Meststoffen uit groep 2 zijn ammoniumnitraathoudende meststoffen waarbij de ontleding in stand gehouden kan worden zonder externe toevoeging van warmte en zuurstof. Het gaat om stoffen met stofidentificatienummer 2071.

Achtergrondinformatie

Inrichtingen met meer dan 100.000 kgkilogram meststoffen (groep 2) zijn categoriale inrichtingen waarvoor geen kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) hoeft te worden opgesteld. In plaats daarvan zijn vaste afstanden berekend die in tabel 8 van bijlage 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (ReviRegeling externe veiligheid inrichtingen) vermeld staan.

Wetgeving

Inrichtingen met meer dan 100.000 kg meststoffen (groep 2) worden in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) genoemd in artikel 1c.

Rekenvoorschrift

Achtergrondinformatie over de risico’s van inrichtingen met meer dan 100.000 kg meststoffen staat beschreven in het document 'Afstandentabel CPRCommissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen-1' opslagen. Dit voorschrift is afgestemd met de inhoudelijk deskundigen, maar nog niet officieel vastgesteld. Het is op aanvraag beschikbaar.

Overige informatie

In deel 7 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGSpublicatiereeks gevaarlijke stoffen 7) worden richtlijnen gegeven voor de milieuveiligheid van opslagen van vaste minerale anorganische meststoffen.