Het is mogelijk om zelf data te selecteren uit het Basismeetnet en deze te downloaden. Via onderstaande link komt u direct bij de selectietool. U kunt ook eerst de toelichting lezen op deze pagina.

 

Selectietool LMM
Selectietool LMM

Selectie maken uit de data van het Basismeetnet

Toelichting bij de selectietool

Het is mogelijk om zelf bepaalde waterkwaliteitsgegevens rechtstreeks uit de database te selecteren en deze weer te geven in een tabel, trendfiguur of jaarfiguur. Voor een goede interpretatie is het van belang op de hoogte te zijn van de werkwijze(n) in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid. Die informatie is op deze website te vinden, zie hiervoor het linkerbermmenu. Uitleg over het gebruik van de applicatie vindt u op deze pagina.

Alleen gegevens uit het Basismeetnet

Het is mogelijk om gegevens uit het Basismeetnet op te vragen voor de jaren 1992 tot en met 2019. Gegevens worden weergegeven in een tabel of in een figuur.

Tabel

Bij de keuze voor een tabel worden voor iedere hoofdgrondsoortregio, ieder bedrijfstype en ieder watertype de meetgegevens weergegeven. Dit zijn, naast het seizoen en het aantal bedrijven dat is gebruikt voor de karakterisering van de waterkwaliteit: gemiddelde concentratie van een stof, diverse percentielen en het percentage bedrijven waar de gemiddelde concentratie lager is dan de detectiegrens (perc_dg). Gegevens worden niet vermeld (-) bij minder dan 7 bedrijven. Met ingang van 2016 hanteren we hiervoor 10 bedrijven.

Figuur

In een figuur zijn de concentraties van een bepaalde component weer te geven voor één jaar (zogenaamde boxplot) of meerdere jaren (trendgrafiek). Daarbij kan gekozen worden voor een bepaalde hoofdgrondsoortregio of voor een bepaald bedrijfstype. Wordt een hoofdgrondsoortregio gekozen, dan worden de resultaten voor ieder bedrijfstype getoond. Als gekozen is voor een bepaald bedrijfstype, dan worden de resultaten voor alle hoofdgrondsoortregio's getoond.

Via een aantal keuzemenu's zijn de gewenste meetnetdata te selecteren en weer te geven.  De rapportagevormen zijn 'Tabel', 'Figuur trend' en 'Figuur jaar'. De hierbij te maken keuzes worden hieronder afzonderlijk toegelicht.

Te maken keuzes voor een Tabel

Jaar

Gekozen kan worden voor één bepaald jaar of alle beschikbare jaren.

Component

Er wordt een groot aantal componenten gemeten in het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid). Alleen de componenten die gemeten worden in mengmonsters zijn opvraagbaar. Kies één component of alle. In het laatste geval wordt de Tabel 'herhaald' voor iedere afzonderlijke component.

Paginalengte

Een lange Tabel wordt automatisch in stukken opgeknipt. Selecteer het aantal tabelrijen dat (eventueel via scrollen) op één scherm getoond wordt.

Te maken keuzes voor een Figuur trend of Figuur jaar

Bij de rapportagevorm 'Figuur trend' worden de gemiddelde concentraties voor alle beschikbare jaren getoond in een trendgrafiek. Bij de rapportagevorm 'Figuur jaar' worden de percentielwaarden in een boxplot weergegeven.

Hoofdgrondsoortregio/bedrijfstype

Bij selectie van hoofdgrondsoortregio zullen de resultaten van alle bedrijfstypes in één grafiek getoond worden. Bij de selectie van een bedrijfstype worden de bijbehorende resultaten van alle grondsoortregio's weergegeven. Indien het bedrijfstype hokdierbedrijven wordt geselecteerd, moet rekening gehouden worden met grootte van de steekproef. De groep hokdierbedrijven in de zandregio bestaat uit een kleine groep bedrijven. De grote afname en sterke fluctuaties in de trendlijn voor nitraat worden vooral veroorzaakt door wisselingen in deze kleine groep bedrijven (steekproefeffecten) en niet volledig door een werkelijke daling in de nitraatconcentratie onder hokdierbedrijven.

Hoofdgrondsoortregio

Indien gekozen is voor 'hoofdgrondsoortregio', kies dan één van de vier regio's. 

Bedrijfstype

Indien eerder gekozen is voor 'bedrijfstype', kies dan het gewenste type. Indien het bedrijfstype hokdierbedrijven wordt geselecteerd, moet rekening gehouden worden met grootte van de steekproef. De groep hokdierbedrijven in de zandregio bestaat uit een kleine groep bedrijven. De grote afname en sterke fluctuaties in de trendlijn voor nitraat worden vooral veroorzaakt door wisselingen in deze kleine groep bedrijven (steekproefeffecten) en niet volledig door een werkelijke daling in de nitraatconcentratie onder hokdierbedrijven.

Watertype

Gekozen kan worden uit uitspoelingswater (grond- en drainwater en bodemvocht) of slootwater. Lees bij 'uitgangspunten' meer over de achtergronden.

Seizoen

Indien eerder gekozen is voor de resultaten van een bepaalde 'hoofdgrondsoortregio', kies dan het seizoen: zomer of winter.

Component

Maak een keuze uit één van de weergegeven componenten

Download van Tabel of Figuur

Na het maken van diverse keuzes wordt een Tabel of Figuur op het scherm getoond. Deze Tabel of Figuur kan men downloaden. Onderaan de Tabel is de keuze 'Export data als csv comma separated values (comma separated values)' ten behoeve van eigen bewerkingen in een spreadsheet. Voor het downloaden van een Figuur dient men op het icoon met drie streepjes te klikken. Men kan kiezen voor een download in .jpg of .png (afbeelding), .svg (vectorafbeelding) of pdf formaat.

Berekeningsmethode en uitleg afkortingen

Berekeningsmethode

De bepaling van de waterkwaliteit per regio of per bedrijfstype gaat in een aantal stappen. Het proces loopt van de bemonstering van meerdere monsterpunten op een bedrijf, analyse van mengmonsters in het laboratorium tot de aggregatie van analyseresultaten naar regio- en bedrijfstype gemiddelden. Op de pagina Berekening waterkwaliteit wordt dit proces uitgelegd. Hier is ook terug te vinden hoe omgegaan wordt met detectiegrenzen en het minimum aantal bedrijven dat nodig is om een gemiddelde te kunnen bepalen.

Verklaring afkortingen in tabellen en grafieken

Gem gemiddelde (gemiddelde)

De gemiddelde waterkwaliteit op een groep bedrijven. Van deze bedrijven is, indien er meerdere bemonsteringsronden zijn uitgevoerd op een bedrijf, eerst het gemiddelde van deze bemonsteringsronden bepaald.

Std standaarddeviatie (standaarddeviatie)

De standaard deviatie of standaardafwijking van een groep bedrijven waarvan ook het gemiddelde is bepaald.

P10, P25, P50, P75, P90

Deze getallen worden ook wel percentielen genoemd. De concentraties die vermeld zijn bij de percentielwaarden, zijn de concentraties waarvoor geldt dat respectievelijk 10%, 25%, 50%, 75% of 90% van de bedrijven een lagere bedrijfsgemiddelde concentratie heeft dan deze concentratie. P50 wordt ook wel mediaan genoemd. Vijftig procent van de bedrijven heeft een gemiddelde concentratie lager dan deze waarde en 50% van de bedrijven hoger.

Perc dg percentage detectiegrens (percentage detectiegrens)

Het percentrage van de bedrijfsgemiddelden onder de detectiegrens.