Exploration of the risk factors for biocidal use. Recommendations for enforcement, research and policy

Exploration of the risk factors for biocidal use. Recommendations for enforcement, research and policy

Go to abstract

Abstract

Biociden zijn vaak nuttige en noodzakelijke bestrijdingsmiddelen die in veel verschillende sectoren worden gebruikt. Het gaat onder meer om desinfectiemiddelen, conserveermiddelen voor materialen, vloeistoffen en weefsels, middelen tegen plagen van bijvoorbeeld ratten of insecten en middelen die voorkomen dat algen en schelpen op schepen groeien. De gezondheidszorg en de voedingsmiddelenindustrie bijvoorbeeld kunnen niet zonder desinfectiemiddelen.

In biociden kunnen stoffen zitten die schadelijk zijn voor de mens of voor planten en dieren. Daarom mogen biociden alleen worden verkocht als is beoordeeld dat ze veilig zijn en ze voor een bepaald gebruik zijn toegelaten. Verschillende toezichthouders in Nederland zien erop toe dat er alleen toegelaten biociden worden gebruikt, en op de goede manier. Om risico’s door biocidegebruik te verminderen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) het RIVM gevraagd om aandachtspunten voor toezicht, onderzoek en beleid op een rij te zetten.

Uit het overzicht blijkt onder andere dat:
• Inspecteurs bij alle sectoren illegale of onjuist gebruikte biociden vinden.
• De gevaarlijkste stoffen in de middelen zitten tegen ratten en muizen, in insecticiden en in conserveermiddelen voor hout.
• Er weinig informatie is over restanten van biociden die onder andere in voedsel en oppervlaktewater kunnen terechtkomen.
• Het vaak onduidelijk is welke biociden als conserveermiddelen worden gebruikt in materialen en vloeistoffen.
• Niet bekend is in welke hoeveelheden biociden in Nederland worden gebruikt.

Het RIVM beveelt toezichthouders aan om vooral inspecties uit te voeren naar de biociden met de gevaarlijkste stoffen. En aandacht te hebben voor sectoren waarbinnen maar heel weinig informatie is over het gebruik van biociden. Ook wordt geadviseerd om de chemische samenstelling te analyseren van bijvoorbeeld desinfectievloeistoffen of van conserveermiddelen in materialen. Het RIVM adviseert daarnaast dat toezichthouders erop blijven toezien dat gebruikers van bepaalde biociden de verplichte opleidingen volgen om ze op de juiste manier te kunnen gebruiken.

Het RIVM doet ook aanbevelingen voor beleidsmakers en onderzoekers. Zo adviseert het RIVM om na te gaan welke verduidelijkingen in de gebruiksaanwijzingen nodig zijn om te zorgen dat biociden juist worden gebruikt. Verder beveelt het RIVM aan in kaart te brengen welke biociden in bijvoorbeeld voedsel, drinkwater, en het milieu kunnen zitten, en hoeveel. Tot slot is aandacht nodig voor resistentie-ontwikkeling bij micro-organismen tegen desinfectiemiddelen en het ontstaan van resistente schimmels.

Abstract

Biocides are often useful and necessary products used in a wide variety of sectors. They include disinfectants; preservatives for materials, liquids and tissues; pesticides for use against rats and insects; and products to prevent algae and shellfish growth on ships. Some sectors, such as healthcare and food, cannot operate without disinfectants.

Biocides can contain substances that are harmful to humans, plants and/or animals. For this reason, biocides may be sold only if they have been assessed as safe and if they have been authorised for a specific use. Various enforcement authorities in the Netherlands ensure that only authorised biocides are used, and used correctly. To reduce the risks from biocidal use, the Ministry of Infrastructure and Water Management asked RIVM to compile an overview of focus areas for enforcement, research and policy.

Among other things, this overview shows that:
• Inspections in all sectors have uncovered the illegal or incorrect use of biocides.
• The most hazardous substances can be found in products for use against rats and mice, insecticides, and preservatives for wood.
• There is little information about biocidal residues that may end up in for instance food or surface water.
• It is often unclear which biocides have been used as preservatives in materials and liquids.
• It is not known in what quantities biocides are used in the Netherlands.

RIVM recommends that the enforcement authorities focus on biocides containing the most hazardous substances, when performing inspections. And to devote attention to sectors for which information about the use of biocides is very limited. Furthermore, RIVM recommends analysing the chemical composition of for instance disinfection liquids and preservatives in materials. In addition, RIVM recommends that enforcement authorities continue to ensure that users of certain biocides complete mandatory training in the correct use of these biocides.

RIVM also has recommendations for policymakers and researchers. For example, RIVM recommends determining what clarifications are needed in user instructions to ensure correct use of biocides. In addition, RIVM recommends identifying the biocides that may be found in food, drinking water and the environment, and in which quantities. Finally, attention should be given to the development by micro-organisms of resistance to disinfectants and the emergence of resistant fungi.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
10.612 kb