vrouw tegen kinkhoest wordt gevaccineerd, maakt zij antistoffen aan tegen deze ziekteverwekker. De antistoffen van de moeder komen via de navelstreng in het bloed van het kind. Antistoffen van de moeder beschermen het kind maar verhinderen ook dat het kind zelf antistoffen aanmaakt. Ze worden geleidelijk weer afgebroken waardoor de bescherming minder wordt en het kind beschermd moet gaan worden door het te vaccineren. Het is van belang om het juiste moment te vinden om het kind te vaccineren. Op dit moment worden baby's drie keer gevaccineerd: als ze twee, drie en vier maanden oud zijn. In het andere schema gebeurt dit twee keer: als de baby drie en vijf maanden oud is. Bij het 3-5-schema wordt een maand later met vaccineren gestart dan bij het huidige 2-3-4-schema en is de periode tussen de inentingen wat langer. Het aantal vaccinaties voor de baby wordt dan van drie naar twee teruggebracht. Dit schema belast hen minder en brengt minder kosten met zich mee. Uit de beschikbare informatie blijkt dat vaccinaties volgens een 3-5-schema - inclusief een kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap - voldoende bescherming biedt tegen de ziekten waartegen in het eerste levensjaar gevaccineerd wordt.

Abstract

The pertussis bacteria can cause an infection of the respiratory tract, resulting in severe coughing fits. In very young babies, the respiratory problems can be so serious that they need to be hospitalised and sometimes even die. By vaccinating women against whooping cough during pregnancy, babies are protected immediately after birth.

Starting at the end of 2019, the whooping cough vaccination will be offered nationwide to pregnant women. As a result, babies will be protected against whooping cough from birth. The Health Council of the Netherlands is advising the Minister of Health, Welfare and Sport on whether the current schedule for babies will need to be adjusted after the whooping cough vaccination for pregnant women has been introduced. To support this advice, RIVM has provided information on the protective effects of two vaccination schedules on the baby. It not only concerns whooping cough but all diseases against which babies are vaccinated in the first year of life, such as diphtheria, tetanus and polio.

When a pregnant woman is vaccinated against whooping cough, she makes antibodies against this pathogen. The mother's antibodies enter the child's blood through the umbilical cord. The mother's antibodies protect the child but also prevent the production of antibodies by the child. They are gradually broken down, which reduces protection, so the child must be protected through vaccination. It is important to find the right time to vaccinate the child.

Babies are currently vaccinated three times: when they are two, three and four months old. In the other schedule, they are vaccinated twice: when the baby is three and five months old. With the 3-5 schedule, vaccination starts a month later than with the current 2-3-4 schedule and the period between vaccinations is slightly longer. The number of vaccinations for the baby is then reduced from three to two. This schedule is less burdensome for the baby and less expensive.

The available information shows that vaccinations according to a 3-5 schedule - including whooping cough vaccination during pregnancy - provide sufficient protection against the diseases against which babies are vaccinated in the first year of life.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
505 KB