Selectie van bedrijven voor het Basismeetnet en het Derogatiemeetnet binnen het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Basismeetnet

Voor het Basismeetnet selecteert de WURWageningen University & Research met een gestratificeerde, aselecte steekproef bedrijven uit het Bedrijven Informatienet (BINBedrijven Informatie Net). Bij de stratificatie worden dezelfde variabelen gehanteerd als voor het BIN (omvang van een bedrijf en bedrijfstype), met als aanvullend kenmerk de aard van de ondergrond (grondsoortregio).
Voor het Basismeetnet geldt de strikte vereiste van een aselecte steekproef.

Derogatiemeetnet

Bij het samenstellen van steekproeven voor het Derogatiemeetnet wordt maximaal gebruik gemaakt van het potentieel dat (reeds) vanuit het Basismeetnet en (nog) in BIN beschikbaar is. In het geval van een tekort worden deelnemers rechtstreeks uit de Landbouwtelling geselecteerd. Bij de start van het meetnet in 2006 is een beperkt deel van deelnemers niet a-select voor het Derogatiemeetnet geworven. Zo zijn bijvoorbeeld 15 Koeien en Kansen bedrijven, die destijds deelnamen aan het Verkennend Meetnet, in het Derogatiemeetnet opgenomen.

Kaarten

Om de privacy van de LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid-deelnemers te waarborgen, publiceren we  geen kaarten meer van onze meetlocaties.