Nederland is een dichtbevolkt land en daarmee is de druk op de leefomgeving groot. Het vergt inspanning en samenwerking tussen maatschappelijke partijen om onze leefomgeving leefbaar en gezond te houden. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt overheden en de maatschappij met kennis en kunde bij het werk aan een gezonde en duurzame leefomgeving.

Gezondheid en welzijn

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft (inter)nationaal erkende expertise over de effecten van omgevingsfactoren zoals luchtverontreiniging, geluid, groen en stoffen, niet alleen op het terrein van gezondheidseffecten maar ook over welzijns(belevings)aspecten. Dit sluit naadloos aan bij de maatschappelijke vraagstukken rondom gezonde leefomgeving. RIVM ziet dat, naast daadwerkelijke risico’s, ook de perceptie van risico’s belangrijk is voor beleid en de rol die maatschappelijke dialoog hierbij kan spelen.

Het RIVM speelt in op omgevingsvraagstukken die zich aandienen en vragen die de samenleving stelt: Welke gevolgen heeft straling uit mobiele telefoons voor onze gezondheid? Komen er geneesmiddelen via ons afvalwater in het milieu terecht en zien we dat terug in ons drinkwater? Nanotechnologie biedt kansen, maar zijn er ook risico’s verbonden aan de snelle ontwikkeling van deze technologie? Wat is de impact van groen en water in de stad op de leefbaarheid?

Diagnose maar ook oplossingen

RIVM kent een traditie in het bepalen van de risico’s van stoffen en nieuwe technologieën voor mens en milieu en het vertalen van deze kennis bijvoorbeeld in normstelling en beheersmaatregelen om risico’s aanvaardbaar te houden. Ook het vaststellen van de feitelijke milieukwaliteit, bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, en het vertalen naar wat dit voor de gezondheid van mensen en het ecosysteem betekent kent een lange historie bij het RIVM.

Maar RIVM benut al de expertise ook om oplossingen en alternatieven voor te stellen die een gezondere en duurzame leefomgeving bewerkstelligen. Enkele voorbeelden: Zo kunnen sommige normen goed gebiedsgericht ingezet worden, zijn bepaalde afvalstoffen weer in te zetten als grondstof of kan het waterbeheer zodanig aangepast worden dat ook in droge perioden het rivierwater geschikt is om als drinkwater te gebruiken. Er worden daarnaast ook tools ontwikkeld om beleidsalternatieven te vergelijken, te wegen en te prioriteren in hun effecten op gezondheid en duurzaamheid.

Het RIVM speelt steeds vaker een rol in de dialoog tussen de diverse maatschappelijke partijen rondom nieuwe of gevoelige thema’s in de leefomgeving. Het kennisplatform Elektromagnetische Velden en het kennisnetwerk Biociden zijn hier goede voorbeelden van.

Leren van ervaringen

Ook in geval van ongevallen en rampen is de kennis en kunde van RIVM paraat.  Belangrijk is dat RIVM deze ervaringen en expertise ook inzet om ongevallen of het optreden van gezondheidsklachten dan wel milieuschade te voorkomen.