Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 1 juli 2016 de consultatieversies van de vier bij de Omgevingswet (Ow) behorende algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) gepubliceerd:

  • Omgevingsbesluit (Ob), 
  • Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving (Besluit kwaliteit leefomgeving )), 
  • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal Besluit activiteiten leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving )
  • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Het is gebruikelijk dat dergelijke ontwerpbesluiten worden voorzien van een milieueffectentoets. Het RIVM is door het ministerie gevraagd de milieueffectentoets te doen. Deze toets is uitgevoerd aan de hand van twee vragen: de vraag of de nieuwe regels ten opzichte van de bestaande regels een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden en de vraag of de nieuwe regels passend zijn bij de in de Omgevingswet en in andere (beleids-)documenten geformuleerde ambities.