Het nationale luchtkwaliteitsbeleid richt zich op verbetering van de luchtkwaliteit, voldoen aan de luchtkwaliteitsgrenswaarden en oplossing van de problemen rond de realisatie van bouw-plannen. Een belangrijk instrument daarvoor is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Beleid voor stof in lucht

Het beleid voor fijn stof (PM10) en de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) is zowel nationaal als in de Europese Unie nog steeds in beweging. Er zijn twee beleidsinstrumenten om de negatieve effecten van fijn stof en de fijnere fractie van fijn stof te verminderen. De eerste richt zich op de beperking van hoge concentraties onder andere door de vaststelling van grenswaarden. Het tweede beoogt de vermindering van de directe deeltjesuitstoot en van de uitstoot van gassen waaruit stofvormige luchtverontreiniging wordt gevormd. Dit gebeurt door de vaststelling van nationale emissieplafonds en door emissiereducties bij voertuigen en productieprocessen.

Het nationale luchtkwaliteitsbeleid

Het nationale luchtkwaliteitsbeleid richt zich op het voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn stof (PM10) en de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5), teneinde de luchtkwaliteit te verbeteren en problemen rond de realisatie van bouwplannen in de toekomst te voorkomen.

  • De rijksoverheid heeft daartoe bronmaatregelen getroffen bij verkeer landbouw en industrie. Er werden maatregelen genomen bij rijkswegen en financiële ondersteuning geboden voor maatregelen van regionale en lokale overheden.
  • De nationale wetgeving rond luchtkwaliteit is in 2007 herzien om de koppeling tussen het realiseren van bouwplannen en het voldoen aan luchtkwaliteitsgrenswaarden flexibeler te maken.
  • Provincies en gemeenten treffen regionale en lokale maatregelen, vooral bij verkeer. Deze maatregelen maken onderdeel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)).

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een samenwerkingsprogramma van het rijk, provincies en gemeenten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het NSL bevat maatregelen om overal in Nederland tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden. Sinds 2010 vindt jaarlijks een monitoring plaats van het NSL. Daarin wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit gevolgd en wordt de uitvoering van de maatregelen en projecten, die zijn opgenomen in het NSL, bijgehouden.

Meer weten?

Download het achtergronddocument 'Beleid' (pdf, 1,4 Mb).