Uitleg waar de resultaten van het meetnet voor gebruikt worden

Figuur Resultaten LMM

Figuur 1 Overzicht van de belangrijkste producten waar de resultaten van het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid-Basismeetnet en het LMM-Derogatiemeetnet voor worden gebruikt.

De resultaten van het LMM worden gebruikt om te voldoen aan een aantal nationale of in Europees kader opgelegde verplichtingen. Ook worden de resultaten gebruikt voor studies en onderzoeken ter onderbouwing van toekomstige beleidsmaatregelen.

De resultaten van het Basismeetnet worden onder andere gebruikt voor de vijfjaarlijkse evaluatie van de Meststoffenwet en de actualisatie van de Nitraat Actieprogramma's. De resultaten van het Derogatiemeetnet worden jaarlijks gerapporteerd aan de Europese Commissie.

Het meetnet en bijbehorende jaarlijkse rapportage zijn verplichtingen in het kader van de door de Europese Commissie aan Nederland verleende derogatie. Hierbij mogen, onder strikte voorwaarden, agrariërs meer stikstof uit dierlijke mest toepassen dan de algemeen geldende Europese norm.