Bedrijven met een ammoniakkoelinstallatie met minstens 1500 kgkilogram ammoniak zijn onder andere ijsbanen en bedrijven waar goederen koud of diepgevroren worden opgeslagen.

Achtergrondinformatie

Ammoniakkoelinstallaties met een inhoud tot 10 ton zijn categoriale inrichtingen waarvoor geen kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) hoeft te worden opgesteld. In plaats daarvan zijn vaste afstanden berekend die in tabellen 6 en 7 van bijlage 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) vermeld staan. Voor ammoniakkoelinstallaties met een inhoud meer dan 10 ton moet wel een kwantitatieve risicoanalyse worden opgesteld.

Wetgeving

Ammoniakkoelinstallaties worden in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) genoemd in artikel 2.1.g.

Rekenvoorschrift

Het rekenvoorschrift voor het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse voor ammoniakkoelinstallaties staat beschreven in het document Rekenvoorschrift Ammoniakkoelinstallaties. Dit voorschrift is in concept gereed. Dit document is op te vragen bij de helpdesk SAFETI-NL.

Rekenprogramma

Berekeningen aan ammoniakkoelinstallaties worden uitgevoerd met SAFETI-NL, versie 6.54.

Overige informatie

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-rapport Afstandentabel ammoniakkoelinstallaties is gebruikt om de afstandentabel voor koelinstallaties met een maximum inhoud van 10.000 kgkilogram ammoniak op te stellen.