Uitleg over bedrijfstypen die meegenomen worden in het meetnet

Het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid beperkt zich tot de (relatief) homogene bedrijfstypen met dominant landgebruik. Deze bedrijfstypen vertegenwoordigen de dominante vormen van land- en mestgebruik. Zij representeren in totaal circa 81% van het landbouwareaal in Nederland.

Het LMM onderscheidt melkveebedrijven, akkerbouwbedrijven en overige dierbedrijven. Bij deze laatste categorie is onderscheid gemaakt tussen extensieve en intensieve dierbedrijven. Of een bedrijfstype is opgenomen in het regioprogramma hangt af van het belang van het bedrijfstype in een regio (zie onderstaande tabel).

Bedrijfstype

NSO Nederlandse variant op de Europese Standard Output (oftewel Standaard Opbrengst)-type

Zandregio

Lössregio

Kleiregio

Veenregio

Melkvee

4500

X

X

X

X

Akkerbouw

1, 6100x

X

X

X

 

Overig, extensief

4y, 7300, 8

X

X

X

(X)z

Overig, intensief

4611, 5, 7400

X

(X)z

(X)z

(X)z

x dit betreft gewascombinaties met maximaal 20% tuinbouwgewassen
y graasdierbedrijven met uitzondering van melkvee- (4500) en vleeskalverbedrijven (4611)
z alleen in het derogatiemeetnet

 De indeling in categorieën is gebaseerd op de NSO-bedrijfstypering (voorheen NEG Nederlandse variant op de EG typering van agrarische bedrijven die in de EG (tegenwoordig EU) gebruikt wordt-typering), een Nederlandse versie van het EU European Union Europese Unie  systeem om land- en tuinbouwbedrijven te typeren. Op basis van de activiteiten op een bedrijf (geproduceerde gewassen en/of dieren) worden bedrijven in bedrijfscategorieën gegroepeerd. De NSO-bedrijfstypering kent 8 hoofdbedrijfstypen, onderverdeeld in 37 bedrijfstypen.

Men onderscheidt 5 enkelvoudige hoofdbedrijfstypen en 3 combinaties.

  1. akkerbouw
  2. tuinbouw
  3. blijvende teelt
  4. graasdieren
  5. hokdieren
  6. gewassencombinaties
  7. veeteeltcombinaties
  8. gewassen/veeteeltcombinaties

De bedrijfstypen die in het LMM beschouwd worden omvatten circa 81% van de Nederlandse cultuurgrond. De verdeling van de vier beschouwde bedrijfstypen is weergegeven in onderstaande figuur.

Relatief aandeel qua oppervlak van bedrijfstypen die in het LMM worden onderscheiden

Areaalaandeel van de vier in het LMM beschouwde bedrijfstypen