Healthier in primary school: school lunches and more physical exercise : An study into societal support, feasibility, affordability and impact

Healthier in primary school: school lunches and more physical exercise : An study into societal support, feasibility, affordability and impact

Go to abstract

Abstract

De overheid stimuleert dat basisscholen kinderen helpen om gezond te leven. Een gezonde schoollunch en meer bewegen onder schooltijd kunnen hierbij helpen. Uit onderzoek blijkt dat hier draagvlak voor is onder ouders, kinderen en scholen. Ook is het haalbaar, mits al deze partijen worden betrokken bij de organisatie. Ouders zijn bereid om mee te betalen (1,75 euro per kind per dag), maar daarmee zijn de kosten (2,40 euro per kind per dag voor de zelfsmeerlunch en 4,50 euro voor de schoollunch met beweegactiviteiten) niet gedekt. Ondersteuning is dus nodig om minder draagkrachtige gezinnen financieel te steunen. Bij een zelfsmeerlunch maken kinderen zelf op school een gezonde lunch klaar. Ze eten dan meer fruit, groente en bruinbrood en drinken meer melk en water. Voor een zelfsmeerlunch is minimaal 30 minuten tijd nodig. Een cateraar kan de benodigdheden inkopen en leveren. De school kan dit ook zelf doen, maar dat vraagt om een goede coördinatie. Extra beweegmomenten zijn mogelijk door tijdens de lessen korte momenten daarvoor in te lassen. Pedagogisch medewerkers, zoals van de naschoolse opvang, en buurtsportcoaches van gemeenten, kunnen helpen bij sport- en spelactiviteiten. Door beweegactiviteiten en de zelfsmeerlunch hebben kinderen een gezonder gewicht. Het percentage kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht zou kunnen dalen van 13,5 procent naar 10,2 procent in 2040, en met obesitas van 2,8 procent naar 2,3 procent. In de toekomst kan de daling eraan bijdragen dat minder volwassenen overgewicht, obesitas en diabetes hebben. Dan moeten de kinderen het veranderde gedrag wel blijven volhouden als ze volwassen zijn. Om kinderen hierbij te helpen kunnen schoollunches en beweegactiviteiten worden aangevuld met activiteiten op de middelbare school en in de wijk. Aanleiding voor deze verkenning zijn eerdere succesvolle projecten met gezonde schoollunches en meer bewegen in het basisonderwijs.

Abstract

The government encourages primary schools to help children live healthier. A healthy school lunch and more physical exercise during school time can help in this regard. Research shows that there is support for this among parents, children, and schools. It is also feasible as long as these parties are involved in the organisation.

Parents are willing to help pay for the costs (€1.75 per child per day), but that will not cover all the costs (€2.40 per child per day for the self-made lunch and €4.50 for the school lunch with exercise activities). Support is therefore needed to provide financial support for less wealthy families in this regard.

For a self-prepared lunch, children themselves make a healthy lunch at school. This requires at least 30 minutes to do so. A caterer can purchase and deliver the required goods. The school can also do this itself, but that requires good coordination. Additional physical exercise activities can be organised by scheduling brief exercise intervals during the classes. Educational co-workers, such as those from the after-school care services, as well as neighbourhood sport coaches can help when it comes to sport and play activities.

By making their own lunches, children end up eating more fruit, vegetables and whole-wheat bread as well as drinking more milk and water.

This study was carried out in response to previous successful projects with healthy school lunches and more physical exercise in primary schools.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
1617 kb