Welke informatie wordt verzameld in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid?

Gegevens over de bedrijfsvoering op landbouwbedrijven

Het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid verzamelt gegevens over de bedrijfsvoering op landbouwbedrijven. Hierbij gaat het om bouwplan, veestapel, voorraden, bemesting, productie en andere aspecten. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om de nutriëntenbalans van de bodem op te stellen.
Deze gegevens worden verzameld door Wageningen Economic Research.

Kwaliteit van het uit de wortelzone spoelende water en het slootwater

Het LMM meet ook de kwaliteit van het water dat uitspoelt uit de wortelzone (het recente neerslagoverschot) en de kwaliteit van slootwater op landbouwbedrijven. Hiervoor gebruiken we verschillende monsternemingsmethoden. 
Deze metingen worden uitgevoerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Schematische weergave van de verschillende watertypen die in het LMM worden bemonsterd

Chemische parameters en omgevingsfactoren

Het LMM kijkt specifiek naar nutriënten, maar daarnaast wordt een breed spectrum aan chemische parameters geanalyseerd, waaronder zware metalen. Verder wordt informatie ingewonnen over omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de waterkwaliteit. Het gaat hierbij om zaken als bodemsamenstelling, grondwaterregime en weersgegevens.