Nederland vergrijst. Mensen worden steeds ouder en het aandeel ouderen in de samenleving neemt toe. De vergrijzing heeft grote impact op de volksgezondheid en de zorg. Mensen hebben in de toekomst steeds vaker een chronische aandoening, vaak zelfs meerdere tegelijk. Sociale problemen zoals eenzaamheid nemen eveneens toe. Ouderen wonen vaker zelfstandig en vaak ook alleen. De druk op de formele en informele zorg wordt hierdoor groter.

De komende 20 jaar zet de vergrijzing door. Hierdoor zijn er in de toekomst steeds meer mensen met een chronische aandoening zoals artrose, nek- en rugklachten en diabetes. Dementie veroorzaakt in 2040 de meeste sterfte en de hoogste ziektelast.
Ook multimorbiditeit, meerdere aandoeningen tegelijk hebben, neemt toe. Naast chronische aandoeningen hebben ouderen vaak last van problemen zoals vallen, gezichtsstoornissen of incontinentie. Een opeenstapeling van deze problemen maakt ouderen kwetsbaar.
Door de vergrijzing neemt ook sociale problematiek toe. In 2040 zijn er 700.000 meer eenzame 75-plussers dan nu. Vooral alleenstaanden ervaren gevoelens van eenzaamheid. Ook stijgt het aantal mensen dat onvoldoende het gevoel heeft regie over het eigen leven te hebben.
De druk op de zorg zal toenemen door de vergrijzing. Veel meer mensen hebben in de toekomst een aandoening en moeten hiervoor behandeld worden. De zorgvraag zal door de toenemende multimorbiditeit ook complexer worden.
Daarnaast neemt de druk op de informele zorg (mantelzorg) toe. Er is meer mantelzorg nodig omdat ouderen vaker zelfstandig en ook vaker alleen wonen. Tegelijkertijd wordt de generatie kinderen van deze ouderen in verhouding kleiner. Er zijn in de toekomst dus minder kinderen om voor hun ouders te zorgen.
De vergrijzing vraagt niet alleen om inzet op zorg, maar ook op welzijn. Dit helpt ouderen om een goede kwaliteit van leven te behouden, ondanks ziekte en beperkingen. Meer inzet op welzijn vraagt om betere samenwerking tussen zorgprofessionals onderling, maar ook tussen zorgprofessionals, welzijnsprofessionals en mantelzorgers.
In bepaalde gebieden van Nederland, de zogeheten krimpregio’s, komen zorg- en andere voorzieningen onder druk te staan doordat er steeds minder mensen wonen. Tegelijkertijd neemt hier de vergrijzing het hardst toe, waardoor er juist meer vraag naar zorg zal zijn.

Deze infographic is op basis van de infographic  'Impact van de vergrijzing" uit de Synthese van Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)-2018)  in augustus 2019 geactualiseerd.

a) cijfer 2040 is gebaseerd op de VTV2018 en de waargenomen sterfte in 2018. In de VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)-2018 is
     de sterfte geanalyseerd tot en met 2015.
b) schatting gebaseerd op dementie in verpleeghuis in 2014 en mensen bekend bij de huisarts in 2018.
c) schatting voor 2018 is gebaseerd op cijfers over eenzaamheid in 2016.
d) cijfers uit de VTV-2018 zijn geëxtrapoleerd naar 2018 en 2040.
e) het cijfer voor 2018 is geschat op het aantal indicaties in 2017.
f) cijfer voor 2040 komt uit VTV-2018 en is gebaseerd op analyses tot en met 2015. Gebruikte definitie 
    ouderenzorg in 2018: WLZ Wet Landurige Zorg (Wet Landurige Zorg) (10,6 mld), Zvw ( 5,1 mld), Overheden ( 1,8 mld)  en Eigen Bijdragen (1,4 mld).