Waar draait het om bij dit meetnet?

Het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid kijkt vooral naar de verandering in de hoeveelheden stikstof en fosfor die als gevolg van bemesting uitspoelen uit de wortelzone en vervolgens het grond- en oppervlaktewater kunnen belasten. Stikstof- en fosforbemesting en de concentraties stikstof en fosfor in het water op landbouwbedrijven zijn de belangrijkste kenmerken om veranderingen in de bedrijfsvoering en de waterkwaliteit als gevolg van landbouwbeleid in beeld te brengen.

Het landbouwbeleid van de overheid heeft invloed op de bedrijfsvoering op landbouwbedrijven. Daarmee heeft dit beleid ook effect op de milieukwaliteit op een landbouwbedrijf. De waterkwaliteit vormt een belangrijk aspect van de milieukwaliteit. Het LMM monitort op geselecteerde landbouwbedrijven zowel de bedrijfsvoering, als de waterkwaliteit.

De concentraties aan nutriënten (vooral stikstof- en fosfor) zijn een belangrijk criterium bij de beoordeling van de waterkwaliteit. Het gebruik van mest heeft invloed op de nutriëntenconcentratie in grond- en oppervlaktewater. De hoeveelheid mest die op een agrarisch bedrijf wordt gebruikt, hangt nauw samen met het bedrijfstype en het landgebruik. Het type landgebruik heeft ook invloed op de mate waarin nutriënten uit de mest uitspoelen naar grond- en oppervlaktewater.

Andere belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Door het LMM te beperken tot (relatief) homogene landbouwbedrijfstypen met dominant landgebruik kunnen op een efficiënte manier de veranderingen voor een groot deel van het landbouwareaal in beeld worden gebracht. Het LMM beperkt zich tot de belangrijkste (qua landgebruik) bedrijfstypen per regio.
  • Door vooraf groepen te definiëren (te stratificeren) zijn veranderingen op efficiëntere wijze waar te nemen: bedrijven die deelnemen aan het LMM worden geselecteerd op basis van bedrijfstype, bedrijfsomvang en regio.
  • De waterkwaliteit in een bepaald jaar wordt voor een belangrijk deel bepaald door de bedrijfsvoering in het voorgaande jaar en in mindere  mate door de bedrijfsvoering in eerdere jaren.
  • De waterkwaliteit wordt gekarakteriseerd en gerapporteerd op jaarbasis, per bedrijfscategorie en per regio. Indien relevant, wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen zomer- en winterseizoen.