Met het project ‘Percepties LeefOmgevingsKwaliteit’ (P_LOK) onderzoeken we alternatieve methoden om te meten hoe mensen de kwaliteit van de omgeving voor gezondheid en welbevinden ervaren. Twee casestudies voor geluid en elektromagnetische velden over dit onderwerp zijn afgerond. In een volgende stap ontwikkelen we een matrix die helpt bij de keuze voor een passend instrument bij een specifieke vraag.

Irene van Kamp, Joost Wesseling en Elise van Kempen

In plaats van vragenlijsten en interviews combineert het project innovatieve meet- en analysemethoden om data te verkrijgen over de omgevingskwaliteit. Zo kunnen we verschillen tussen de feitelijke en waargenomen leefomgeving meten.

Toegevoegde waarde

Dataverzameling op dit terrein gebeurt veelal op basis van specifieke vragen en op routinebasis. In dit innovatieve project vergelijken we diverse methoden vanuit verschillende disciplines, zoals vragenlijsten, audits, online enquêtes, dagboekjes en online verzamelde verhalen. Centraal staat wat de toegevoegde waarde is van verschillende methoden om feitelijke en waargenomen kenmerken van de leefomgeving in kaart te brengen (ten opzichte van elkaar) en voor welke doelen ze geschikt zijn.

Matrix

Uit (een selectie van) bestaande gegevens uit verschillende milieugezondheidsprojecten hebben we de beschikbare gegevens naast elkaar gezet. We gebruiken de top-3 van onderwerpen waar mensen zich zorgen over maken en een selectie van regio’s op verschillende schaalniveaus (stedelijk, perifeer versus landelijk). Met vertegenwoordigers van verschillende disciplines en groepen stellen we een matrix samen die we ook testen. De matrix heeft tot doel de keuze van het passende instrument voor een specifieke vraag/doel te faciliteren. Doelgroepen zijn RIVM, lokale overheid, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst’en, provincies en (georganiseerde) burgers.

Uitkomsten van de geluidcasus worden op het congres Euronoise 2018 (27-31 mei) gepresenteerd.