Hoe is het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid georganiseerd? 

Wie doet wat in het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid?

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu monitort de waterkwaliteit en de WURWageningen University & Research selecteert de bedrijven en verzamelt gegevens over de landbouwpraktijk. Samen bieden deze gegevens inzicht in de effecten van het mestbeleid.

Afbeelding boerderij met perceel met koeien en gewas waar RIVM'ers waterkwaliteit meten en WUR medewerker gegevens bij boer opneemt

 

Basismeetnet en Derogatiemeetnet 

Voor het evalueren van waterkwaliteit en nutriëntenhuishouding is het LMM georganiseerd in een aantal meetnetten, elk met zijn eigen doelstellingen en eisen, afhankelijk van beleidsvragen. Het LMM  bestaat  vanaf 2011 uit twee meetnetten:

  • het basismeetnet voor het beschrijven en verklaren van de huidige waterkwaliteit in relatie tot milieudruk en gevoerd beleid (Evaluerende Monitoring);
  • het derogatiemeetnet, met een doelstelling als het basismeetnet, maar specifiek voor de landbouwbedrijven met derogatie (Derogatie Monitoring).  

 

Figuur Resultaten LMM

Verkennende Monitoring en Referentie Monitor

Tot 2011 kende het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid nog een meetnet, het verkennende meetnet (Verkennende Monitoring) voor het in beeld brengen van de effecten van: 

  • toekomstige beleidsopties op landbouwpraktijk en omgevingskwaliteit op landbouwbedrijven;
  • landbouwpraktijk op de waterkwaliteit bij bedrijfstypen die niet zijn opgenomen in de reguliere LMM programma's;
  • landbouwpraktijk op de waterkwaliteit van specifieke 'bodemtype - bedrijfstype combinaties', die onvoldoende aan bod komen in overige LMM programma's.

In de periode 2006-2009 was er binnen het derogatiemeetnet nog een deelmeetnet, gericht op het in beeld brengen van de landbouwpraktijk en waterkwaliteit bij bedrijven met een lager gebruik van dierlijke meststoffen dan de derogatiebedrijven (Referentie Monitor).