Een inventarisatie heeft uitgewezen dat inrichtingen met meer dan 1000 liter (zeer) vergiftige stof op zichzelf niet voorkomen in Nederland.

Achtergrondinformatie

Inrichtingen met meer dan 1000 liter (zeer) giftige stof maken veelal deel uit van BrzoBesluit risico's zware ongevallen-inrichtingen. In voorkomende gevallen kan voor het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) worden aangesloten bij de rekenvoorschriften voor Brzo-bedrijven.

Naar webpagina Brzo-bedrijven

Wetgeving

Inrichtingen met meer dan 1000 liter (zeer) giftige stof worden in de ReviRegeling externe veiligheid inrichtingen genoemd in artikel 1.b.e.