De Handleiding Risicoberekeningen BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen beschrijft de rekenmethodieken voor het uitvoeren van risicoberekeningen voor inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, verpakt of opgeslagen. De geldende versie is versie 3.3.

De handleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De inleiding met de achtergrond en een Leeswijzer.
  • Module A beschrijft kort de wet- en regelgeving met betrekking tot omgevingsveiligheid, voor zover van belang voor de toepassing van de rekenmethodiek BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen. Tevens wordt beschreven in welke gevallen afwijking van de rekenmethodiek Bevi is toegestaan.
  • Module B geeft aanwijzingen voor het berekenen van risicocontouren die relevant zijn voor alle categorieën van inrichtingen die vallen onder het Bevi. Dit betreft informatie over modelparameters en technische documentatie. Ook wordt in deze module ingegaan op de wijze van rapporteren.
  • Module C beschrijft voor de specifieke categorieën van inrichtingen die vallen onder het Bevi op welke wijze een QRAquantitative risk assessment bedoeld voor de toetsing aan de normen uit het Bevi, moet worden berekend. Daarbij is aangesloten bij de aanwijzing van categorieën van inrichtingen die in het Bevi is aangehouden. 
  • De verklarende Woordenlijst.

English version

An English version is available as Reference Manual Bevi Risk Assessments version 3.2. Version 3.3 of the Reference Manual is not available in English yet.

Voorgaande versies

Voorgaande versies van de Handleiding zijn op te vragen bij de helpdesk omgevingsveiligheid. In het document "Verwerking verzamelde opmerkingen Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.2" vindt u een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie.

Toepassen van een andere rekenmethodiek dan de rekenmethodiek Bevi

In de Regeling externe veiligheid inrichtingen is vastgelegd dat een andere rekenmethodiek mag worden toegepast wanneer deze gelijkwaardig is aan de rekenmethodiek Bevi (artikel 8d), dan wel wanneer de voorgeschreven rekenmethodiek niet passend is (artikel 8c). Een verzoek tot toepassing van een andere rekenmethodiek moet worden gericht aan de minister van IenMInfrastructuur en Milieu en moet worden gestuurd aan de helpdesk omgevingsveiligheid van het RIVM.

De wijze waarop het verzoek wordt beoordeeld en de beoordelingscriteria zijn beschreven in de procedure alternatieve rekenpakketten.

Verlading schepen

In de Handleiding Risicoberekeningen Bevi zijn scenario's en faalfrequenties voorgeschreven voor de verlading van schepen. Voor de onderbouwing hiervan wordt verwezen naar een interne RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu notitie uit 2002, getiteld Faalfrequentie verlading schepen.

Handleiding voor SAFETI-NLsoftware application fire explosion toxic impact - nederland 8.1

SAFETI-NL versie 8.1 wordt naar verwachting op 1 juli 2019 voorgeschreven in de regelgeving, en de bijbehorende handleiding zal dan gepubliceerd worden. Een eerste conceptversie van de Handleiding, versie 4.01, is inmiddels gereed en beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 3.3 zijn weergegeven in een wijzigingendocument. Wanneer u bij het gebruik van deze conceptversie verbeterpunten ziet, verzoeken wij u deze door te geven aan safeti-nl@rivm.nl.

Vragen, onduidelijkheden, opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over de handleiding kunt u contact opnemen met de helpdesk omgevingsveiligheid.