Een spoorwegemplacement is een begrensd deel van de spoorinfrastructuur waar handelingen worden verricht aan treinen. Het betreft onder meer het samenstellen of splitsen van goederentreinen met gevaarlijke stoffen.

Achtergrondinformatie

Niet op alle spoorwegemplacementen in Nederland worden handelingen verricht aan treinen met gevaarlijke stoffen. Bijlage 3 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) geeft een overzicht van de spoorwegemplacementen die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen.

Wetgeving

Spoorwegemplacementen worden in het BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen genoemd in artikel 2.1.c.

Rekenvoorschrift

Het rekenvoorschrift voor het opstellen van een kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) voor een spoorwegemplacement staat beschreven in deel II van het Rekenprotocol Vervoer Gevaarlijke Stoffen per Spoor uit 2006. Voor het berekenen van de risico's van spoorwegemplacementen is een aangepast rekenbestand (PSU-file) nodig. Zowel het document als het aangepaste rekenbestand zijn opvraagbaar bij de SAFETI-NL helpdesk.

Recentelijk zijn in de jurisprudentie verschuivingen opgetreden tussen de toekenning van processen aan de vrije baan en aan het emplacement. Dit betekent dat bovengenoemde rekenmethodiek niet zonder meer toegepast kan worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk Externe Veiligheid.

Rekenprogramma

Berekeningen aan spoorwegemplacementen worden uitgevoerd met SAFETI-NL, versie 6.54.