Hier vindt u het jaarverslag 2013-2014 van de regionale ondersteuning infectieziektebestrijding.

De regionale ondersteuning infectieziektebestrijding bestaat sinds 2006. Het doel is om de kwaliteit van de infectieziektebestrijding in de regio’s te verbeteren. De taken van de RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten) (Regionaal Arts Consulent) en de COM (Consulent Openbare Medische Microbiologie) omvatten ondermeer het versterken en stimuleren van de onderlinge samenhang en samenwerking tussen de verschillende actoren in de bestrijding (waaronder GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en laboratoria) in de regio. De regionale ondersteuning infectieziektebestrijding bestaat uit zeven regio’s. In die regio’s zijn de verschillende disciplines vertegenwoordigd. Hierdoor is er een praktische en relatief laagdrempelige mogelijkheid voor consultatie van en samenwerking met deze experts waarvan ook al regelmatig gebruik van is gemaakt.

RAC

De RAC’ers (Regionaal Arts Consulent) hebben een aanstelling van 0,5 fte bij het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) en zijn zowel werkzaam bij het CIb als bij een GGD. Door deze positie zijn zij in staat om vanuit hun eigen achtergrond en ervaring hun kennis van de decentrale bestrijding in te brengen bij het CIb. Dit betreft zowel het agenderen van praktische problemen als ook het aandragen van effectieve oplossingen. De RAC’ers overleggen gemiddeld twee maal per maand in Bilthoven. Dan wordt ook het casuïstiekoverleg van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) bijgewoond. Een aantal malen per jaar overleggen de RAC met de andere consulenten over gedeelde thema’s met een meer regio- en discipline- overschrijdend karakter.

COM

De COM’ers (Consulent Openbare Medische Microbiologie) zijn aangesteld voor 0,2 fte. De regionale inbedding bleek voor de COM, hoewel in het begin zeker van belang, niet haalbaar. Er zijn nu drie consulenten die themagericht worden ingezet op één van de CIb-speerpunten. Deze werkwijze zal de komende jaren worden gecontinueerd, mogelijk met uitbreiding van het aantal COM’ers. Het maandelijks overleg met de RAC’ers en het wekelijks bijwonen van het LCI- casuïstiekoverleg door één van de COM’ers wordt door alle betrokken disciplines als bijzonder positief ervaren.

RVC regionaal veterinair consulenten (regionaal veterinair consulenten) en AC alimentair consulent (alimentair consulent)

Na de Q-koortsepidemie realiseerde men zich dat de humaan-veterinaire samenwerking in de bestrijding structureel moest worden vormgegeven. In 2012 zijn door de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) vier RVC’ers (Regionaal Veterinair Consulent) aangesteld met als opdracht om samen met de RAC de humaan-veterinaire samenwerking in de regio verder te ontwikkelen. In mei 2014 zijn ook vanuit de NVWA vier AC’ers (Alimentair Consulent) aangesteld zodat de samenwerking met de NVWA over de volle breedte kan worden doorgezet. Hun aanstelling is voor 0,15 fte. Zij zijn niet gedetacheerd bij het CIb maar gebruiken dit deel van hun aanstelling voor werkzaamheden ter bevordering van de samenwerking en voor directe ondersteuning en advisering van vooral de GGD’en in de bestrijding van zoönosen en alimentaire infecties.

RTC regionaal tuberculose consulenten (regionaal tuberculose consulenten)

Begin 2013 zijn vier RTC’ers (Regionaal Consulent Tuberculosebestrijding) benoemd om in de regio de tuberculosebestrijding te ondersteunen en de schakel te vormen tussen de regionale GGD’en en het nationale niveau.De RTC is aangesteld voor 0,10 fte. De consulenten hebben zich in het eerste jaar vooral geconcentreerd op de versterking van de inhoudelijke kwaliteit van de regionale tuberculosebestrijding. In 2014 is er meer helderheid gekomen over de toekomstige organisatie van de tuberculosebestrijding naar aanleiding van de veranderende epidemiologie. Daarbij is Nederland verdeeld in vier regio’s en wordt een verdere centralisatie van de bestrijding vorm gegeven.