Door de wijziging van het Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen) van 2008 zijn LPG Liquefied Petroleum Gas (Liquefied Petroleum Gas)-tankstations met een doorzet van meer dan 1500 m3 kubieke meter (kubieke meter) LPG per jaar ook categoriaal geworden. Hiervoor wordt dus geen kwantitatieve risicoanalyse (QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment)) meer uitgevoerd om de afstand tot de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar te bepalen, maar wordt gebruik gemaakt van vaste afstanden.

Deze vaste afstanden zijn gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 66 van 3 april 2007 (p. 13) en Staatscourant Nr. 2627 van 17 december 2008 welke zijn te vinden via de internetpagina van InfoMil.

Groepsrisico

Het ministerie van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) heeft als doelstelling om het uitvoeren van QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment)’s en daarmee het gebruik van SAFETI-NL software application fire explosion toxic impact - nederland (software application fire explosion toxic impact - nederland) voor LPG Liquefied Petroleum Gas (Liquefied Petroleum Gas)-tankstations te beperken. Dit om de regeldruk te verminderen. Voor het in kaart brengen van het groepsrisico bij LPG-tankstations is nu een aantal eenvoudig te hanteren hulpmiddelen beschikbaar: tabellen met populatiedichtheden en een LPG-tool. Deze hulpmiddelen zijn toepasbaar voor veel situaties waardoor het uitvoeren van een QRA niet meer nodig is. Echter, indien er een mogelijke sanering aan de orde is, dient het groepsrisico berekend te worden met SAFETI-NL waarvoor een voorbeeld PSU-file beschikbaar is. Ook voor situaties waarbij de geboden hulpmiddelen niet toepasbaar zijn, kan de hoogte van het groepsrisico berekend worden met SAFETI-NL.

De LPG-tool is geen product van het RIVM. Voor het gebruik van dit hulpmiddel en vragen hierover verwijzen wij u naar groepsrisico.nl en naar de website vanhet miniterie van IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu).

Wel of geen hittewerende coating?

Sinds de Wijziging Revi Regeling externe veiligheid inrichtingen (Regeling externe veiligheid inrichtingen) 2007 (Revi II) kunnen voor LPG-tankstations op twee manieren risicoberekeningen worden uitgevoerd. Kort gezegd:
1. Waarbij een LPG-tankstation wordt bevoorraad door een LPG-tankauto die wel is voorzien van een hittewerende coating.
2. Waarbij een LPG-tankstation wordt bevoorraad door een LPG-tankauto die niet is voorzien van een hittewerende coating.

Tabellen maximaal aantal personen

Voor de beide situaties, 1 en 2, zijn tabellen opgesteld die weergeven hoeveel personen in het invloedsgebied maximaal aanwezig kunnen zijn waarbij de oriëntatiewaarde voor inrichtingen niet wordt overschreden. De tabellen hiervoor zijn te vinden in:
-voor situatie 1 (met hittewerende coating): GR groepsrisico (groepsrisico)-tabel voor LPG-tankstations die voldoen aan LPG-convenant
-voor situatie 2 (zonder hittewerende coating): Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-tankstations

SAFETI-NL (PSU-file)

De scenario’s en frequenties horende bij een LPG-tankstation zijn beschreven in QRA berekening LPG-tankstations. Voor het uitvoeren van een groepsrisicoberekening met SAFETI-NL kunt u gebruik maken van Voorbeeld risicoberekeningen LPG-tankstations S653.PSU (voor SAFETI-NL versie 6.53) of Voorbeeld risicoberekeningen LPG-tankstations S654.PSU (voor SAFETI-NL versie 6.54) beide zijn beschikbaar als zip-file. Een toelichting op deze PSU-files kunt u vinden in Toelichting PSU-file: Voorbeeld risicoberekeningen LPG-tankstations.