RIVM levert achtergrondinformatie aan De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) over de giftigheid van de stof Fipronil en de mogelijke effecten ervan op de gezondheid.

 

19 december: RIVM-rapport over blootstelling werknemers aan fipronil in behandelde stallen

RIVM pubiceert een rapport over de blootstelling van werknemers aan fipronil in behandelde stallen. De blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in stallen was laag. Dat concludeert het RIVM op basis van modelberekeningen en chemische  analyses van monsters in en rondom twaalf pluimveestallen in Nederland.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport met een brief naar de Tweede Kamer gestuurt.

naar RIVM-rapport     naar kamerbrief


17 oktober: Milieurisico's van fipronil in mest

Om te voorkomen dat fipronil via verontreinigde kippenmest in het milieu terecht komt is verbranding de meest geschikte methode. Fipronil werd illegaal toegepast tegen bloedluis bij kippen. De stof is giftig voor ongewervelde water- en bodemdieren, ook bij zeer lage concentraties. Door de mest te verbranden, wordt fipronil volledig afgebroken. Dat blijkt uit een risicobeoordeling van RIVM naar de milieurisico’s van het gebruik van kippenmest met fipronil. De resultaten van deze milieurisicobeoordeling dienen als onderbouwing voor de beleidsmatige besluitvorming door het ministerie van Economische Zaken.

Het RIVM heeft ook een reactie gegeven op een milieurisicobeoordeling van met fipronil verontreinigde mest van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD Gezondheidsdienst voor Dieren (Gezondheidsdienst voor Dieren)).

naar briefrapport RIVM      naar reactie RIVM op notitie GD     naar website Economische Zaken


1 september: Advies volksgezondheidsrisico's fipronil deel 3 NVWA

Dit deeladvies van 1 september 2017 van de NVWA gaat in op de beantwoording van de vragen over de volksgezondheidsrisico's van de consumptie van met fipronil besmette leghennen en producten waarin deze leghennen verwerkt zijn.

naar advies NVWA


29 augustus: Advies volksgezondheidsrisico's fipronil deel 4 NVWA 

Dit deeladvies van de NVWA gaat over in op de beantwoording van de vragen of concentraties fipronil aanwezig in leghennen of broedeieren door metabolisme, uitscheiding of door groei van de dieren op termijn dusdanig laag kunnen worden dat het pluimveevlees van de leghennen zelf, of de vleeskuikens uit de broedeieren geschikt zijn voor veilige consumptie door mensen.

naar advies NVWA


23 augustus: Kamerbrief over Stand van zaken 'fipronil in eieren'

Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) informeren de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken over fipronil in eieren.

naar kamerbrief


Advies volksgezondheidsrisico's fipronil, deel 2

In dit advies gaat over de vraag hoe de NVWA kan controleren of stallen die na een fipronil-besmetting schoongemaakt zijn weer geschikt zijn om leghennen te huisvesten die eieren en het vlees produceren dat voldoet aan internationale residulimieten.

naar advies


16 augustus: RIVM neemt monsters bij pluimveebedrijven

RIVM neemt monsters in en om enkele pluimveebedrijven in Nederland. Dit gebeurt naar aanleiding van de vondst van de verboden stof fipronil in eieren van leghennen de afgelopen tijd. De monsters kunnen gebruikt worden voor chemische analyse in het laboratorium. Ze zijn nodig om de blootstelling aan fipronil van mensen die werken in de stallen te kunnen inschatten en eventuele risico’s te kunnen berekenen. In antwoorden op kamervragen van 16 augustus verwijzen minister Schippers van Volksgezondheid , Welzijn en Sport en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken naar deze monstername.

Naar antwoorden op kamervragen


16 augustus: beantwoording Kamervragen

Minister Schippers van Volksgezondheid , Welzijn en Sport en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken sturen een brief naar de kamer en beanwoorden kamervragen.

naar kamerbrief


11 augustus: Advies volksgezondheidrisico’s fipronil deel 1 NVWA

Dit eerste deel van het advies over de volksgezondheidsrisico's van fipronil gaat in op de risico's van fipronil in eieren en eiproducten.

Naar advies NVWA


10 augustus: Kamerbrief over fipronil in eieren, reactie op uitlatingen Belgische overheid

Minister Schippers (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en staatssecretaris Van Dam (EZ Economische Zaken (Economische Zaken)) sturen de Tweede Kamer een brief over fipronil in eieren en geven een reactie op de uitlatingen van de Belgische overheid.

Naar kamerbrief


3 augustus 2017: Kamerbrief over fipronil in eieren

Minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Dam (EZ) informeren de Tweede Kamer over de aanwezigheid van de stof fipronil in eieren.

naar kamerbrief


Lijst met eicodes van eieren met fipronil

U kunt de eieren in uw koelkast controleren op basis van de codes op de website van de NVWA. Deze lijst wordt steeds geactualiseerd.

Naar lijst met eicodes NVWA