Jaarlijks krijgen ongeveer 175.000 pasgeborenen de hielprik. Voor een uniforme uitvoering zijn het draaiboek en de checklists als landelijke standaard van groot belang. Het draaiboek en de checklists zijn tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken partijen en is bindend voor alle betrokkenen.

In het draaiboek neonatale hielprikscreening vindt u een beschrijving van de taken van instanties en individuele zorgverleners die bij de hielprikscreening betrokken zijn. Het draaiboek heeft voor alle direct betrokkenen een bindend karakter. De inhoud van het draaiboek is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep van deskundigen uit het veld.

Het draaiboek is beschikbaar in digitale vorm: het draaiboek heeft een overzichtelijke navigatie met speciale ingangen voor de verschillende betrokkenen bij het bevolkingsonderzoek hielprikscreening.

U vindt het digitale draaiboek op www.draaiboekhielprikscreening.rivm.nl.

Ga direct naar: notitie afkapgrenzen en beslissingscriteria

Checklist: Beslisschema’s toestemming en registratie bij pre- en neonatale screeningen

De beslisschema’s geven antwoord op de volgende vragen: Hoe weet u dat de zwangere toestemming geeft voor screening? Wat noteert u in haar dossier? Kan zij registratie in het informatiesysteem van de screening weigeren? Hoe geeft u als verloskundig zorgverlener gegevens door en wanneer doet u dat?