Berekeningscriteria en normen voor 2014

Berekeningsmethode

De bepaling van de waterkwaliteit per regio of per bedrijfstype gaat in een aantal stappen. Het proces loopt van de bemonstering van meerdere monsterpunten op een bedrijf, analyse van mengmonsters in het laboratorium tot de aggregatie van analyseresultaten naar regio- en bedrijfstype gemiddelden. Op de pagina Berekening waterkwaliteit wordt dit proces uitgelegd. Hier is ook terug te vinden hoe omgegaan wordt met detectiegrenzen en het minimum aantal bedrijven dat nodig is om een gemiddelde te kunnen bepalen.

Toegepaste detectiegrenzen in 2014

Watertype

Parameter

Detectiegrens (mg/l)

slootwater winter en zomer

nitraat

0,31

uitspoeling

nitraat

1,0

slootwater winter en zomer

stikstof (N-totaal)

0,2

alle watertypes

fosfor (P-totaal)

0,062

Normen waaraan getoetst is in de jaarrapportage

Component

Grondwater

 

Nitraatnorm

Streefwaarde

 

 

Zand- en Lössgrond

Klei- en Veengrond

Nitraat (NO3)

50

-

-

Totaal-N

-

-

-

Totaal-P

-

0,4

3

Toelichting tabel

De in de tabel weergegeven normen gelden voor ondiep grondwater voor de lange termijn. Voor Totaal-P wordt gekeken naar de streefwaarde voor grondwater. Hierin wordt onderscheid gemaakt in grondwater onder zandgronden en onder klei- en veengronden. De andere normen gelden voor alle grondsoorten. De hier weergegeven normen voor slootwater zijn afgeleid voor het grotere oppervlaktewater. Er zijn geen specifieke normen afgeleid voor slootwater.

Nitraatnorm

De nitraatnorm is afgeleid uit de drinkwaternorm en is als grondwaternorm genoemd in de Grondwaterrichtlijn.

Streefwaarde

Niveau waarbij de functionele eigenschappen voor mens, plant en dier zijn veiliggesteld.

Terugvinden normen

De normen zijn te vinden op de RIVM stoffen en normen website. Behalve voor nitraat waar de Europese grondwaterrichtlijn gebruikt is:
EC European Commission (European Commission) (2006) 'Richtlijn 2006/118/EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap) van het europees parlement en de raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand'.