Quick-scan instrument for early detection of occupational diseases caused by hazardous substances: exploration of possibilities and preconditions

Quick-scan instrument for early detection of occupational diseases caused by hazardous substances: exploration of possibilities and preconditions

Go to abstract

Abstract

Naar schatting overlijden in Nederland jaarlijks ongeveer 3000 mensen door te werken met gevaarlijke stoffen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil daarom werknemers en ZZP-ers - samen 'werkenden' genoemd - bewuster maken van de mogelijkheid dat contact met chemische stoffen de oorzaak kan zijn van gezondheidsklachten. Een digitale vragenlijst over gezondheidsklachten en werk kan helpen die bewustwording te vergroten. Zo'n vragenlijst kan werkenden stimuleren om met gezondheidsklachten naar de bedrijfsarts te gaan. In de praktijk blijkt dat nu te weinig te gebeuren. De 'quick-scan', zoals de digitale vragenlijst ook wordt genoemd, kan de bedrijfsarts of huisarts ook helpen om de omstandigheden op het werk te betrekken bij hun diagnose. Het RIVM denkt dat het mogelijk is zo'n quick-scan te maken. Het heeft hiervoor in kaart gebracht waar werkenden met gezondheidsklachten naar toe kunnen gaan: de werkende kan rechtstreeks naar de bedrijfsarts gaan, of kan via zijn huisarts worden doorgestuurd naar de bedrijfsarts of een medisch specialist. Een goede samenwerking tussen de huisarts, medisch specialisten en bedrijfsarts is nodig om tot de juiste diagnose en behandeling te komen. De huisartsen, medisch specialisten, bedrijfsartsen, beleidsmedewerkers en kennisinstituten die zijn aangesloten bij het Platform Arbeidsgerelateerde Zorg van het RIVM ondersteunen het idee van een quick-scan. Ze zien dit als waardevolle eerste eenvoudige screening, waarna een zorgverlener een diagnose stelt. Voor werkgerelateerde longaandoeningen bestaat al een goed online instrument: de Werk en Longen Check. Deze kan als basis dienen voor de quick-scan die het ministerie voor ogen heeft en kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld huidaandoeningen en aandoeningen van het zenuwstelsel.

Abstract

It is estimated that in the Netherlands, around 3000 people die each year as a result of working with hazardous substances. Therefore, the Ministry of Social Affairs and Employment wants to make workers more Quick-scan instrument for early detection of occupational diseases caused by hazardous substances: exploration of possibilities and preconditionsaware of the possibility that contact with chemical substances at work can be the cause of health problems.

A digital questionnaire about health complaints and work can help to raise awareness. Such a questionnaire could also encourage workers to go to the company doctor if they experience health problems. In practice, this now appears to happen too little. The "quick-scan", as the digital questionnaire is also called, can also help the company doctor or general practitioner to take working conditions into account in their diagnosis.

RIVM is of the opinion that it is possible to make such a quick-scan. It has mapped out the possible scenarios for workers with health problems: the worker may go straight to the company doctor, or may go to the general practitioner and is then referred to the company doctor or a medical specialist. Effective collaboration between the general practitioner, medical specialist, and company doctor is necessary to arrive at the correct diagnosis and treatment.

The general practitioners, medical specialists, company doctors, policy advisors and knowledge institutes that are members of the RIVM Occupational Healthcare Platform support the quick-scan concept. They think the quick-scan is a useful, simple screening tool, after which a diagnosis is made by the health care provider.

A good online questionnaire for work-related lung diseases already exists: the "Your Lungs At Work" questionnaire. This questionnaire can serve as a basis for the quick-scan envisioned by the ministry, and it can be expanded to include skin diseases and neurological disorders for example.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
986 kb