Overzicht herziene LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen en -draaiboeken. Overzicht verschenen in Infectieziekten Bulletin december 2012.

LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen

Herzien

Brucellose

Aan de richtlijn Brucellose is een bijlage toegevoegd over de maatregelen die moeten worden genomen als medewerkers op een laboratorium zijn blootgesteld aan Brucella. Deze maatregelen zijn gebaseerd op internationaal beleid van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC Centers for Disease Control and Prevention (Centers for Disease Control and Prevention)).

Bartonella henselae

De rol van vlooien in de transmissieweg is toegevoegd in de richtlijn.

Hoofdluis

In de paragraaf Behandeling is een wijziging aangebracht. Een antihoofdluismiddel, bij voorkeur geregistreerd als geneesmiddel, op basis van dimeticon heeft de voorkeur boven de antihoofdluismiddelen op basis van malathion of permetrine.

Klinische behandeling met antivirale therapie

Is aangepast voor seizoen 2012-2013.

Mazelen

In de bijlagen is de dosering van immuunglobuline aangepast aan de tekst van de richtlijn.

Rabiës

In de bijlage VI is informatie toegevoegd over postexpositieprofylaxe na contact met apen.

Tetanus

In paragraaf 8.1.2. Postexpositieprofylaxe is de maximale toedieningstermijn van tetanusimmunoglobuline verlengd van twee naar drie weken omdat 90% van de patiënten een incubatietijd van maximaal drie weken vertoont. In de literatuurlijst zijn twee artikelen toegevoegd.

Richtlijn klassieke vorm van de ziekte van Creutzfeldt-Jacob

Per 1 december 2012 verandert de procedure rondom een geval van klassieke vorm van de ziekte van Creutzfeldt-Jacob. Vanaf dan geeft het landelijke registratiecentrum namelijk binnen twee werkdagen de melding rechtstreeks door aan de arts infectieziektebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (de GGD in de regio waar de patiënt woont). Deze meldingen zullen dus niet meer via de LCI lopen.

Voor alle richtlijnen zie http://www.rivm.nl/richtlijnen

LCI-draaiboeken

Herzien

Asplenie

In de toelichting bij tabel 1. Overzichtstabel preventieve maatregelen voor hypo-/asplenie bij kinderen zijn de paragrafen registratie, beschikbaarheid en leeftijdsindicatie van enkele vaccins aangepast.

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/DraaiboekenInfectieziekten/LCI_draaiboeken/Preventie_van_infecties_bij_mensen_met_functionele_hypo_en_asplenie

Informatie Standaarden Infectieziekten (ISI Informatie Standaard Infectieziekten (Informatie Standaard Infectieziekten))

Onderstaande concept-ISI staan open voor reacties tot 1 februari 2013:

Campylobacter Cytomegalovirus E. coli Escherichia coli (Escherichia coli) Hepatitis C

http:/rivmnl/Onderwerpen/Onderwerpen/I/Informatie_Standaarden_Infectieziekten_ISI

Toolkits

Herzien

Antibioticagebruik

De vraag- en antwoordbrochure ‘Antibiotica. Gebruik ze goed, en alleen als het moet’ is geactualiseerd. In deze brochure zijn enkele multiresistente bacteriën toegevoegd.

http://toolkits.loketgezondleven.nl/infectieziekten/?page_id=68

Griep en Verkoudheid

De vraag- en antwoordbrochure ‘Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen’ is geactualiseerd.

http://toolkits.loketgezondleven.nl/infectieziekten/?page_id=117

Veelgestelde vragen

De Veelgestelde vragen over Griep en Verkoudheid zijn geactualiseerd.

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Veelgestelde_vragen_Griep_ en_Verkoudheid