Moving from habituation towards recognition

Moving from habituation towards recognition

Go to abstract

Abstract

Elk jaar verliezen circa 280 mensen lichaamsdelen, vooral vingers of delen daarvan, tijdens werkzaamheden met machines met bewegende onderdelen. Voorbeelden zijn cirkelzagen, vulmachines en transportbanden. Om dit te voorkomen is het essentieel dat medewerkers niet in aanraking kunnen komen met bewegende delen van machines. In de praktijk zijn fysieke afschermingen daarvoor lang niet altijd effectief. Afschermingen zijn bijvoorbeeld verwijderd voor onderhoud, of medewerkers zijn in de verleiding gekomen ze te omzeilen. Dit blijkt uit een nadere analyse door het RIVM van honderd ernstige arbeidsongevallen uit 2015 en 2016. Ongeveer 22 procent van alle arbeidsongevallen is een ongeval met de bewegende delen van machines. Hoewel er al vrij veel bekend is over deze ongevallen, blijven ze elk jaar een belangrijk deel uitmaken van het totaal aantal ongevallen. De analyse maakt inzichtelijk welke situaties veel voorkomen en wat de directe en indirecte oorzaken van de ongevallen zijn. Zo blijkt dat onveilige situaties en werkwijzen vaak al lange tijd aanwezig waren voordat het ongeval gebeurde. Op basis van de analyse heeft het RIVM praktische lessen voor de praktijk opgesteld. Eén van die lessen is het belang om regelmatig te checken of alles nog steeds veilig is. Bijvoorbeeld of alle machines nog in goede staat en compleet zijn, instructies voldoende helder zijn en mensen nog steeds op een veilige manier werken. Bij de analyse is gekeken naar de omstandigheden waarin de ongevallen voorkomen. Ook is beschreven hoe mensen in contact kwamen met bewegende delen van machines. Hiervoor is informatie gebruikt uit de database (Storybuilder) waarin ernstige arbeidsongevallen in Nederland worden geregistreerd, en informatie uit databronnen van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Abstract

Every year about 280 people lose body parts, especially fingers or parts thereof, due to accidents while working with machines with moving parts. Examples of these machines are circular saws, filling machines and conveyor belts. Ensuring that employees have no contact with moving parts could prevent many accidents. Physical guards are not always effective in practice, as they are sometimes removed for maintenance or employees may be tempted to bypass them. This is a conclusion of RIVM's in-depth analysis of hundred serious occupational accidents in 2015 and 2016.

Approximately 22 percent of all occupational accidents involve the moving parts of a machine. Although a great deal is already known about these accidents, they continue to account for a considerable proportion of the total number of accidents every year. The analysis in this report highlights common situations and provides insight into the direct and indirect causes of the accidents. As an example: it was found that unsafe situations and working methods often existed a long time before the accident occurred.

The analysis has enabled RIVM to identify practical lessons for use by companies and employees. One of these lessons addresses the importance of regularly checking safety on the shop floor. Checks should establish, for example, whether all machines are still in good working order and are still complete, whether instructions are sufficiently clear, and whether employees are still working safely. The analysis has enabled RIVM to identify practical lessons for use by companies and employees. One of these lessons addresses the importance of regularly checking safety on the shop floor. Checks should establish, for example, whether all machines are still in good working order and are still complete, whether instructions are sufficiently clear, and whether employees are still working safely.

The analysis looked at the circumstances in which the accidents occur. It also describes how people came into contact with the moving parts of the machine. For this purpose, information from the 'Storybuilder database' (which registers serious occupational accidents in the Netherlands) was used, as well as data sources from the Dutch Inspectorate for Social Affairs and Employment.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
600 KB