Exploratory study DNA tests for personal prevention of common disorders

Exploratory study DNA tests for personal prevention of common disorders

Go to abstract

Abstract

In Nederland komen sommige aandoeningen veel voor, zoals hart- en vaatziekten, kanker en obesitas. De oorzaak hiervan is een combinatie tussen genetische aanleg, gedrag en omgevingsfactoren. Het ministerie van VWS wilde weten of DNA-testen samen met leefstijladviezen kunnen helpen voorkomen dat mensen zo’n ziekte krijgen.

Een DNA-test kan helpen inschatten of iemand een grotere kans heeft op een aandoening. Op basis van die DNA-test zou iemand een aangepast leefstijladvies kunnen krijgen dat erop gericht is om die aandoening te voorkomen. Dit noemen we persoonlijke preventie. Het RIVM verkende welke ontwikkelingen, kansen en uitdagingen er zijn voor persoonlijke preventie door een combinatie van een DNA-test en persoonlijk leefstijladvies.

Uit de verkenning blijkt dat voor weinig van de veelvoorkomende aandoeningen een DNA-test bestaat die de kans op een aandoening goed kan voorspellen. Verder blijken leefstijladviezen voor veel van de veelvoorkomende aandoeningen hetzelfde te zijn, zoals niet roken en voldoende bewegen. Een DNA-test uitvoeren om leefstijladviezen te personaliseren lijkt daarom nog weinig nut te hebben.

Voor enkele specifieke aandoeningen ziet het RIVM wel kansen om DNAtesten te gebruiken voor persoonlijke preventie. Bijvoorbeeld voor de oogziekte leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) en de hart- en vaatziekte familiaire hypercholesterolemie (FH). Hiervoor bestaan goede DNA-testen en preventieve leefstijladviezen. Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van DNA-testen en leefstijladviezen kunnen in de toekomst ook kansen ontstaan voor andere aandoeningen. Het RIVM beveelt daarom aan om deze ontwikkelingen te monitoren.

Daarnaast beveelt het RIVM onderzoek aan naar het effect van een testuitslag op gedrag (gedragsonderzoek) en de voorwaarden om een DNA-test succesvol in te zetten (implementatieonderzoek). Verder zal volgens het RIVM efficiënte uitwisseling van kennis tussen onderzoekers, zorgprofessionals, beleidsmakers en patiëntverenigingen bevorderd moeten worden. Op deze manier kan gezamenlijk worden gekeken wat het beste werkt om DNA-testen effectief in te zetten voor persoonlijke preventie.

Abstract

In the Netherlands, some conditions are common, such as cardiovascular diseases, cancer and obesity. This is caused by an interaction between genetic predisposition, behavior, and environmental factors. The Ministry of Health, Welfare and Sport wanted to know whether DNA testing with lifestyle advice can help prevent people from developing such diseases.

A DNA test can help estimate whether someone is at higher risk of developing a disorder. Based on that DNA test, someone could receive adapted lifestyle advice aimed at preventing that disorder. We call this personal prevention. The RIVM has explored the developments, opportunities and challenges for personal prevention through a DNA test and personal lifestyle advice.

This exploratory study shows that there are few common disorders for which a DNA test is available that can adequately predict the risk for a condition. Furthermore, the lifestyle advices for many of the common disorders are the same, such as not smoking and adequate physical exercise. Performing a DNA-test in order to personalize lifestyle advice therefore seems to yet lack utility.

For some specific diseases, we do see opportunities to use DNA testing for personal prevention. For example for the eye disease age- related macular degeneration (AMD) and the cardiovascular disease familial hypercholesterolemia (FH). For these, adequate DNA tests and preventive lifestyle advice exist. Because of the rapid pace of developments in DNA testing and lifestyle advices it is possible that new opportunities for other diseases arise in the future. The RIVM therefore recommends monitoring these developments.

Furthermore, the RIVM recommends to study the effect of a test result on behavior (behavioral research) and prerequisites for successful use of a DNA test for personal prevention (implementation research). Moreover, according to the RIVM, effective exchange of knowledge and experience between researchers, health care professionals, policymakers, and patient advocates should be promoted. This allows jointly determining how to effectively apply DNA tests for personal prevention.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
1090 kb