Informatie voor en over landbouwbedrijven die deelnemen aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

​​​​​​​Uitleg over de wervingsprocedure

Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid valt of staat met de bereidheid van landbouwbedrijven om deel te nemen aan het meetnet. Landbouwbedrijven worden door Wageningen University & Research (WURWageningen University & Researchbenaderd voor deelname aan het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid.

Deelnemers aan het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid zijn bij voorkeur afkomstig uit het Bedrijven Informatienet (BINBedrijven Informatie Net). In het BIN, kortweg Informatienet, verzamelt de WURWageningen University & Research van een groot aantal individuele bedrijven een breed scala aan gegevens. Het Informatienet voor land- en tuinbouwbedrijven omvat een gestratificeerde, aselecte steekproef van circa 1500 bedrijven uit de Landbouwtelling die binnen een vastgesteld kader vallen. Dit kader wordt bepaald door de omvang van een bedrijf en het bedrijfstype. Voor het indelen van bedrijven naar bedrijfstype gebruikt de WUR de NSONederlandse variant op de Europese Standard Output (oftewel Standaard Opbrengst)-typering. Dit is de Nederlandse variant op de SO-bedrijfstypering die in de EUEuropean Union wordt gebruikt.

Vóór 2006 konden bedrijven maar gedurende een beperkt aantal jaren deelnemen aan het LMM. Ieder jaar werd, net als in het Informatienet, een deel van de steekproef vervangen door nieuwe bedrijven. De WUR heeft de jaarlijkse verversing van de BIN-steekproef sterk ingeperkt, waardoor de deelnemende bedrijven gedurende langere tijd gevolgd kunnen worden. Sinds 2006 is ook in het LMM sprake van een zo vast mogelijke steekproef. Hiermee wordt bedoeld dat bedrijven alleen nog worden vervangen als zij niet meer voldoen aan de gestelde criteria of als een deelnemer zelf aangeeft te willen stoppen.

Net als bij het BIN is de deelname aan het LMM vrijwillig, maar altijd op uitnodiging van de WUR. Als bij de werving blijkt dat de geselecteerde kandidaat niet geschikt of bereid is om deel te nemen, wordt een andere kandidaat geselecteerd. Deze dient zoveel mogelijk op het bedrijf te lijken dat in eerste instantie geselecteerd werd.

Wat betekent deelname aan LMM?

Bij deelnemers van het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid wordt jaarlijks het grondwater, sloot en drainwater en/of bodemvocht bemonsterd. De watermonsters worden geanalyseerd op stikstof- en fosforcomponenten, macro-elementen en spoorelementen.

Daarnaast verzamelt de WURWageningen University & Research specifieke gegevens over de bedrijfsvoering aangezien deze van invloed is op de waterkwaliteit. Hiervoor maakt de WUR gebruik van het Bedrijveninformatienet (BINBedrijven Informatie Net).

De bemonsteringsmethode verschilt per grondsoort(regio) en bedrijfstype.

In onderstaande folder leest u meer over wat het meten van de waterkwaliteit door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu inhoudt.

Wat levert deelname aan LMM op?

Als deelnemer ontvangt u een overzicht van de gemeten waterkwaliteit op uw bedrijf ten opzichte van die van de andere LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid-deelnemers in uw regio. Deze rapportage wordt u binnen een jaar na bemonstering per post toegestuurd en is vertrouwelijk.

Bekijk een voorbeeld van een LMM briefrapportage  met uitleg hoe de resultaten gelezen en geïnterpreteerd kunnen worden.

Daarnaast krijgt u een unieke pagina op www.agrimatie.nl. Hier vindt u een overzicht van uw bedrijfsresultaten en een jaarlijks verslag waarin uw prestaties worden vergeleken met andere bedrijven. Deze analyse laat zien waarin u sterk bent en waar u kunt verbeteren. U kunt zelf kiezen met wie u deze gegevens wilt delen.

Verder informeren wij u drie keer per jaar over de ontwikkelingen in het LMM via een papieren nieuwsbrief.

Voorbeeld briefrapportage LMM met uitleg