Trendlijnen waterkwaliteit stikstof en fosfor voor het uitspoelende water en het slootwater in het Basismeetnet

Trends in de nutriëntconcentraties van het Basismeetnet

De trends geven de ontwikkelingen weer in de nutriëntenconcentraties over meerdere jaren. Jaarlijks actualiseren we de grafieken met de nieuwste meetgegevens. Per regio wordt een grafiek getoond, die weer kan worden onderverdeeld in de gemeten bedrijfstypen. Aanvullend wordt het aandeel bedrijven weergegeven dat aan de norm voor nitraat voldoet. Op deze pagina beperken we ons tot de nutriënten nitraat, stikstof en fosfor. Andere gemeten stoffen zijn te raadplegen via de  selectietool van het LMM.

Trends in uitspoelingswater

Nitraat

Sinds de aanvang van de metingen in 1992 is de nitraatconcentratie in de Zandregio gedaald. De laatste jaren leek de concentratie zich te stabiliseren, maar deze daalt ook in 2016 weer. Ook in de Klei- en Lössregio is de nitraatconcentratie gedurende de meetperiode gedaald. In de Veenregio voldoen de gemiddelde nitraatconcentraties ruim aan de norm. Met het dalen van de concentraties neemt het aandeel bedrijven waar de waterkwaliteit aan de norm voldoet toe. In de Zand- en Lössregio vinden de meeste overschrijdingen van de nitraatnorm plaats, in de Veenregio de minste.

Fosfor

Fosfor kent in de Zand- en Lössregio normaal gesproken lage concentraties in het uitspoelend water. In de Klei- en Veenregio is de concentratie stabiel, overschrijdingen van de streefwaarde worden vrijwel niet gevonden.
Trendlijnen zijn hieronder gegeven voor de volgende nutriëntconcentraties:

Trends in slootwater

Stikstof

De slootwaterkwaliteit in het Basismeetnet wordt vastgesteld in de winterperiode en sinds 2008 ook in de zomerperiode. Hierdoor is de trendlijn van de zomermetingen korter dan die van de wintermetingen. Over het algemeen meten we minder stikstof in de zomer, vergeleken met de winter. 

Fosfor

De fosforconcentraties in de zomerperiode zijn juist hoger dan in de winterperiode. De Kleiregio heeft de hoogste gemiddelde concentraties. In de Zandregio wordt ook in de sloten weinig opgelost fosfor aangetroffen.
De korte meetreeks bij bepaalde meetprogramma’s maakt het soms lastig om een uitspraak over een trend te doen, vanwege de variatie in concentratie die parameters van nature kennen, bijvoorbeeld door weerseffecten. Daarnaast kan er sprake zijn van veranderingen in bedrijfsselectie.

Trendlijnen zijn hieronder gegeven voor de volgende nutriëntconcentraties