WaterSNIP is een acroniem voor Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma. Het is het innovatieprogramma binnen het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op dit moment worden in het LMM jaarlijks duizenden chemische analyses in het lab verricht op monsters die in het veld zijn genomen. Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen door en komen er steeds meer mogelijkheden om automatisch de milieukwaliteit te meten met sensoren.

missie

Watersnip snipt water

WaterSNIP onderzoekt hoe sensoren kunnen bijdragen bij de monitoring van de waterkwaliteit in het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Deze ervaringen nemen we mee om een breed gedragen methode te ontwikkelen om met sensoren de waterkwaliteit te meten.

Continue online monitoring

WaterSNIP streeft naar automatisch continue monitoring van de waterkwaliteit, waarbij de resultaten  automatisch online kunnen worden gedeeld. In het huidige LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid worden zowel monsters genomen van grondwater, bodemvocht, drainwater en slootwater. In de eerste fase richt WaterSNIP zich voornamelijk op het monitoren van slootwater. Dit omdat slootwater een hoge temporele variatie (bijvoorbeeld dagelijkse of jaarlijks) kent als gevolg van schommelingen in temperatuur, zonlicht, neerslag etc. Het leent zich daarom veel meer voor continue metingen dan bijvoorbeeld grondwater. In het grondwater gaan de veranderingen langzaam en de grondwatermonsters die we in het LMM nemen geven de gemiddelde waterkwaliteit over één jaar. 
In het slootwater toetsen we sensoren voor parameters die op dit moment op een relatief eenvoudige manier te meten zijn (ECEuropean CommissionElectrical Conductivity, kleur, troebelheid, Temperatuur, pH). Met deze parameters zetten we een generiek testmeetnet op. Voor de nutriënten stikstof (zoals nitraat) en fosfor (zoals ortho-fosfaat) zijn de technische mogelijkheden om met sensoren te meten nog beperkt. In dit generieke testmeetnet kunnen sensoren voor stikstof en fosfor ingepast worden als deze beschikbaar komen. De eerste testen met EC, pH en Temperatuur komen online.

Samenwerking

Een van de belangrijkste pijlers van WaterSNIP is de samenwerking met andere kennisinstellingen en meetpartijen. We werken samen met diverse waterschappen en er zijn nauwe banden met KWRWatercycle Research Institute, Deltares, WURWageningen University & Research en TNO. De samenwerking binnen WaterSNIP vindt plaats in de begeleidingsgroep, deze is in oprichting. WaterSNIP streeft naar een breed gedragen methode te ontwikkelen om met sensoren de waterkwaliteit te meten. Wilt u hierover meedenken? Neem dan contact op via onderstaand emailadres.

Binnen het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu valt de WaterSNIP onder de Innovatieve Milieumonitoring, net als Samen Meten aan luchtkwaliteit.

Plan van Aanpak

In de opstartfase is zoveel mogelijk informatie over de beschikbare sensoren en de technologische ontwikkelingen verzameld. Ook  is er een Proof of Concept voor de meetmethode is gedaan. Deze informatie is verwerkt in een Plan van Aanpak WaterSNIP 2019-2021 dat in het najaar van 2018 is verschenen. In dit Plan van Aanpak staat beschreven hoe we de komende vier jaar sensoren gefaseerd geïmplementeerd kunnen worden in het LMM. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het  LMM op een efficiënte manier gebruik maakt van de recente technologische innovaties. 

Themabijeenkomsten

Inmiddels zijn er drie themabijeenkomsten geweest op 13 november '18, 24 januari '19 en 16 april '19. Deze drie bijeenkomsten hadden een inhoudelijk karakter. Naast het thema werd ook de voortgang van het programma besproken. In de eerste themabijeenkomst is het Plan van Aanpak gepresenteerd.
Bekijk de thema's van de themabijeenkomsten en de verslagen .

Contact

Wilt u meer weten, of contact opnemen? 
Mail dan naar lmm@rivm.nl

Lees verder