Werkwijze van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Meetnet voor het verzamelen en analyseren van waterkwaliteitsgegevens.

De werkzaamheden in het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid bestaan uit:

  • het verzamelen van gegevens over waterkwaliteit en bedrijfsvoering;
  • evaluatie van milieukwaliteit en nutriëntenhuishouding op landbouwbedrijven met de daarbij behorende rapportage aan de overheid.

Het verzamelen van de gegevens over de waterkwaliteit gebeurt via verschillende programma's. Voor elk van de vier regio's (Zand-, Klei-, Veen- en Lössregio) is er een programma. Bij de bemonstering wordt rekening gehouden met het watertype (grondwater, drainwater, slootwater en bodemvocht) dat het meest geschikt is om de effecten te meten en met de meest geschikte bemonsteringsperiode (zomer of winter).

Voor het evalueren van waterkwaliteit en nutriëntenhuishouding is het LMM georganiseerd in een aantal meetnetten, elk met zijn eigen doelstellingen en eisen, afhankelijk van beleidsvragen. Het LMM  bestaat  vanaf 2011 uit twee meetnetten:

  • het basismeetnet voor het beschrijven en verklaren van de huidige waterkwaliteit in relatie tot milieudruk en gevoerd beleid (Evaluerende Monitoring);
  • het derogatiemeetnet, met een doelstelling als het basismeetnet, maar specifiek voor de landbouwbedrijven met derogatie (Derogatie Monitoring).
Thumbnail

Verkennende Monitoring en Referentie Monitor

Tot 2011 kende het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid nog een meetnet, het verkennende meetnet (Verkennende Monitoring) voor het in beeld brengen van de effecten van: 

  • toekomstige beleidsopties op landbouwpraktijk en omgevingskwaliteit op landbouwbedrijven;
  • landbouwpraktijk op de waterkwaliteit bij bedrijfstypen die niet zijn opgenomen in de reguliere LMM programma's;
  • landbouwpraktijk op de waterkwaliteit van specifieke 'bodemtype - bedrijfstype combinaties', die onvoldoende aan bod komen in overige LMM programma's.

In de periode 2006-2009 was er binnen het derogatiemeetnet nog een deelmeetnet, gericht op het in beeld brengen van de landbouwpraktijk en waterkwaliteit bij bedrijven met een lager gebruik van dierlijke meststoffen dan de derogatiebedrijven (Referentie Monitor).